Nøkkeltall - Teknikk og miljø

Fokusområde brukere og økonomi

Plan og bygg

Nøkkeltall plan og bygg
 Asker
2013 
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling  per innbygger 275 253 268 276 305 262
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger 58 39 64 135 48 80
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 181 166 73 115 38 82
Gjennomsnittlig saksbehandling vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) 265 183 340 323 154  
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig 26 180 26 180 30 000 24 950 34 393  
Saksbehandlingsgebyr, privat reguleringsplan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 258 060 258 060 300 000 365 000 174 334  

Graf over prioriteringer innen plan og bygg

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Asker kommune har høyere utgifter til kart og oppmåling per innbygger enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Lavere gebyrer, fristoverskridelser og færre plansaker gjør at kostnadene til hver enkelt sak blir høy. Variasjonen i utgiftene til kart og oppmåling skyldes ulik føring av kostnadene i kommunene.

Tallene viser at kommunen har vesentlig lavere gebyrer i plan- og byggesak enn Bærum og øvrige sammenlignbare kommuner.

Samferdsel

Nøkkeltall samferdsel
 Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Netto driftsutgifter i kr per innbygger, samferdsel i alt. 731 742 613 1 022 842 662
Dekningsgrad
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 10 11 10 10 12 11
Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate. 258 119 240 259 237 397 344 320 206 703 162 355
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei. 200 018 185 218 176 846 265 574 159 333 134 453

Graf over prioriteringer innen samferdsel

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Av sammenligningskommunene er det kun Skedsmo som har høyere brutto driftsutgifter per kilometer vei og gate enn Asker. Asker er en urban kommune med flere sentrumsområder av høy standard. I tillegg antas det at belastningen på de kommunale veiene er større enn landsgjennomsnittet på grunn at større trafikk, og dermed krever mer drift og vedlikehold.

Vann, avløp og renovasjon

Nøkkeltall vann, avløp og renovasjon
 Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Dekningsgrad
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 97 96 99 98 96 0
Produktivitet
Årsgebyr vann 1 644 1 972 1 800 2 096 3 146 2 236
Årsgebyr avløp 1527 1832 1980 2958 3820 3118
Årsgebyr for avfall 2815 2815 2450 2891 1983 2352
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel fornyet ledningsnett, siste 3 år vann 1   1 2    
Andel fornyet ledningsnett gj.snitt siste 3 år. -avløp 2 2 1 1 1  
Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 424 376 378 440 466  
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) 232 183 142 168 173  

Graf over prioriteringer innen vann, avløp og renovasjon

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Andelen innbyggere som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste har gått noe ned, da prosjektet «Spredt avløp» har avdekket flere ikke-tilknyttede eiendommer.

Asker har lavere årsgebyr for vann og avløp enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for kommunegruppe 13, men ligger jevnt med Bærum. Når det gjelder avfallsgebyr, har Asker lavere gebyr enn Skedsmo, men høyere enn Bærum, Oppegård og gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester. Asker har kunnet holde gebyrene på vann og avløp lave på grunn av opparbeidet fond knyttet til disse tjenestene. De to siste årene har imidlertid vann og avløp hatt lavere inntekter enn utgifter. Dette har medført at fondet er redusert, og gebyrene ble derfor økt med 20 prosent fra 1. januar 2015. Når det gjelder renovasjon, er inntektene større enn utgiftene. Fondet har derfor økt de siste fem årene, noe som medfører at årsgebyrene kan holdes stabile en tid fremover.

Norsk familieøkonomi gjennomførte sommeren 2014 en undersøkelse av hvilke kommuner i landet det er billigst å bo i med tanke på kommunale avgifter (vannavgift, kloakkavgift, renovasjonsavgift og feieravgift). Undersøkelsen er basert på KOSTRA-tallene for 2013, og viser at Asker ligger på 12. plass av landets kommuner når det gjelder samlede kommunale avgifter per husstand.

Andre nøkkeltall

Plan og byggesaker

Nøkkeltall plan- og byggesaker
 2011201220132014
Vedtatte private reguleringsplaner  9 4 9 3
Vedtatte offentlige reguleringsplaner     3 1
Behandlede byggesaker 804 689 681 719
Behandlede delesaker 88 83 77 102
Påklagede vedtak sendt fylkesmannen     71 54
Vedtak opphevet av fylkesmannen 16 av 61 13 av 84 19 av 64 21 av 56
Henvendelser om ulovligheter     75 58
Pålegg om stans/ stoppordrer 7 12 24 20
Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumenttilsyn 241 304 250 308

Asker kommune har fortsatt et stort antall byggesaker, men få ferdigstilte plansaker i 2014. Betydelige ressurser fra plan- og bygningsavdelingen har vært disponert i kommuneplan-arbeidet i 2014/2015.

Trafikkulykker

Nøkkeltall trafikkulykker
 200920102011201220132014
Antall ulykker 64 53 55 39 48 47
Antall døde 0 0 0 0 1 0
Antall alvorlig skadde 6 2 7 4 1 7
Skadde per veikategori
Kommunal/privat 1 0 0 0 1 1
E18 0 0 0 0 1 3
Riksvei 0 1 0 0 0 0
Fylkesvei 5 1 7 4 0 3

Det har vært en økning i antall alvorlige skadde på E18 og på fylkesveiene. På kommunale veier holder den positive utviklingen seg.

Fokusområde medarbeidere

Sykefravær

Nøkkeltall sykefravær
 Resultat 2012Resultat 2013Resultat 2014Måltall 2016
Teknikk og miljø 6,90 % 8,10 % 6,10 % 5,50 %
Asker kommune 8,60 % 8,10 % 8,00 % 7,60 %

Kilde: HRM

Nedgangen i sykefraværet i 2014 er positiv og følger den generelle trenden i samfunnet. 

Det er et mål at sykefraværet innen 2016 skal reduseres til 5,5 prosent.

Kompetanse

Graf over kompetansen innen teknikk og miljø

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt som følge av tjenesteområdets bredt sammensatte ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen. Rekrutteringssituasjonen til tekniske fagstillinger har bedret seg det siste året.

Årsverksutvikling teknikk og miljø

Årsverksutvikling
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2012 148 -8,6
 Desember 2013 153 3,4
 Desember 2014 154 0,7

Antallet årsverk har vært stabilt til tross for at kommunen har fått flere innbyggere.

Alderssammensetning

Graf over alderssammensetning hos medarbeidere i teknikk og miljø

Kilde: HRM

Tjenesteområdet har tradisjonelt hatt en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Dette har ikke medført særskilte rekrutteringsutfordringer.