Driftsbudsjettet - Eiendom

Driftsbudsjett for tjenesteområde Eiendom (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt. bud.Reg. budVedtak i løpende priser
År2015201620162017201820192020
Lønn 95164 94821 104006 104106 104106 104106 104106
Vedlike-hold 48414 48158 50912 52359 53806 55253 56700
Energi 19761 20083 20784 20534 20534 20534 20534
Øvrige drifts-utgifter 122239 118693 127366 135827 142684 146841 149998
Drifts-utgifter tjeneste-området 285578 281755 303068 312826 321130 326734 331338
Drifts-inntekter  -156675 -155671 -166348 -176165 -181725 -185485 -188644
Drifts-inntekter tjeneste-området -156675 -155671 -166348 -176165 -181725 -185485 -188644
Netto drifts-utgifter tjeneste-området 128903 126084 136720 136660 139405 141249 142694

Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 136,7 mill. kroner i 2017. 

Budsjettendringer 2017-2020

Nedenfor gis en oversikt over budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Budsjettendringer for tjenesteområde Eiendom (tall i 1 000 kr)
 År2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1.tertialrapport
Driftskonsekvenser investering 4800 6900 8100 8900
Drengsrud idrettshall 1000 1000 1000 1000
Parkering på Drengsrud 600 600 600 600
  6400 8500 9700 10500
Omstilling og effektivisering 2017
Økte leieinntekter fra kommunale boliger -4000 -4000 -4000 -4000
Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg -1000 -1000 -1000 -1000
  -5000 -5000 -5000 -5000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Bortfall festeavgift private barnehager 500 500 500 500
  500 500 500 500
Sum endringer 1900 4000 5200 6000

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016

 • Driftskonsekvenser investering
  Formannskapet vedtok i sak 84/12 prinsipp for budsjettering av FDV-kostnader ved ferdigstillelse av nybygg. I tillegg er det behov for midler til renhold, energi og lignende. Det er også stipulert husleieinntekter inn i dette tiltaket. I løpet av 2017 ferdigstilles blant annet Holmen svømmehall, Nesbru sykehjem, Kistefossdammen barnehage og Bleikerfaret barnehage. For å ivareta driftskonsekvensen av investeringene tilføres 4,8 mill. kroner i 2017 med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden.
 • Drengsrud idrettshall
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 1,0 mill. kroner netto for å dekke utgifter til leie av hall, renhold, energi og tilsyn, i tillegg til inntekter på utleie. Bevilgningen på 1,0 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2017-2020.
 • Parkering på Drengsrud
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,7 mill. kroner netto for leie av parkeringsplasser som skal benyttes av lærere, brukere av idrettshallen og av Asker internasjonale skole. I tillegg kommer inntekter på utleie. Bevilgningen på 0,7 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2017-2020.

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Eiendom utgjør dette i 2017 5,0 mill. kroner. 

 • Økte inntekter fra kommunale boliger – økt inntekt
  Kommunestyret har vedtatt innføring av gjengs husleie. Dette er effekten av innføringen, fase 1. Inntektsbudsjettet økes med 4,0 mill. kroner.
 • Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg - effektivisering
  Asker kommune har fått nye, mer miljøvennlige og driftseffektive formålsbygg. I tillegg er det etablert digitale SD-anlegg for styring og oppfølging. Det er også lave energipriser i markedet. Budsjettet reduseres med 1,0 mill. kroner.

Tilleggsinnstilling med politiske vedtak

 • KST - Bortfall festeavgift private barnehager
  Formannskapet vedtok i sak 77/16 å fjerne tilskudd til festeavgift til private barnehager fra 2016. Samtidig bortfaller festeavgift for private barnehager som fester kommunal eiendom. Inntekten reduseres med 0,5 mill. kroner per år.