Status og satsingsområder - Brukere

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, er det definert følgende satsningsområder for fokusområde Brukere: 

  • God kvalitet på tjenestetilbudet
  • Tilgjengelige tjenester
  • God brukermedvirkning

Det vises til tjenesteområdekapitlene for en nærmere beskrivelse av de konkrete satsningsområdene innenfor hver enkelt tjeneste.

God kvalitet på tjenestetilbudet 

Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Grafen under viser resultatene fra de omkring 30 brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2015.

Laster grafikk...

Kilde: Enalyzer

Resultatene er gjennomgående gode, og viser at brukerne i stor grad er tilfredse med kommunens tjenestetilbud og service. Detaljene for de enkelte brukerundersøkelsene fremgår av egen rapport som ble behandlet av kommunestyret i april 2016 (sak 34/16). Hver virksomhet er ansvarlig for å følge opp brukerundersøkelsene innen sitt ansvarsområde. 

Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes oppfatning av kvaliteten på kommunens tjenester. For å få et helhetlig bilde må imidlertid resultatene fra brukerundersøkelsene suppleres med øvrig informasjon basert på nasjonal statistikk og andre tilbakemeldinger fra brukerne.

I tillegg til systematisk oppfølging av mål og resultater, benytter kommunen nasjonale kvalitetsindikatorer og systematisk benchmarking med andre kommuner som verktøy for å videreutvikle tjenestetilbudet. Statlige myndigheter har de senere årene vært opptatt av å utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer. KOSTRA rapporterer kvalitetsindikatorer for en rekke kommunale tjenester. I tillegg utarbeider enkelte departementer kvalitetsindikatorer innenfor sine respektive sektorer.

Det vises til tjenesteområdekapitlene for en oversikt over kvalitetsindikatorer for de enkelte tjenestene.

Tilgjengelige tjenester

Asker kommune legger stor vekt på at innbyggere og næringsliv på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser.

Asker er den kommunen som over tid har best resultater i Forbrukerrådets test av kommunenes servicenivå og tilgjengelighet. I testen som ble gjennomført våren 2016, ble Asker Norges fjerde beste kommune, best i Akershus og best blant de større kommunene. 

Tabellen nedenfor gir oversikt over sentrale nøkkeltall knyttet til tilgjengelighet. 

Tilgjengelighet
 201320142015
Antall besøk på Servicetorget 16 500 17 700 16 380
Antall besøk på kommunens internettsider 1 295 326 1 080 000 1 220 000
Antall sidevisninger på kommunens internettsider 3 747 267 3 230 000 3 510 000
Antall besøk på kommunens internettsider ift. innbyggertall 22,2 18,5 20,3
Andel i % av besøk via PC 78 60 59
Andel i % av besøk via nettbrett/mobiltelefon 22 40  
Andel i prosent av besøk via nettbrett     18
Andel i prosent via mobiltelefon     23
Antall likere på Facebook 1 600 7 215 12 200
Antall følgere på Twitter 1 029 1 400 1 680
Antal følgere på Instagram   150 1 400

Kilde: Intern statistikk 

Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Nye nettsider ble lansert våren 2016 med fokus på forbedret søkefunksjonalitet og mobil bruk. I tillegg er kommunens handlingsprogram og årsrapport lansert i rene nettløsninger. Asker kommune tilbyr nærmere 50 digitale søknadstjenester til innbyggerne, frivilligheten og næringslivet, og antallet er økende. Kontinuerlige forbedringer av nettsidene er et prioritert satsningsområde. 

Asker kommune lanserte våren 2016 Sikker Digital Post. Tjenesten gir innbyggerne, frivilligheten og næringslivet raskere svar på henvendelser til kommunen og raskere saksgang i søknadsprosesser. Det er et mål at 75 prosent av alle brev til innbyggere og 100 prosent av alle brev til frivillige, næringslivet og andre offentlige aktører i løpet av tre år skal sendes digitalt fra Asker kommune via Sikker Digital Post.

Kommunens Facebook-tjeneste har i økende grad blitt en sentral informasjonskanal mot innbyggerne, både som selvstendig kanal og som støttekanal med henvisninger til kommunens nettsider. Antallet likere på Facebook-tjenesten økte sterkt gjennom 2015 og 2016, og denne trenden forventes å fortsette i 2017.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert og de digitale tjenestene blir mer dominerende. De fleste innbyggerne i Asker ser på dette som forbedringer, men ikke alle er like positive til utviklingen. Når det forventes at alle skal håndtere de digitale tjenestene, kan enkelte frivillig eller ufrivillig oppleve et digitalt utenforskap. Asker kommune og Seniornett Asker har i dag et godt samarbeid, og ønsker fremover å se på hvordan ulike aktører kan samhandle bedre for å redusere det digitale utenforskapet.

Servicetorget skal gi innbyggere og næringslivet et godt servicenivå og god tilgjengelighet til kommunens tjenester. Et godt samarbeid mellom Servicetorget og de nye innbyggertorgene som etableres i lokalsamfunnene vil fremover bli viktig for ytterligere å bedre tilgjengeligheten på kommunens tjenester. 

ASKER-posten ble lansert som kommunal informasjonsavis høsten 2014, og hadde i 2015 8 utgivelser. Avisen distribueres til alle kommunens husstander. Målet er å gi en samlet og helhetlig informasjon til kommunens innbyggere, medvirke til økt kunnskap om lokaldemokratiet, kommunens tjenester og organisasjonsliv, samt invitere til deltakelse og medvirkning. ASKER-posten skal evalueres høsten 2016.

God brukermedvirkning

God brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere gode og effektive tjenester til brukerne. Brukerundersøkelser, dialogmøter og nærmiljøkonferanser er sentrale verktøy for medvirkning i Asker kommune. De ulike medvirkningsarenaene utfyller og supplerer hverandre, og inngår som sentrale elementer i kommunens plan- og styringssystem.

Ved hver virksomhet er det etablert brukerråd. Brukerrådene er rådgivende organer for virksomhetene, og gir brukere og pårørende mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de tjenestene de mottar.

Komiteene gjennomfører hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. I tillegg ble det som en prøveordning gjennomført fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder våren 2015.