Satsingsområder - Administrasjon og ledelse

Asker kommune har definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder: 

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Disse strategiene ligger til grunn for all tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i kommunen, og legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og implementering og oppfølging av aktuelle satsningsområder.

Strategiene er nærmere beskrevet under kapittelet om Tjenesteområdene.

Plan- og styringssystemet 

Gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Administrasjon og ledelse har ansvar for at kommunens plan- og styringssystem er hensiktsmessig og understøtter organisasjonens behov.

Alle kommuner skal ha en planstrategi som fastsetter de viktigste planoppgavene i kommunen i perioden. Forslag til kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 ble lagt frem for formannskapet i juni 2016 (sak 107/16), og skal endelig vedtas av kommunestyret i september 2016.

Administrasjon og ledelse har et særlig ansvar for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling på strategisk nivå med utgangspunkt i planstrategien. Det omfatter blant annet areal- og transportutvikling, boligpolitikk og boligsosiale utfordringer, næringsutvikling, samfunnssikkerhet, folkehelse og frivillighet. Videre har tjenesteområdet ansvar for tettstedsutvikling, inkludert Borgenprosjektet.

Administrasjon og ledelse har ansvar for å utarbeide, videreutvikle og implementere følgende vedtatte strategiplaner:

 • Arbeidsgiverpolitisk plattform
 • IKT-strategien
 • Kommunikasjonsstrategien
 • Anskaffelsesstrategien
 • Innovasjonsstrategien
 • Boligpolitisk strategi

Disse strategiplanene gjelder for hele organisasjonen og revideres normalt hvert fjerde år. Mål og tiltak innarbeides i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging. De tverrgående strategiplanene er nærmere omtalt under kapittelet om tjenesteområdene. Boligpolitisk strategi er omtalt under fokusområde Samfunn.

Styringssystemet er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politisk vedtatte planer, samt øvrige politiske vedtak, mål og prioriteringer. Rådmannen har løpende fokus på å forenkle og optimalisere styringsprosessene. Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til at ledere bruker mer tid til tjenesteutvikling og ledelse, og mindre tid til administrative oppgaver.

Asker kommune gikk i 2016 til anskaffelse av et nytt kvalitets- og avvikssystem. Arbeidet med implementering av systemet vil videreføres i 2017.

Kommunestyret vedtok i mai 2016 å øke standarden for elevenes digitale verktøy i skolen, jf. sak 55/16 om digitalisering i Askerskolen. Målet med satsningen er at alle elever skal utvikle kompetanse og arbeidsmåter som møter fremtidens samfunn og arbeidslivets behov for kompetanse. Det er avsatt en årlig investeringsramme på 14 mill. kroner til tiltaket.

Det vises til kapittelet Organisering og styring for en nærmere beskrivelse av kommunens plan- og styringssystem.

Innovasjon og tjenesteutvikling 

Asker kommune har som ambisjon å være en innovativ og lærende organisasjon. Medborgerskap og samskaping med innbyggerne, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører skal gjøre kommunen bedre rustet til å møte utfordringer på nye og mer effektive måter.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å tilrettelegge for gjennomføring av innovasjonsstrategien. Det er utviklet arenaer, metoder og verktøy som skal bidra til at organisasjonen jobber mer systematisk og helhetlig med innovasjon. Kunnskapssenteret er en sentral aktør i dette arbeidet. Høsten 2016 lanseres det en ny digital løsning (KomInn) for å støtte innovasjonsarbeidet. 

Tjenesteområdet har videre ansvar for å utvikle modeller og metodikk som motiverer til økt medborgerskap og samskaping i Asker, både i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Borgenprosjektet er en pilot i dette arbeidet. 

Satsingen på å fjerne tidstyver i Asker kommune inngår som en del av det øvrige digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet.

Arbeidet med innovasjon og tjenesteutvikling er nærmere beskrevet under fokusområde Læring og fornyelse.

Lederskap og medarbeiderskap

Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. For at kommunen skal nå sine mål, må medarbeiderne være kompetente og motiverte.

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 ble vedtatt av kommunestyret i april 2016 (sak 48/16), og angir kommunens ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for arbeidsgiverpolitikken.

Arbeidsgiverpolitikken skal sikre godt medarbeiderskap, god ledelse, godt arbeidsmiljø, samt god medvirkning og medbestemmelse. Administrasjon og ledelse skal tilrettelegge for at ledere og medarbeidere i hele organisasjonen lykkes i dette arbeidet, og har kompetanse til å drive gode og effektive utviklings- og omstillingsprosesser.

Rådmannen vil i 2017 arbeide aktivt med å implementere mål og strategier i Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020. Kommunens medarbeidere og ledere må jobbe sammen for at Asker kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med kultur for læring, utvikling og innovasjon. For å møte fremtidens utfordringer må både ledere og medarbeidere være endrings- og omstillingsvillige, og samhandle med brukere og innbyggere.

Det vises til fokusområde Medarbeidere for en nærmere beskrivelse av arbeidsgiverpolitikken.

Økonomisk handlingsrom, omstilling og effektivisering

Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom styres det i Asker kommune etter vedtatte handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen. I tillegg til dette ble det i Handlingsprogram 2016-2019 vedtatt en omstilling og effektivisering av tjenesteproduksjonen på totalt 80 mill. kroner i fireårsperioden. 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et overordnet ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og tilrettelegge for gode prosesser knyttet til den vedtatte omstillingen og effektiviseringen. Som et grunnlag for effektiviseringen er det foretatt en analyse av kommunens effektiviseringspotensial, målt mot sammenlignbare kommuner. Analysen er nærmere beskrevet under fokusområde Økonomi.

Administrasjon og ledelse har også et overordnet ansvar for å utvikle ledere og medarbeidere og sikre at organisasjonen har kompetanse til å drive gode og effektive utviklings- og omstillingsprosesser. Dette er nærmere beskrevet under fokusområde Medarbeidere og fokusområde Læring og fornyelse.

For å ivareta dette ansvaret er det viktig at tjenesteområdet har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta sin rolle og funksjon. Tjenesteområdet har et løpende ansvar for å sikre at kommunens administrative funksjoner er organisert og forvaltet på en effektiv og god måte. Tjenesteområdet skal løse sine oppgaver på en innovativ, effektiv og brukervennlig måte, og det arbeides kontinuerlig med effektivisering og digitalisering av administrative funksjoner og oppgaver. Digitalisering av administrative oppgaver bidrar til effektivisering i hele organisasjonen, slik at ledere og medarbeidere kan bruke mer tid på tjenesteyting og mindre tid på administrativt arbeid.

Digitaliseringen medfører behov for en annen type kompetanse enn tidligere innenfor flere områder. Manuelle registreringsoppgaver erstattes av digitale prosesser som krever digital kompetanse og helhetlig forståelse av prosesser. Fokuset endres fra registrering av «input» til kontroll og analyse av «output». Som en følge av dette vil behovet for høyere utdanning og ytterligere spisskompetanse øke i årene som kommer.

Det vises til fokusområde Økonomi for en nærmere beskrivelse av økonomistyring, omstilling og effektivisering.

Kommunikasjon og medvirkning

Asker kommune legger stor vekt på at innbyggere og næringsliv på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser. Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker.

Videre legger Asker kommune stor vekt på å motivere innbyggere til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Medvirkningsprosesser er en forutsetning for utvikling av gode lokalsamfunn og et godt kommunalt tjenestetilbud.

Gjennom økt fokus på medborgerskap og samskaping ønsker kommunen å tilrettelegge for at innbyggerne kan engasjere seg og aktivt bidra til å løse de utfordringene fellesskapet står overfor. 

Det vises til fokusområde Brukere og fokusområde Medvirkning for en nærmere beskrivelse.

Antikorrupsjonsarbeid

Asker kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Dette stiller høye krav til etisk bevissthet, holdninger og integritet hos kommunens folkevalgte, ledere og medarbeidere. 

Kommunestyret vedtok våren 2015 en handlingsplan mot korrupsjon (sak 36/15). Med utgangspunkt i handlingsplanen vil rådmannen videreføre og videreutvikle det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i organisasjonen. 

Asker kommune har en rekke strategier, prosesser og rutiner som skal bidra til å forebygge, identifisere og håndtere risiko for økonomiske misligheter og korrupsjon. I det videre arbeidet er det viktig å kontinuerlig forbedre disse systemene og prosessene.