Status og utfordringer - Teknikk og miljø

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet blant annet oppnådd følgende resultater:

 • Rullering av kommuneplanens arealdel og utforming av utkast til forenklede forvaltningsbestemmelser.
 • Vårfeiing av gang- og sykkelveier ble prioritert før bilveiene.
 • Utnyttelse av deponigassen på Yggeset avfallspark til produksjon av elektrisitet har vist en økende trend som følge av stadig bedre drift av anlegget.
 • Mer energieffektiv drift og overgang fra fossil fyringsolje til biologisk fyringsolje i gatevarmeanlegget i Asker sentrum har bidratt til kraftig reduksjon i CO2- utslipp fra kommunens egen drift.
 • Bil- og maskinparken til vedlikehold av veier er fornyet i tråd med kommunens klimamål, og nesten hele bil- og maskinparken har høyeste eller nest høyeste miljøklasse.

Innspill fra komiteen

Komité for Teknikk, kultur og fritid har i sak 28/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet:

 • Sykkel, gange og fortau
 • Økt satsing på vedlikehold av veier

Rådmannen har vurdert innspillene og foretatt prioriteringer slik det fremgår av utfordringene og satsningsområdene, samt drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg vil
flere av prioriteringene bli fulgt opp direkte i de enkelte enheters virksomhetsplaner.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Redusere saksbehandlingstiden på plan- og byggesaker.
 • Utvikle gode møteplasser ute og inne, og invitere til samskaping mellom kommune og innbyggere for aktiviteter, arrangementer og vedlikehold.
 • Avsette tilstrekkelig ressurser til verdibevarende vedlikehold på det kommunale veinettet.
 • Øke satsningen på sykkel, gange og fortau.
 • Følge opp arbeidet med spredt avløp gjennom informasjon, kampanjer og samarbeid med innbyggerne.
 • Utarbeide strategi for å dekke økte investeringer til VEAS og Asker og Bærum vannverk.