Driftsbudsjettet - Administrasjon og ledelse

Driftsbudsjett (tall i 1000 kr)
 RegnskapVedtatt budsjettRegulert budsjettVedtak i løpende priser
 2015201620162017201820192020
Administrasjon 210 689 205 407 218 862 221 797 223 954 226 801 227 971
Politisk styring 16 625 14 759 15 660 16 645 15 730 16 815 15 899
Sum administrasjon og ledelse 227 313 220 166 234 523 238 442 239 684 243 615 243 871

Kilde: Agresso 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 238 mill. kroner i 2017.

Budsjettendringer 2017-2020

Nedenfor gis en oversikt over budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Budsjettendringer (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016  
Lærlinger 1 550 2 550 4 250 4 250
Valg 1 000 0 1 000 0
Driftskonsekvenser investering 2 000 2 000 2 000 2 000
Bosetting flyktninger 226 179 121 87
  4 776 4 729 7 371 6 337
Omstilling og effektivisering 2017    
Reduksjon advokat- og konsulenttjenester -500 -500 -500 -500
Reduksjon revisjonstjenester  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
  -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Sum endringer 2 376 2 329 4 971 3 937

Kilde: Agresso

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016 

 • Lærlinger
  Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2015-2018 å øke antall kommunale lærlinger fra 30 i 2014 til 60 i 2019. Det tilføres 1,55 mill. kroner til økning av 10 lærlingehjemler i 2017, med en videre opptrapping i perioden.
 • Valg
  Det skal gjennomføres stortingsvalg i 2017. Det tilføres 1 mill. kroner til gjennomføring av valget.
 • Driftskonsekvenser investering
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2016-2019 2,0 mill. kroner årlig til dekning av sentrale driftskostnader knyttet til effektiviserende IKT-investeringer.
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 0,2 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden.

Budsjettmessig er det lagt til grunn at antall bosatte flyktninger reduseres til 55 ordinære og 10 enslige mindreårige fra 2017. Eventuelle endringer som følge av ny anmodning fra IMDI vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen.

Omstilling og effektivisering 2017 

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Administrasjon og ledelse utgjør dette i 2017 2,4 mill. kroner.

 • Reduksjon advokat- og konsulentbistand – effektivisering
  Bruken av eksterne advokat- og konsulenttjenester reduseres med 0,5 mill. kroner.
 • Reduksjon revisjonstjenester – effektivisering
  Overgangen fra egen kommunerevisjon til kjøp av privat revisjonstjeneste forventes å gi en årlig besparelse på 1,9 mill. kroner.

Tilskudd 

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse genererte i 2015 ca. 2,0 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

 • Lærlingtilskudd
 • Skjønnsmidler til Asker velferdslab