Satsingsområder - Teknikk og miljø

Det er definert fem satsningsområder som er gjennomgående for alle tjenesteområder:

  • Medborgerskap og samskaping
  • Forebygging og tidlig innsats
  • God helhet og samhandling
  • God kvalitet
  • Nødvendig kompetanse

Medborgerskap og samskaping

Kommunen er et lokalt fellesskap der innbyggerne involveres aktivt som ressurs og samarbeidspartner gjennom økt fokus på medborgerskap og samskaping.

Tjenesteområde Teknikk og miljø vil jobbe for styrket samarbeid med innbyggerne, blant annet gjennom å invitere brukere og politikere til større deltakelse tidlig i arealplanprosessene.

Det er behov for økt medvirkning med innbyggere, klubber og interesseorganisasjoner ved etablering, bruk og vedlikehold av sykkelanlegg, torg og møteplasser, for slik å sikre bruk og skape arrangementer og liv i anleggene. Etablering av Trans’matorn sykkelpark i Heggedal er et eksempel på slik medvirkning.

Samfunnsutvikling

Økt befolkningsvekst gir utfordringer knyttet til utvikling av tettsteder, bomiljø og transportløsninger. Folkehelseperspektivet må sikres gjennom gode og
trygge bomiljø, og tilrettelegge for sunne hverdagsaktiviteter, gjennom planmessige grep og fysisk tilrettelegging.

Hvordan kommunen utvikler seg har stor betydning for mulighetene til å redusere klimagassutslippene. Asker kommune har et mål om at egen drift skal være klimanøytral innen 2030 og at hele Asker-samfunnet skal være klimanøytralt innen 2050. I den videre planleggingen må det legges til rette for miljøvennlige transportløsninger, redusert energibruk, overgang til fornybar energi og tilpasning til klimaendringene.

Forebygging og tidlig innsats

Plan- og byggesak

Nye lov- og forskriftsendringer for forenklet byggesaksbehandling trådte i kraft 1. juli 2015. Tilbud om opplæring av innbyggerne i nye byggeregler startet opp våren 2015 og vil fortsette i 2016.

Det er nødvendig å utvikle digitale verktøy for å gi innbyggerne bedre tjenester. I 2016 vil det jobbes videre med utvikling av nye kartløsninger, automatisering av matrikkelinformasjon, forenkling av byggesøknader og forbedrede innsynsløsninger.

Godt kollektiv- og sykkeltilbud

Hovedplan vei 2015-2024 ble vedtatt i mars 2015 (K-sak 27/15). Hovedsatsningsområdene i planen er kollektivtransport, gående og syklende. Asker kommune skal jobbe for at helsefremmende og miljøvennlige transportformer skal bli et naturlig førstevalg på flere dagligreiser. En økning i andelen som går og sykler vil kunne frigi kapasitet i et belastet lokalveinett, noe som kan komme buss- og næringstransport til gode.

Det er få separate sykkelanlegg i Asker og trangt om plassen på mange gang- og sykkelveier. I 2016 skal nytt separat sykkelanlegg på Bleikerveien og kryssutbedringer langs Fekjan fullføres. Prosjektene er planlagt i samarbeid med Statens vegvesen.

Reasfaltering av høytrafikkerte sykkelstrekninger med en forringet asfaltkvalitet vil bli prioritert i 2016. Gang- og sykkelveier, inkludert skolevei, skal feies, kantvegetasjon fjernes og vegetasjonsrydding rundt veilys på gang- og sykkelvei prioriteres.

Det er planlagt et pilotprosjekt for forsterket vinterdrift vinteren 2015/2016. Dette vil danne grunnlag for å definere ønsket vinterstandard på hovedsykkelveinettet i Asker, og skal gi erfaring med tanke på muligheten til å stille krav i nye brøytekontrakter fra 2016.

Kommunen vil jobbe videre med å bygge en sykkelkultur i Asker gjennom etablering av sykkelparker, samt økt samarbeid med innbyggere, klubber og interesseorganisasjoner for å ta parkene i bruk og skape arrangementer og liv i anleggene. I tillegg vil det gjennomføres målrettede kampanjer for å vise frem sykkelutstyr og sykkelanlegg i kommunen.

Formannskapet vedtok i mai 2015 sak om «FutureBike» (sak 77/15). Saken er en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak som kommunene i FutureBuilt skal samarbeide om fram til 2020. Sykkelerklæringen har følgende fokusområder:

  • Kommunen går foran – sykkelvennlige kommunale virksomheter
  • Bike & ride – sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter
  • Ambisiøse sykkelparkeringsnormer
  • Bygge en sykkelkultur hos barn og unge

Asker kommunes sykkelstrategi skal revideres i 2015/2016. Som en del av revideringen vil det bli utarbeidet en handlingsplan/tiltaksliste hvor blant annet fremkommelighetstiltak for sykkel og trafikksikkerhetstiltak skal sees i sammenheng.

Det skal fremmes sak om revidert sykkelstrategi for Asker kommune.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 ble vedtatt i februar 2015 (K-sak 5/15). I samarbeid med Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen arbeider kommunen målrettet med å gjennomføre de fysiske tiltakene som ble vedtatt. Tiltakslisten blir revidert årlig.

Det blir årlig avsatt 4 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak. Disse midlene utløser betydelige tilskuddsmidler fra Statens vegvesen til «Aksjon skolevei». Det arbeides også målrettet med holdningsskapende arbeid innen tjenesteområde Oppvekst og tjenesteområde Helse og omsorg.

Det er i trafikksikkerhetsplanen vedtatt at det skal etableres en trafikksikkerhetsgruppe bestående av personer fra de ulike sektorene i kommunen, samt representanter fra Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Videre skal det i løpet av perioden arbeides for at Asker blir «Trafikksikker kommune» godkjent av Trygg Trafikk.

De viktigste tiltakene i 2016 er sluttføring av gang-/sykkelvei fra Eidsletta til Guiveien, videreføring av fortau i Østre vei, samt prosjektering og byggestart av fortau fra Jacob Neumanns vei til Greverudveien koordinert med vann- og avløpsanlegg. Videre vil fortauet i Gudolf Blakstads vei bli rehabilitert koordinert med vann- og avløpsanlegg, og det vil arbeides med grunnerverv og prosjektering av gang-/sykkelvei fra Vollenveien til Yggesetveien og fra Engelsrud Terrasse til Grobråtenveien.

Investeringer vann og avløp

Rehabilitering og utbygging av vann- og avløpsanlegg er tidkrevende og ressurskrevende, da det i stor grad berører øvrig offentlig og privat infrastruktur, private grunneiere og mange innbyggere. Det er utarbeidet en fireårsplan for å ta igjen etterslepet fra tidligere år og komme à jour med de årlige bevilgningene. Planen omfatter både økt kapasitet og nye og mer effektive måter å jobbe på for å sikre nødvendig produksjon og framdrift.

Et høyt investeringsnivå knyttet til rehabilitering og utbygging av vann- og avløpsanlegg bidrar til økte driftsutgifter og dermed økte gebyrer. VEAS og Asker og Bærum vannverk står foran store utbygginger. Kostnadene knyttet til VEAS slår allerede fra neste år kraftig ut på avløpsgebyret, da en stor del belastes som driftskostnader. Kostnadene knyttet til Asker og Bærum vannverk vil påvirke vanngebyret litt lenger ut i perioden.

Det skal fremmes sak om de store investeringsprosjektene ved VEAS og Asker og Bærum vannverk.

God helhet og samhandling

Hovedplan gjenvinning

Arbeidet med Hovedplan gjenvinning startet opp i 2015 og ferdigstilles i 2016. Planen vil gi føringer for hvordan kommunen skal nå de ambisiøse målene for avfallsreduksjon og gjenvinning, og vil omfatte både husholdningsrenovasjon og Yggeset avfallspark.

Kampanjer og informasjonstiltak rettet mot innbyggerne blir viktige virkemidler for å nå målene om materialgjenvinning og avfallsreduksjon i årene fremover. Det vil i 2016 være et spesielt fokus på å redusere matsvinn i husholdninger og butikker.

Det skal fremmes sak om Hovedplan gjenvinning.

Hovedplan vann

Arbeidet med Hovedplan vann 2017-2020 starter opp i 2015 og sluttføres i 2016. Planen vil omfatte temaene vannforsyning, avløp, vannmiljø og overvann/ flom, og skal bidra til god forvaltning av kommunens vannressurser.

Det skal fremmes sak om Hovedplan vann 2017-2020.

Rehabilitering av ledningsnett

Med foreslått investeringsnivå på rehabilitering, vil 6 000-8 000 meter offentlig ledningsnett fornyes hvert år i neste fireårsperiode. For å oppnå ønsket effekt knyttet til innlekking og utlekking på ledningsnettet, må minst like mange meter private stikkledninger fornyes i de samme områdene.

Som følge av dette blir det nødvendig å jobbe aktivt med informasjon til innbyggerne om eierskap og ansvar, og motivere dem til å fornye det private ledningsnettet. Det vil også bli utstedt pålegg om utbedring i de situasjoner der lovverket gir hjemmel til dette.

Parkeringsstrategi

Sak om kommunal parkeringsstrategi legges frem i 2015/2016, og vil blant annet omhandle prinsipper for avgiftssystem, organisering, aktivitets- og fritidsparkering og parkering som en del av arealutviklingen. Vedtatt parkeringsnorm og vedtatt «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet» vil bli innlemmet i den kommunale parkeringsstrategien.

Det skal fremmes sak om kommunal parkeringsstrategi.

Grøntplan

Som en oppfølging av kommuneplanens mål om å ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen, skal det i 2016 fremmes sak om grøntplan. Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker, som ble vedtatt i februar 2015, er en temaplan tilknyttet grøntplanen.

Det skal fremmes sak om grøntplan for Asker kommune.

Veibevaring og miljøfokus

Det kommunale veinettet i Asker har et vedlikeholdsetterslep. Hovedplan vei fokuserer på gjenopprettelse og verdibevaring av eksisterende anlegg. Målet er at kapitalen som er lagt ned i veinettet skal forvaltes med minst mulig verdiforringelse. Klimaendringene har satt fokus på risikoen knyttet til ras, flom og overvann. Asker kommune vil i 2016 videreføre arbeidet med å kartlegge og sikre kommunale trafikkområder for ras i fast fjell og løsmasseskred. 

Økt intensitet i nedbørsmengdene vil utfordre veiinfrastrukturen. Innsatsen skal dreies fra lapping av hull til asfaltering av større strekninger, da dette gir et mer varig resultat og økonomisk gevinst på sikt. Tømming av sandfang og sluk, grøfterens og krattrydding er vesentlig for trafikkarealenes evne til å transportere bort vann, og dermed også veienes levetid.

Asker kommune overtok i 2013 totalansvaret for veilys langs kommunale veier. Gamle veilysmaster må skiftes ut for å tilfredsstille krav i forskrifter. Innen 2019 skal alt strømforbruk fra kommunalt veilys måles. Det krever montering av målere, målerskap og ombygging av veilyssløyfer. Arbeidet vil bli påbegynt i perioden.

Velveier

Asker kommune har i dag en målsetning om å overta 2 kilometer velvei i året. Få veier er likevel oppgradert eller overtatt de siste årene, og det arbeides derfor med en sak om velveier. Saken fremmes for politisk behandling i 2016.

Det skal fremmes sak om velveier.

God kvalitet

Plan- og byggesak

Nye lov- og forskriftskrav knyttet til byggesak og plansak innebærer strammere frister for saksbehandling, fritak for søknadsplikt på frittliggende bygninger under 50 m2 og lovpålagte tidsfrister knyttet til dispensasjoner. Lovendringene vil kunne ha konsekvenser knyttet til reduksjon i kommunens gebyrinntekter og økt behov for tilsyn og potensiell ulovlighetsoppfølging. Dette kompenseres gjennom forslag til endrede gebyrer og økt bemanning i 2016.

Det ble i 2015 iverksatt tiltak for å utvikle gode rapporteringsrutiner og rapporteringssystemer, samt sørge for at tidsfrister overholdes. Tiltakene videreføres i 2016.

Kildesporing

Det er etablert en egen kildesporingsgruppe som gjennomfører et betydelig arbeid med å finne forurensningskilder til bekker og vassdrag. Arbeidet bidrar til umiddelbar retting av feil eller som grunnlag for rehabilitering av avløpsnettet i større områder, og gir gode resultater i form av renere bekker og vassdrag.

Spredt avløp

Kommunen har i løpet av våren 2015 avsluttet en systematisk registrering og tilstandsvurdering av alle private avløpsanlegg i Asker. Neste fase i dette arbeidet er å informere berørte innbyggere om resultatene av tilstandsvurderingene, samt følge opp med pålegg om tilknytning til kommunalt nett eller utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Arbeidet har allerede startet opp, og hovedtyngden av arbeidene forventes sluttført
innen 2023.

Sentrumsområder

I hovedplan vei er sentrumsutvikling et hovedsatsningsområde. Gatevarmeanlegget i Asker sentrum er av eldre dato. Det kreves en optimalisering av driften for å sikre komfortable og trygge sentrumsgater, samt å holde energiforbruket på et lavest mulig nivå.

Sentrumsområdene holder urbane kvaliteter som Askers befolkning benytter i fritid og helger. Denne trenden må møtes med tilsvarende kapasitet for opprydding og vedlikehold.

Asker drift

Hovedmålsettingen for Asker drift er å levere tjenester av god kvalitet så rimelig som mulig til de virksomheter som har forvalter- og kostnadsansvar, slik at innbyggerne opplever et best mulig tjenestetilbud. Asker drift skal arbeide videre for ensartet og samordnet vedlikeholdsstandard på veier, sykkel- og gangveier.
Virksomheten har en sentral rolle som beredskapsstyrke innenfor samferdsel, drift av vann- og avløpsnettet og natur- og idrettssektoren. Virksomheten måles løpende mot det eksterne markedet på pris, kvalitet og leveringsdyktighet for å kunne drive kostnadseffektivt og
ressurseffektivt.

Nødvendig kompetanse

Plan- og byggesak

Det er behov for å styrke kompetansen på vei- og trafikkplanlegging i plan- og byggesaker, samt videreutvikle en servicekultur som kan møte nye krav hos innbyggerne.

Nedgravde oljetanker

Det er fortsatt mange nedgravde oljetanker i Asker som representerer en forurensningsrisiko. I 2016 vil kommunen intensivere arbeidet med å informere om eiers ansvar og risiko knyttet til disse tankene. Øvrige virkemidler vil bli vurdert i lys av kommende revidert forskrift om nedgravde oljetanker.

Arbeidet vil skje i samarbeid med blant annet vellene, oljefri-initiativet fra Naturvernforbundet og lokalt næringsliv. Det vil bli vurdert om kommunen, via ekstern energirådgiver, skal bistå nabolag med en samlet fjerning eller sanering av oljetanker.