2.1 Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

2.2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B.

2. Omstillingsplan for tjenesteområdene vedtas i henhold til tabell

Omstillingsplan
Effektivisering - omstilling 2017Beløp i 1 000 kr
Administrasjon og ledelse 2 400
Oppvekst 7 600
Helse og omsorg 6 000
Kultur, frivillighet og fritid 1 000
Teknikk og miljø 3 000
Eiendom 5 000
 Sum 25 000 

3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 2A og 2B.

4. Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til tabellene Eksisterende investeringsprosjekter og Nye investeringsprosjekter.

5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

2.2 Låneopptak 

1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på 582 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.

2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner.

4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.

2.3 Garantier

1. Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner.

2. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme.

2.4 Utliknet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

2.5 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

Endringer i gebyr og brukerbetalinger som ikke blir fastsatt etter lov og forskrift, endres med kommunal deflator eller slik dette fremgår av tabellen Brukerbetalinger.

Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til tabellen Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt.

2.6 Ordførers lønn

Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

2.7 Budsjettfullmaktene

Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 06.09.2016 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2017.