Innledning og mål for fokusområde Brukere

Asker kommune skal levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og innbyggere, og arbeider systematisk med å sikre dette gjennom mål- og resultatstyring.

I tillegg til de generelle målene nedenfor, har alle tjenesteområder definert spesifikke mål som skal sikre riktig kvalitet og utvikling av de enkelte tjenestene.

Mål for fokusområde Brukere

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B.1. God kvalitet.B.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,93
B.2. Tilgjengelige tjenester. B.2.1. Service og tilgjengelighet.  Meget bra
(81-100 poeng)
Bra
(61-80 poeng)
 Dårlig
(1-60 poeng)
Ikke målt 
B.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,73
B.3. God bruker-medvirkning.B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,68

Resultatene fra brukerundersøkelsene viser at brukerne er generelt godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud, service og muligheten for brukermedvirkning. Resultatene på kommunenivå har vært stabilt gode de siste årene, og viser for to av indikatorene en liten økning fra 2014. Resultatene varierer imidlertid noe mellom tjenesteområdene. Det vises til tjenesteområdekapitlene for informasjon om resultatene på tjenesteområdenivå. 

Forbrukerrådet gjennomfører jevnlig tester av kommunenes service og tilgjengelighet. Det ble i 2015 ikke gjennomført slik test, og det mangler derfor resultat for indikatoren B.2.1. Forbrukerrådet gjennomførte imidlertid testen våren 2016. Asker kommune oppnådde 82,2 poeng, og ble Norges fjerde beste kommune, best i Akershus og best blant de større kommunene.