Verbale vedtak

 1. Adferdsutfordringer i Askerskolen
  På barnetrinnet i Askerskolen er det elever med store adferdsutfordringer som påvirker læringsmiljøet for dem selv, medelever og ansatte på en negativ måte dersom ikke tilstrekkelig og riktig hjelp settes inn tidlig nok. Rådmannen bes å kartlegge om tilgjengelige tiltak er tilstrekkelig og dekker behovet for å ivareta både elever som strever, deres medelever og de ansattes arbeidsmiljø. Rådmannen bes å legge frem en sak med status og forslag til eventuelt ytterligere tiltak første halvår i 2016.
 2. Levekårsforskjeller
  I Asker har vi i flere år iverksatt tiltak til bekjempelse av levekårsforskjeller, herunder det som omtales som barnefattigdom. Regjeringen har også et program for dette. Gjennom Borgen-meldingen, tidligere planer og systematisk arbeid er det lagt et godt grunnlag. Rådmannen bes fremme målrettede og konkrete tiltak i løpet av første halvår 2016. Det kan være nødvendig å bevilge penger til slike tiltak, og dette kan eventuelt innarbeides i kommende tertialrapporter.
 3. Barnevern
  Rådmannen bes utrede og legge frem en sak om hvordan barne- og familievern kan gis større politisk oppmerksomhet i tråd med signalene fra regjeringen. Dette med sikte på kompetanseheving i alle ledd, økt ledelsesfokus og styrket forebyggende innsats slik at omsorgssvikt og mishandling kan oppdages tidlig, og hjelpetiltak settes inn og langtidsskader forebygges.
 4. Skolehager
  Nye undervisningsarenaer for å lære om prosessene i naturen og om hvor maten kommer fra er noe skolehagene kan bidra til. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan det kan tilrettelegges for skolehager tilknyttet barnehager og skoler i Asker, gjerne som et pilotprosjekt i første omgang.
 5. Styrket tilbud til nevrologiske sykdommer
  I Asker er det mange innbyggere med ulike sykdomsbilder og diagnoser. Innenfor flere kategorier, blant annet innenfor nevrologiske sykdommer, ville mange hatt stort utbytte av likemannsgrupper og tilgjengelig spesialkompetanse. Rådmannen bes vurdere å styrke kompetansen på dette området og utrede muligheten for å etablere en egen avdeling for mennesker med nevrologiske sykdommer (eksempelvis Parkinson) i en av våre institusjoner.
 6. Døgnplasser psykisk helse, lavterskel
  Vi viser til vedtak i kommunestyret april 2015 om etablering av et lavterskeltilbud døgnplasser for psykisk syke. Rådmannen har varslet om at det kommer en sak 1. kvartal 2016 om etablering, finansiering, lokalisering og organisering mv. Nødvendige midler kan innarbeides i 1.tertialrapport for å få på plass tilbudet så raskt som mulig.
 7. Parkering på Venskaben
  Parkeringsbestemmelsen utenfor Venskaben endres slik at det ikke kreves inn parkeringsavgift etter kl 1800 (mot i dag kl 19). Endringen bes satt i verk så snart som praktisk mulig i 2016. Budsjettvirkningene bes innarbeidet i tilknytning til 1. tertialrapport 2016.
 8. Regulering av leiepriser kulturlokaler
  Rådmannen bes fremme en sak som legger til grunn at private (eksempelvis lag, private personer, frivillige organisasjoner) betaler tilnærmet halv pris av hva næringslivet/profesjonelle betaler for leie av lokaler m.m.
 9. Samarbeidsavtaler mellom kommunen og lag/foreninger
  Rådmannen bes fremme en sak som gir oversikt over alle ordninger, samarbeidsavtaler o.l. i Asker som innebærer årlige økonomiske tilskudd innen områder som kultur, idrett og frivillighet mv.
 10. Dokumentasjon av språkkunnskaper
  Kommunestyret erkjenner at gode kunnskaper i norsk er en forutsetning for å få jobb i Asker kommune. Norsk er arbeidsspråket og det er viktig at tilstrekkelige språkkunnskaper dokumenteres. Rådmannen bes fremme en sak der krav til kunnskaper i norsk språk ved nyansettelser av utenlandske borgere i kommunale tjenester konkretiseres.
 11. Integrering av flyktninger 
  Både internasjonalt, nasjonalt og lokalt er vi i en ekstraordinær situasjon når det gjelder asylsøkere og bosetting av flyktninger som har fått og vil få oppholdstillatelse. Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret så raskt som mulig i 2016 om hvordan Asker kommune fortsatt kan lykkes i integreringen av de flyktningene som skal bosettes i tiden framover.
 12. Forsøpling
  Det har tidligere (perioden 2012-2014) blitt gitt en årlig ekstrabevilgning på 250 000 kroner til arbeid mot forsøpling av Asker. Bevilgningen har deretter gått inn i de generelle postene til renovasjon og teknisk etat, og blitt benyttet til en rekke tiltak. Forsøpling av fellesområder, friarealer, langs kommunale veier og i vassdragene bidrar negativt for våre innbyggere. Det kan virke som de tiltak man benytter seg av, våraksjon før 17.mai, velopprydningsaksjoner etc. ikke er tilstrekkelig. Forsøpling er et lokalt problem som reduserer kvaliteten i våre omgivelser. Samtidig er det en forbindelse mellom ivaretakelse av lokalt miljø og hvordan vi forholder oss til å ta vårt medansvar for utviklingen av det globale miljø. Kommunestyret ber derfor Rådmannen gå gjennom de tiltak som finnes, og vurdere om disse er hensiktsmessig og tilstrekkelig for å unngå forsøpling. Deretter bes Rådmannen om å fremme en sak til behandling i komité TKF med det for øye å etablere tilstrekkelig gode kommunale rutiner for å hindre lokal forsøpling, og slik sikre en systematisk og kontinuerlig innsats mot forsøpling av friluftsområder, veier og andre fellesareal. 
 13. 30 % av Askers befolkning befinner seg utenfor gangavstand fra buss eller tog. Asker tar initiativ ovenfor Ruter for å kartlegge hvilke bussruter som kan øke kollektivandelen på en kostnadseffektiv måte.
 14. Beregningsutvalget
  Som en oppfølging av St. meld nr. 61 (1989-90) oppnevnte Kommunal- og arbeidsdepartementet høsten 1990 et utvalg (Beregningsutvalget), som fikk i mandat å gjennomføre årlig kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Utvalget fremlegger hvert år en rapport på bakgrunn av resultatene av kartleggingen. Kommunestyret ber rådmannen snarest utarbeide og fremme en søknad om at Asker kommune blir med i dette beregningsutvalget for flyktninger.