Innledning og mål for tjenesteområde Eiendom

Tjenesteområde Eiendom skal aktivt bidra med å levere fremtidsrettede formålsbygg som gir optimale forutsetninger for god tjenesteutøvelse, samt tilby en boligmasse som dekker det definerte behovet for hele Askers befolkning i dag og i morgen.

Tjenesteområdet omfatter utvikling, drift og forvaltning av den kommunale eiendomsmassen, prosjektgjennomføring av kommunale investeringsprosjekter innenfor bygg og kommunaltekniske anlegg, renhold av kommunale formålsbygg, samt praktisk bistand til beboere i kommunale bygg.

Tjenesteområde Eiendom forvalter også Asker kommunes grunneiendommer. Det er utarbeidet en oversikt over tilgjengelige tomtearealer med arealoversikt og reguleringsstatus. Denne vil ligge til grunn for gjennomføring av den boligpolitiske utbyggingsplanen og andre tiltak som kommunen ønsker og gjennomføre.

Tjenesteområdet er organisert i de tre virksomhetene Eiendomsdrift og forvaltning, Prosjekt og utbygging, samt Renhold og praktisk bistand. I tillegg har eiendomsdirektøren rådgivere med ansvar for strategisk utredningsarbeid, mulighetsstudier og tidligfaseplanlegging.

Gjennomgående målekart 

Målekart for tjenesteområde Eiendom
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2015
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik  1,56
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet S.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh per år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk - 5,42
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 100 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,55
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,95
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,50
MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og ledelseMA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.4. KompetanseMA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon
L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet. Alle virksomheter innen tjenesteområdet er miljøsertifisert, og alle har fulgt opp henvendelsene i AskerDialogen innen fristen.

Energi- og klimaplanen har som mål at det kommunale energiforbruket skal reduseres med 30 prosent innen 2020, sett i forhold til 2007-nivået. Kommunen har hatt et program for energieffektivisering. Dette har gitt positive resultater, og energibruket ble i 2015 redusert med 5,42 GWh.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Unikt målekart tjenesteområde Eiendom
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-E.1. God kvalitetB-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist  fastsatt av tilsynsmyndighet.  95 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 100,00
B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan.  0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 15,23
B-E.1.3. Opplevd tilfredshet med renholdet i kommunale bygg.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,20
B-E.1.4. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik.  0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 9,57
B-E.1.5. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram.  0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 % 6,38
B-E.2. Tydelig miljøfokus.B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og ev. miljøplan.  90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 100,00
B-E.2.2. Prosentvis reduksjon i energibruket (kwh per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg).  -3 % -2,9 - +1 % > +1 % -7,6 %
B-E.2.3. Energikostnadene (kr per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg), sett i forhold til gjennomsnittlig energikostnad for kommunegruppe 13.  < 95 % 96 - 119 % > 120 % 112,00
B-E.2.4. Opplevd tilfredshet med inneklima.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,65
B-E.3. God bruker-medvirkning.B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukerne og Eiendom knyttet til drift og vedlikehold. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,60
B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse.B-E.4.1. Antall nye kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i 2017, jf. vedtatt utbyggingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram (sak 86/14).  > 60 51 - 59 43 - 50 31

BMS-resultatene er i hovedsak gode, og mange av indikatorene oppnår ønsket resultat.

De fleste prosjektene går som planlagt, men blant annet Heggedal skole, Bleikerfaret barnehage og Skustadgata boliger er forsinket. For prosjektene Heggedal skole, Vardåsen skisenter og Drengsrud idrettshall er det kostnadsavvik.

Energikostnadene per m2 for utvalgte formålsbygg ligger på et akseptabelt nivå i forhold til gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Resultatet er justert for endelige KOSTRA-tall for 2015, som først forelå i juni 2016, og avviker derfor fra det resultatet som ble rapportert i årsrapporten for 2015.