Innledning og mål - Teknikk og miljø

Tjenesteområde Teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre forurensning og skape gode fysiske bomiljø.

 I tillegg skal tjenesteområdet legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig bruk og vern av kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet informasjon.

Tjenesteområde Teknikk og miljø består av virksomhetene kommunalteknisk avdeling (vann/avløp/vassdrag, vei/parkering og avfall/gjenvinning), plan- og bygningsavdelingen og Asker drift. I tillegg kjøpes tjenester gjennom VEAS, Asker og Bærum vannverk IKS og Asker og Bærum Brannvesen IKS.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2014
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -1,00 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,82 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 100 %
B.1. God kvalitetB.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,49
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,74
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,43
MA.1. Godt arbeidsmiljø MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,57
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelseMA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,03
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,97
MA.4. God ledelseMA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,23
MA.5. Godt medarbeiderskapMA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,9
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon 
L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,3
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,67

Resultatene viser at brukerne er relativt godt fornøyd med tjenestetilbudet. De ansatte i tjenesteområdet opplever at de har nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver, og at de aktivt deltar i å utvikle et godt samarbeid og inkluderende arbeidsmiljø. Resultatene knyttet til medvirkning, medbestemmelse og ledelse er noe mindre gode, men innenfor akseptabelt nivå. Det samme gjelder ansattes opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse.

Tjenesteområdet hadde i 2014 et merforbruk på 1 mill. kroner. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Asker Drift, som dekker merforbruket med tidligere opparbeidede overskudd.

Unikt målekart
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
B-TM. 1. God saksbehandlingB-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,33 %
B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall vedtak.  0 - 15 % 16 - 20 % 21 - 100 % 2,55 %
B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler.  4,5 - 6 4 - 4,4 0-3,9 4,31 %
B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister.  98 - 100 % 95 - 97 %  0 - 94 % 88,36 %
B-TM. 2. Tydelig miljøfokus.B-TM.2.1. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall.  55 - 100 % 51 - 54 % 0 - 50 % 49,74 %
B-TM. 3. Godt vedlikehold. B-TM.3.1. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett vann de siste tre årene.  > 3 km 2 - 3 km < 2 km Ny indikator
fra 2016
B-TM.3.2. Gjennomsnittlig fornyingstakt (antall kilometer) på ledningsnett avløp de siste tre årene.  > 3 km 2 - 3 km < 2 km Ny indikator
fra 2016

Resultatet knyttet til brukernes opplevelse av saksbehandlingen viser en marginal nedgang fra året før. Manglende overholdelse av frister er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker resultatet negativt.

Andelen vedtak omgjort av fylkesmannen har økt til 37 prosent av antall videresendte klager, men utgjør kun 2,55 prosent av det samlede antallet behandlede saker.

Andelen husholdningsavfall som leveres til materialgjenvinning viser en nedgang fra året før. Innsatsen bør styrkes for å øke gjenbruks- og sorteringsandelen både i hjemmet og ved levering på Yggeset.

Indikatoren knyttet til fornyingstakten på ledningsnettet er delt slik at det vises resultat både for vannledningsnettet og ledningsnettet for avløp.