Investeringsbudsjettet - Administrasjon og ledelse

Investeringsbudsjett (tall i 1000 kr)
 FaseBevilgning t.o.m. 20162017201820192020Prognose 2021-2023Total bevilgning t.o.m. 2020Anslag total kostnad
Eksisterende prosjekter   20 600 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
IKT felles  S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
                   
Nye prosjekter     14 000 14 000 14 000 14 000 40 000 66 600  
Rådhuset - rehabilitering F1   0 0 0 0 40 000 0  
Digital satsing i skolen 1-10 trinn S 10 600 14 000 14 000 14 000 14 000 0 66 600  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

IKT-investeringer

Ved kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2016-2019 ble det avsatt 10 mill. kroner årlig til investeringer innenfor IKT-området. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme.

Nye investeringsprosjekter

Digital satsing i skolen 1. til 10. trinn

Kommunestyret vedtok i sak 55/16 om digitalisering i Askerskolen at standarden for elevers digitale verktøy økes til 1:1 på 8. til 10. trinn fra 2016, 1:1 på 5. til 7. trinn fra 2017 og 1:1 på 1. til 4. trinn fra 2018. Det ble avsatt 10,6 mill. kroner til dette formålet i 2016. For videre utrulling avsettes 14 mill. kroner årlig i en fireårsperiode til prosjektet.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Rådhuset – rehabilitering

Formannskapet vedtok i november 2015 en plan for rehabilitering av rådhuset (sak 186/15). Nødvendige investeringsmidler ble vedtatt innarbeidet i Handlingsprogram 2017-2020. Prosjektet har en kostnadsramme på 80 mill. kroner, hvorav 40 mill. kroner må dekkes fra eksisterende rammebevilgning til vedlikehold innenfor tjenesteområde Eiendom. 

På grunn av lånegjeldsutviklingen og prioritering av andre investeringsprosjekter, utsettes rehabiliteringen av rådhuset til perioden 2021-2024. Det er imidlertid gjennomført innvendig oppgradering av deler av rådhuset, samt en sikkerhetsvurdering av fasadene i 2016.