Driftsbudsjettet - Teknikk og miljø

Driftsbudsjettet - tall i 1 000
 Regnskap 2014Vedt.bud. 2015Reg.bud. 2015Vedtak i løpende priser
2016201720182019
Vann og avløp              
Driftsutgifter 127 438 140 137 143 966 154 749 167 882 171 664 179 069
Driftsinntekter -119 694 -133 562 -133 455 -146 030 -159 133 -162 747 -170 189
Netto driftsutgifter 7 744 6 575 10 512 8 719 8 749 8 917 8 880
               
Renovasjon              
Driftsutgifter 67 914 63 856 63 945 68 123 68 791 69 549 70 477
Driftsinntekter -68 838 -69 228 -70 128 -72 779 -73 420 -74 156 -75 054
Netto driftsutgifter -924 -5 372 -6 183 -4 656 -4 629 -4 607 -4 577
               
Samferdsel              
Driftsutgifter 46 718 40 008 46 491 47 209 47 927 48 444 49 162
Driftsinntekter -19 275 -11 196 -17 562 -17 791 -18 020 -18 248 -18 477
Netto driftsutgifter 27 443 28 813 28 929 29 418 29 907 30 196 30 685
               
Brann og redning              
Driftsutgifter 41 067 42 905 42 355 43 122 44 461 45 765 47 208
Driftsinntekter -7 374 -6 223 -6 223 -5 020 -5 030 -5 040 -5 050
Netto driftsutgifter 33 693 36 681 36 131 38 102 39 431 40 725 42 158
-herav driftsutgifter feiing 5 270 6 240 6 240 5 024 5 040 5 054 5 065
-herav driftsinntekter feiing -5 574 -6 223 -6 223 -5 020 -5 030 -5 040 -5 050
- herav netto driftsutgifter feiing -304 16 16 4 10 14 15
               
Asker drift              
Driftsutgifter 35 581 37 655 38 528 38 452 39 246 40 040 40 984
Driftsinntekter -35 086 -39 755 -41 107 -40 699 -41 643 -42 587 -43 531
Netto driftsutgifter 495 -2 101 -2 579 -2 247 -2 397 -2 547 -2 547
               
Plan og bygg              
Driftsutgifter 50 266 43 990 49 179 49 185 49 224 49 263 49 301
Driftsinntekter -24 412 -20 700 -21 880 -22 376 -22 871 -23 366 -23 862
Netto driftsutgifter 25 854 23 290 27 299 26 810 26 353 25 896 25 440
               
Innsparing og effektivisering              
Innsparings- og omstillingstiltak       -800 200 200 200
               
               
Tjenesteområde Teknikk og miljø              
Driftsutgifter 368 984 368 550 384 465 400 040 417 731 424 925 436 402
Driftsinntekter -274 679 -280 664 -290 355 -304 694 -320 116 -326 145 -336 163
Netto driftsutgifter 94 305 87 886 94 110 95 346 97 614 98 780 100 239

Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 95,4 mill. kroner i 2016.

Budsjettendringer 2016-2019

Nedenfor gis en oversikt over områder som endres fra 2015 til 2016-2019. Se fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 og 1. tertialrapport 2015

 • Plan og bygg
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 3,0 mill. kroner for å styrke juridisk kompetanse, byggesakkompetanse og plansakkompetanse. Bevilgningen på 3,0 mill. kroner videreføres i handlingsprogramperioden.
  Dette for å muliggjøre saksbehandling av klager innen lovpålagt frist, samt redusere antallet omgjorte klagevedtak hos fylkesmannen.
 • Kollektivtransport på fjorden
  Formannskapet behandlet i sak 49/15 Kollektivtransport på fjorden - finansielt bidrag til helgetilbud sommer 2015. Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 200.000 kroner i bidrag til tiltaket. Tilbudet om helgerute er en prøveordning over to år. Midler til helgerute tilføres også i 2016 men avvikles fra 2017.

Nye tiltak

Gebyrer og brukerbetaling:

 • Næringsavfall på Yggeset: Gebyret på næringsavfall øker, da dagens gebyr ikke dekker kostnadene ved å behandle dette avfallet.
 • Vann, avløp og feiing: Innenfor vann og avløp foreslås det økte gebyrer på grunn av økte kostnader knyttet til vedlikehold, rehabilitering og nyinvesteringer. Feiegebyret foreslås redusert.
 • Plan- og byggesaksgebyrer: Regulativet er bygget på en sats lik M og som i dag utgjør 1925 kroner for Asker kommune. Gebyret økes med 7 prosent til ca. samme nivå som i Bærum. De økte gebyrinntektene skal finansiere helårseffekten av økt bemanning. 
  Fra 1. juli 2015 mistet kommunen inntekter knyttet
  til «fritak for søknad av mindre tiltak» grunnet ny lovendring. For 2016 kan det heller ikke kreves gebyrer for ansvarsretter.

 • Parkeringsgebyr
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å tilføre 1,7 mill. kroner til Kultur, frivillighet og fritid i 2016 for å redusere økningen av parkeringsgebyr fra 75 prosent til 25 prosent.

 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering, men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.

Se oversikt over gebyrer og brukerbetalinger.

Omstilling og effektivisering

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 15-20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden.
Tjenesteområde Teknikk og miljø skal spare 2,5 mill. kroner.

Forslag til tiltal - tall i 1 000 kroner
 Innsparing 2016
TM 1 Parkeringsgebyrer Asker sentrum Politisk -800
Sum     -800
 • Parkeringsavgift Asker sentrum
  Parkeringsgebyrene i Asker Sentrum (unntatt Askerveien) øker fra 20 kroner til 35 kroner per time. Dette gir en forventet merinntekt i 2016 på 2,5 mill. kroner. Forventet helårseffekt vil på sikt utgjøre ca. 4,0 mill. kroner. Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å tilføre 1,7 mill. kroner i 2016 for å redusere økningen i parkeringsgebyrene fra 75 prosent til 25 prosent. Videre ut perioden ble det besluttet å reversere kravet med 2,7 mill. kroner. 

Se for øvrig oversikt over gebyrer og brukerbetalinger.