Nøkkeltall - Administrasjon og ledelse

KOSTRA

Driftsutgifter
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr 13 2015
Prioritering
Administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter 7,4 % 7,7 % 8,1 % 8,5 % 8,2 % 7,2 %
Produktivitet / enhetskostnader 
Brutto driftsutgifter F100 Politisk styring, kr per innbygger  232  286  219  285  267  284
Brutto driftsutgifter F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger  107  90  71  82  87  75
Brutto driftsutgifter F120 Administrasjon, kr per innbygger  2 752  2 956  3 575  3 701  2 906  3 001

Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget, har Asker gjennom flere år hatt lavere utgifter til administrasjon og høyere kostnader til kontroll og revisjon. 

Kommunerevisjonen er fra høsten 2016 konkurranseutsatt og medarbeiderne overført til andre enheter i kommunen. Dette vil redusere fremtidige utgifter til kontroll og revisjon.

Sykefravær

 Utvikling i sykefravær
 Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Måltall 2016Måltall 2017
Administrasjon og ledelse 4,5 4,5 4,6 4,3 4,3
Asker kommune 8,1 8,0 8,0 7,6 7,3

Kilde: HRM

Sykefraværet innen tjenesteområdet har holdt seg på et stabilt nivå, og ligger godt under gjennomsnittet for landet og KOSTRA-gruppe 13. Tjenesteområdet har lavt korttidsfravær, og det jobbes med å tilrettelegge for at langtidssykemeldte raskere kan komme tilbake i arbeid.

Det er et mål at sykefraværet i 2017 skal reduseres til 4,3 prosent.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

De fleste ansatte i tjenesteområdet har høyere utdanning. Behovet for høyere utdanning og ytterligere spisskompetanse forventes å øke i årene som kommer.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling 2013-2015
 ÅrsverkEndring i % fra året før
Desember 2013 167 5,7
Desember 2014 173 3,6
Desember 2015 166 -4,0

Kilde: HRM

Tabellen viser en nedgang i antall årsverk fra 2014 til 2015. Dette skyldes primært at flere medarbeidere har gått av med pensjon, og at nye medarbeidere ikke var rekruttert før årsskiftet. På enkelte områder har det, som følge av digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser, ikke vært behov for å erstatte medarbeidere som har sluttet.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Ansatte i tjenesteområdet har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder, og et større antall vil gå av med pensjon de nærmeste årene.