Investeringsbudsjettet - Eiendom

Investeringsbudsjett for Eiendom (tall i 1 000 kr)
 FaseBevilgn.
tom 2016
2017201820192020Prognose
2021-2023
Tot. bevilgn. 
tom 2020
Anslag tot 
kostnad
Eksisterende prosjekter   31500 34800 18000 18000 16000 48000 118300  
Eiendoms-utvikling S 2000 2000 2000 2000 2000 6000 10000  
Generelle brannkrav S 4000 4000 4000 4000 4000 12000 20000  
Universell utforming S 1000 1000 1000 1000 1000 3000 5000  
Rehab stikkledninger V/A -komm eiend. S 1000 1000 1000 1000 1000 3000 5000  
Føyka utvikling F1 15500 2000 2000 2000 0 0 21500  
Tettsteds-utvikling S 8000 24800 8000 8000 8000 24000 56800  
Nye prosjekter     2000 2000 2000 2000 6000 8000  
Koordinerings-pott for idrettsbygg S   2000 2000 2000 2000 6000 8000  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Eiendomsutvikling – sekkepost

Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 2 mill. kroner årlig til generelt grunnerverv. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til kjøp av mindre eiendommer som det er hensiktsmessig at kommunen erverver, samt til eiendomsutvikling av kommunens egne eiendommer.

Generelle brannkrav – sekkepost

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 4 mill. kroner årlig til generelle brannkrav. Årlig investeringsramme på 4 mill. kroner videreføres. Prosjektet omfatter løpende nødvendige investeringer i brannsikringstiltak.

Universell utforming – sekkepost

Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1 mill. kroner årlig til universell utforming. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres. Det er behov for løpende investeringer for å øke tilgjengeligheten i den kommunale bygningsmassen.

Rehabilitering av stikkledninger – sekkepost 

Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1 mill. kroner årlig til rehabilitering av stikkledninger. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres. Det er behov for investering i stikkledninger til kommunale bygg.

Føyka/Elvely

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 oppstart av Føyka-prosjektet. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 15,5 mill. kroner. Prosjektet tilføres 2 mill. kroner årlig i perioden 2017-2019. Reguleringsplanen planlegges vedtatt i løpet av 2016. Det skal legges frem sak om gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely.

Tettstedsutvikling 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 8 mill. kroner årlig til tettstedsutvikling. Årlig investeringsramme på 8 mill. kroner videreføres. Når prosjekter i Asker sentrum, Dikemark og Holmen er avklart, vil man søke å finne egne bevilgninger til dette. Utviklingen av Føyka/Elvely er ikke omfattet av denne bevilgningen. 

I 2016 og 2017 vil mulighetsstudier for Drengsrudjordene, Dikemark og Høn/Landås, samt en arkitektkonkurranse på Holmen, prioriteres.

Nye investeringsprosjekter 

Koordineringspott for idrettsbygg

For å ivareta behov for mindre byggtekniske tiltak i idrettsbygg, etableres en koordineringspott som tilføres 2 mill. kroner årlig.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Det foreslås ingen nye investeringsprosjekter innenfor tjenesteområdet i perioden fra 2021.

Tilskuddsmidler

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede.

Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres. 

I tillegg til lånefinansiering og egenkapital er tilskuddsmidler en viktig finansieringskilde for kommunens investeringer. Tilskuddene bevilges hovedsakelig over statsbudsjettet og benyttes for å stimulere kommunene til spesielle typer investeringer. 

Tjenesteområde Eiendom genererte i 2015 ca. 30,5 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

  • Investeringstilskudd til omsorgsboliger og utleieboliger (Husbanken)
  • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturarenaer (Akershus fylkeskommune)
  • Kompensasjonstilskudd til sykehjem, omsorgsboliger, skoler, kirkebygg og reform 97 (Husbanken)
  • Investeringstilskudd til energi- og miljøtiltak (ENOVA)