Status og utfordringer - Administrasjon og ledelse

Oppnådde resultater

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015. 

 • Utarbeidet beslutningsgrunnlag og intensjonsavtale for kommunereformen i samarbeid med nabokommunene Røyken og Hurum.
 • Gjennomført og avsluttet lederutviklingsprogram for kommunens 250 ledere med fokus på innovasjons- og endringsledelse.
 • Utviklet modeller og metodikk for medborgerskap og samskaping.
 • Innovasjonsstrategien «Blikk for muligheter» ble vedtatt av kommunestyret.
 • Handlingsplan mot korrupsjon ble vedtatt av kommunestyret.
 • Ny Arbeidsgiverpolitisk plattform (AGP 2020) ble vedtatt av kommunestyret.
 • Lansert nye nettsider for Asker kommune, inkludert digitalisering av Handlingsprogram 2016-2019 og Årsrapport 2015.
 • Lansert Sikker Digital Post.
 • Digitalisert en rekke administrative meldingsrutiner.
 • Oppgradert kommunens økonomisystem, inkludert implementering av ny anleggsmodul.

Utfordringer i neste fireårsperiode 

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Tilrettelegge for prosesser knyttet til gjennomføring av kommunereformen.
 • Tilrettelegge for en god og effektiv samfunns- og tjenesteutvikling.
 • Tilrettelegge for en god arbeidsgiverpolitikk.
 • Sikre et godt økonomisk handlingsrom og tilrettelegge for gode omstillings- og effektiviseringsprosesser.
 • Tilrettelegge for læring, fornyelse og innovasjon.
 • Digitalisere tjenester og arbeidsprosesser.
 • Utarbeide gode kommunikasjonstiltak og medvirkningsprosesser.