Status og utfordringer - Eiendom

Oppnådde resultater 

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015. 

 • Holmen ishall er rehabilitert.
 • Gullhella bo- og aktivitetssenter er åpnet med 60 nye omsorgsboliger. Nybygget har ved to anledninger vært prisnominert.
 • Nesøya skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Drengsrud midlertidig idrettshall er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Kloppedalen treningspark er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Arnestad kunstgressbane er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Risenga kunstgressbane er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Vestibylescene og tak i Kulturhuset er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Tre nye klasserom ved Blakstad skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Mye av etterslepet på VA-investeringer ble tatt igjen i 2015.
 • Fortau Margrethes vei/Østre vei ble ferdigstilt i 2015.
 • VA-sanering i Grønnsundveien ble gjennomført.
 • Riving av Domen på Holmen ble gjennomført for å legge til rette for ny svømmehall.
 • Asker internasjonale skole (AIS) i Johan Drengsrud vei er bygget om og tatt i bruk.
 • Hvalstrand Bad åpent i mai 2016 etter en større rehabilitering av restaurantbygget.
 • Gjennomført og fulgt opp livsstilkartlegging for Renhold og praktisk bistand, noe som medførte meget lavt sykefravær i virksomheten i 2015.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode: 

 • Implementere strategi for kommunal eiendom med tilhørende temaplaner.
 • Sikre en helhetlig utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer og leieforhold, inkludert hensiktsmessig arealdisponering, bruk og utvikling.
 • Tilrettelegge for strategisk og langsiktig eiendomsutvikling for å sikre fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger.
 • Sikre tilstrekkelige ressurser til verdibevarende vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen, og til mindre investeringer og utvikling av eksisterende eiendommer og bygg.
 • Sikre nødvendig kompetansetilpasning og rekruttering til tjenesteområdet, blant annet for å imøtekomme den teknologiske utviklingen i moderne bygg.
 • Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt investeringsprogram.