Investeringsbudsjettet - Teknikk og miljø

Investeringsbudsjetter - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgn.tom 20152016201720182019Prognose 2020-2022Tot.bevilgn. tom 2019Anslag tot. kostnad
Eksisterende prosjekter   83 721 194 250 179 400 147 050 112 050 332 250 716 471  
VAR-prosjekter:                  
Utbygging VA S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000  
Rehabilitering vann og avløp S 27 000 100 000 110 000 90 000 65 000 195 000 392 000  
Småanlegg S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000  
Omlegging av VA v/veiutbygging S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Tekniske anlegg nye boligfelt S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Vassdrag S 121 2 000 0 0 0 0 2 121  
Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 4 500 12 500 2 000 2 000 2 000 6 000 23 000  
Andre prosjekter:                  
Utbedring kommunale veier S 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000 28 000  
Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F2 6 500 15 000 12 500 0 0 0 34 000  
Trafikksikring S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000  
Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Heggedal Torg og park S 5 000 10 000 10 000 10 000     35 000  
Oppfølging av sykkelstrategi S 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 17 000  
Asker Drift - investeringer S 2 100 2 250 2 400 2 550 2550 8 250 11 850  
Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F0 0 10 000 0 0 0 0 10 000  
Luftstrekk i bakke S 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 8 500  
Ras- og flomsikring F0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Nye prosjekter     3 000 15 000 22 000 0 0 40 000  
VAR-prosjekter                  
Andre prosjekter                  
Jacob Neumanns vei fortau F0 0 3 000 15 000 22 000 0 0 40 000  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.

  • S = Sekkepost
  • F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
  • F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
  • F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
  • F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsobjekter

Utbygging av vann og avløp

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 20 mill. kroner årlig til utbygging VA. Årlig investeringsramme på 20 mill. kroner videreføres. Nye ledninger bygges for å forsterke eksisterende ledningsnett. Dette øker kapasiteten og sikkerheten i nettet, og inngår i selvkostområdet.

Utbygging av vann og avløp

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 20 mill. kroner årlig til utbygging VA. Årlig investeringsramme på 20 mill. kroner videreføres. Nye ledninger bygges for å forsterke eksisterende ledningsnett. Dette øker kapasiteten og sikkerheten i nettet, og inngår i selvkostområdet.

Rehabilitering av vann og avløp

Kommunestyret bevilget Handlingsprogram 2015-2018 midler til en ekstraordinær innsats for å hente inn noe av etterslepet fra tidligere år. Det er behov for en ekstraordinær
innsats også i årene 2016-2018 på henholdsvis 100, 110 og 90 mill. kroner. Deretter vil kommunen gå tilbake til et behov på 65 mill. kroner årlig. Dette inngår i selvkostområdet.

Småanlegg, omlegging av VA ved veiutbygging og
tekniske anlegg nye boligfelt

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 5 mill. kroner årlig til prosjekter innenfor disse kategoriene. Årlig investeringsramme på 5 mill. kroner videreføres. I
forbindelse med statlige og private utbygginger er det ofte behov for tilpasning av kommunale anlegg. Midlene er nødvendig for ikke å forsinke prosjektene. Dette inngår i selvkostområdet.

Vassdrag

Kommunestyret vedtok i 1.tertialrapport 2015 å overføre prosjektets restbevilgning på 2 mill. kroner til 2016.

Fyllplass, gassanlegg, miljøtiltak

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 8 mill. kroner i 2015 til tiltak på fyllplass og gassanlegg. Det avsettes 9 mill. kroner i 2016 og 2 mill. kroner årlig i resten av perioden til slike tiltak. Dette inngår i selvkostområdet. Kommunestyret vedtok i sak 120/15 å overføre 3,5 mill. kroner fra 2015 til 2016. 

Utbedring av kommunale veier

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 4 mill. kroner årlig til utbedring av kommunale veier. For å ivareta utbedringsbehovet økes bevilgningen til 6 mill. kroner fra 2016.

Margrethes vei – Østre vei – Vendla

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2013- 2016 32 mill. kroner til bygging av gang- og sykkelvei langs Margrethes vei frem til Østre vei. Dette ble i Handlingsprogram 2014-2017 delt opp i to egne prosjekter. Delen fra Margrethes vei til Østre vei 60 blir ferdigstilt
i 2015. Til bygging av fortau fra Østre vei til Vendla bevilget kommunestyret i Handlingsprogram 2015-2018 33 mill. kroner. Den er nå økt til 34 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden.

Trafikksikring

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 4 mill. kroner årlig til trafikksikringstiltak i tråd med trafikksikkerhetsplanen (sak 113/10). Årlig investeringsramme på 4 mill. kroner videreføres.

Samferdsel – parkering

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015- 2018 1,0 mill. kroner årlig til gjennomføring av tiltak i hovedplan for parkering (sak 34/06). Årlig investeringsramme
på 1,0 mill. kroner videreføres.

Heggedal torg og park

Heggedal torg og park skal skape et attraktivt byrom, en park og en god sammenknytning mellom det nye Heggedal sentrum, Kistefossdammen og ungdomsskolen/kirken. Prosjektet er nå ferdig prosjektert og klart for anbudsutsendelse til entreprenør. Gjennomføring koordineres og samkjøres med Tandberg Eiendoms utbygging av sentrumstomta. Prognosen for prosjektet tilsier bygging av torg og park i 2018. Prosjektet tilføres 5 mill. kroner fra
bevilgningen for tettstedsutvikling i 2015. I tillegg tilføres 30 mill. kroner i handlingsprogramperioden 2016-2019 slik at samlet bevilgning blir 35 mill. kroner.

Oppfølging av sykkelstrategien

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner årlig til oppfølging av sykkelstrategien. Asker har status som sykkelby og ønsker å øke andelen syklister og sikkerheten for de syklende. Asker får som sykkelby tildelt statlige midler til ulike tiltak, forutsatt at kommunen også prioriterer midler til dette. For å ivareta sykkelstrategien økes bevilgningen til 4 mill. kroner per år fra 2016.

Asker Drift – investeringer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2,1 mill. kroner i 2015 til investeringer i Asker Drift. For å ivareta behovet for utskifting og oppgradering av maskinparken tilføres 2,25 mill. kroner i 2016, 2,4 mill. kroner i 2017 og 2,55 mill. kroner i 2018 og 2019. Midlene dekkes innenfor driften av Asker Drift.

Underlandsveien – Ny gang- og sykkelvei

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-
2018 10 mill. kroner til ny gang- og sykkelvei langs Underlandsveien i 2015. Kommunestyret vedtok i 1.tertialrapport 2015 å overføre bevilgningen på 10. mill. kroner til 2016.

Luftstrekk i bakke

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner i 2015 og 0,5 mill. kroner årlig videre i perioden til å legge eksisterende luftstrekk i bakken. For å imøtekomme behovet økes årlig investeringsramme til 1,5 mill. kroner fra 2016.

Ras- og flomsikring

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1,0 mill. kroner årlig i perioden til tiltak knyttet til økt skred-, ras- og flomfare. Årlig investeringsramme på 1,0 mill. kroner videreføres.

Nye investeringsprosjekter

Jacob Neumanns vei – fortau

Formannskapet vedtok i sak 191/14 å igangsette fortausprosjektet i Jacob Neumanns vei, og at prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2016-2019. Det avsettes 40 mill. kroner til prosjektet.

Tilskuddsmidler

I tillegg til lånefinansiering og egenkapital er tilskuddsmidler en viktig finansieringskilde for kommunens investeringer. Tilskuddene bevilges hovedsakelig over statsbudsjettet og benyttes for å stimulere kommunene til spesielle typer investeringer.

Tjenesteområde Teknikk og miljø genererte i 2014 ca. 15,1 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

  • Aksjon skolevei (Akershus fylkeskommune)
  • Sykkelbymidler (Akershus fylkeskommune/Statens vegvesen)
  • Sykkelpark Heggedal (Statens vegvesen)
  • Etterdrift nedlagte deponier(Enova)