Driftsbudsjett for tjenesteområde Eiendom
(tall i 1000 kr)
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud Forslag i løpende priser 
 2015201620162017201820192020
Lønn 95 164 94 821 104 006 104 106 104 106 104 106 104 106
Vedlikehold 48 414 48 158 50 912 52 359 53 806 55 253 56 700
Energi 19 761 20 083 20 784 20 534 20 534 20 534 20 534
Øvrige drifts-utgifter 122 239 118 693 127 366 135 827 142 684 146 841 149 998
Drifts-utgifter tjeneste-området 285 578 281 755 303 068 312 826 321 130 326 734 331 338
Drifts-inntekter  -156 675 -155 671 -166 348 -176 665 -182 225 -185 985 -189 144
Drifts-inntekter tjeneste-området -156 675 -155 671 -166 348 -176 665 -182 225 -185 985 -189 144
Netto drifts-utgifter tjeneste-området 128 903 126 084 136 720 136 160 138 905 140 749 142 194

Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 136,2 mill. kroner i 2017. 

Forslag til budsjettendringer 2017-2020

Nedenfor gis en oversikt over områder som foreslås endret fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Forslag til budsjettendringer Eiendom
(tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1.tertialrapport        
Driftskonsekvenser investering 4 800 6 900 8 100 8 900
Drengsrud idrettshall 1 000 1 000 1 000 1 000
Parkering på Drengsrud 600 600 600 600
  6 400 8 500 9 700 10 500
Omstilling og effektivisering 2017        
Økte leieinntekter fra kommunale boliger -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sum endringer 1 400 3 500 4 700 5 500

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016

 • Driftskonsekvenser investering
  Formannskapet vedtok i sak 84/12 prinsipp for budsjettering av FDV-kostnader ved ferdigstillelse av nybygg. I tillegg er det behov for midler til renhold, energi og lignende. Det er også stipulert husleieinntekter inn i dette tiltaket. I løpet av 2017 ferdigstilles blant annet Holmen svømmehall, Nesbru sykehjem, Kistefossdammen barnehage og Bleikerfaret barnehage. For å ivareta driftskonsekvensen av investeringene tilføres 4,8 mill. kroner i 2017 med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden.
 • Drengsrud idrettshall
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 1,0 mill. kroner netto for å dekke utgifter til leie av hall, renhold, energi og tilsyn, i tillegg til inntekter på utleie. Bevilgningen på 1,0 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2017-2020.
 • Parkering på Drengsrud
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,7 mill. kroner netto for leie av parkeringsplasser som skal benyttes av lærere, brukere av idrettshallen og av Asker internasjonale skole. I tillegg kommer inntekter på utleie. Bevilgningen på 0,7 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2017-2020.

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Eiendom utgjør dette i 2017 5,0 mill. kroner. 

 • Økte inntekter fra kommunale boliger – økt inntekt
  Kommunestyret har vedtatt innføring av gjengs husleie. Dette er effekten av innføringen, fase 1. Inntektsbudsjettet økes med 4,0 mill. kroner.
 • Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg - effektivisering
  Asker kommune har fått nye, mer miljøvennlige og driftseffektive formålsbygg. I tillegg er det etablert digitale SD-anlegg for styring og oppfølging. Det er også lave energipriser i markedet. Budsjettet reduseres med 1,0 mill. kroner.