Driftsbudsjettet - Helse og omsorg

Driftsbudsjett Helse og omsorg (tall i 1 000)
 RegnskapVedt. bud.Reg. bud.Vedtak i løpende priser
 År2015201620162017201820192020
Funksjons-hemmede 365795 350627 363406 368137 371768 373125 374231
Bolig, tjenestetildeling og NAV 90183 88824 88579 91338 92431 93525 94618
Psykisk helse og rus 119918 124207 127442 138307 144718 151130 152541
Eldreomsorg 457540 493916 507040 521772 535823 540774 545725
Samfunns-medisin og forebygging 133873 152872 145520 150059 149538 148571 148605
Innsparing og effektivisering   -2400          
Sum helse og omsorg 1167310 1208047 1231986 1269613 1294279 1307124 1315720

Kilde: Agresso

Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,27 mill. kroner i 2017.

Budsjettendringer 2017-2020 

Nedenfor gis en oversikt over budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Budsjettendringer 2017-2020 Helse og omsorg (tall i 1 000)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 
Befolkningsendring hjemmesykepleien 1000 2000 3000 4000
Befolkningsendring fastleger 300 600 900 1200
Befolkningsendring fysioterapeuter 150 300 450 600
Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri 5000 10000 15000 15000
Nesbru sykehjem 72 plasser (16 nye) 5600 14700 14700 14700
Bosetting flyktninger 9032 7151 4823 3497
  21082 34751 38873 38997
Nye tiltak
Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse 1500 1500 1500 1500
Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering 2500 2500 2500 2500
KAD-plasser psykisk Helse 3000 3000 3000 3000
Seniortiltak (Asker produkt) 1200 1200 1200 1200
Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad (ref. gjengs husleie) 1000 1000 1000 1000
Nedre Sem arbeidssenter 2275 4550 4550 4550
  11475 13750 13750 13750
Omstilling og effektivisering 2017
Psykisk helse - overføring av eksterne plasser til kommunal tilbud  -1200 -1200 -1200 -1200
Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn -800 -800 -800 -800
Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne -600 -600 -600 -600
Effektivisering drift av sykehjem -3400 -3400 -3400 -3400
  -6000 -6000 -6000 -6000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak 
KST - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 600 600 600 600
KST - Avtale PANUA fritidsklubb/musikk/nedsatt funksjonsevne 250 250 250 0
KST - Nødnett 500 500 500 500
KST - Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 1000 1000 1000 1000
KST - PU bolig arbeid, aktivitet 750 750 750 750
KST - Ressurskrevende brukere 6200 6200 6200 6200
  9300 9300 9300 9050
Sum endringer 35857 51801 55923 55797

Kilde: Agresso

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016 

 • Demografikompensasjon
  For å ivareta forventet befolkningsvekst bevilget kommunestyret i Handlingsprogram 2016-2019: 
  - 1,0 mill. kroner til hjemmesykepleien, med en opptrapping på 1,0 mill. kroner hvert år i perioden
  - 0,3 mill. kroner til styrking av fastleger, med en opptrapping på 0,3 mill. kroner hvert år i perioden
  0,15 mill. kroner til styrking av fysioterapeuter, med en opptrapping på 0,15 mill. kroner hvert år i perioden.
 • Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri
  For å følge opp regjeringens satsing på rus og psykiatri, og opprettelse av nye botiltak til dette formålet, bevilget kommunestyret i Handlingsprogram 2016-2019 8,0 mill. kroner i 2016 med en økning på 5,0 mill. kroner hvert år i perioden. 
 • Nesbru sykehjem
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 5,6 mill. kroner til drift av nytt sykehjem på Nesbru. I bevilgningen er det forutsatt drift av en netto økning på 16 nye plasser fra august 2017. Bevilgningen økes til 14,7 mill. kroner for helårsdrift fra 2018.
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 9,0 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden. I budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret å bosette 100 flyktninger i 2017, hvorav 10 enslige mindreårige. Bosettingstallet inkluderer familiegjenforeninger.  

Nye tiltak

 • Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse
  Kommunestyret vedtok i sak 36/16 etablering av lavterskel døgntilbud, samt etablering av døgnåpen krisetelefon. Lavterskel døgntilbud skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2017. Døgnåpen krisetelefon åpnet september 2016. Det tilføres 1,5 mill. kroner til formålet fra 2017.
 • Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering
  Basert på innspill fra Komité for helse og omsorg i sak 22/16, tilføres det 2,5 mill. kroner til hjemmesykepleien/hverdagsrehabilitering.
 • KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) psykisk helse
  Regjeringen har innført kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra 2017.Det tilføres 3 mill. kroner til formålet.
 • Seniortiltak (Asker Produkt)
  Formannskapet vedtok i sak 72/16 utvikling av Solbråveien med plasser til aktivitets- og arbeidssenter og etablering av seniortilbud samlokalisert med Asker Produkts virksomhet. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 1,2 mill. kroner fra 2017.
 • Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad
  Kommunale utleieboliger er regulert til gjengs leie, jf. sak 89/15 i formannskapet. Flere målgrupper i kommunale boliger får dermed økt sin husleie, noe som kan resultere i økt behov for sosialhjelpstønad fremover. Det tilføres 1 mill. kroner for å avhjelpe denne mulige økningen. Se også verbalvedtak.
 • Nedre Sem arbeidssenter
  Formannskapet vedtok i sak 72/16 at bruken av hovedbygningen ved Nedre Sem videreføres med 20 plasser. Antall plasser økes fra dagens seks fra august 2017. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 2,275 mill. kroner for halvårsvirkning i 2017 og 4,55 mill. kroner for helårsvirkning fra 2018.
 • Brukerbetalinger med sosial profil
  Den statlige omleggingen fra uførepensjon til uføretrygd i 2015 har medført at enkelte brukergrupper har fått økte utgifter. For å kompensere for inntektsbortfall heves betalingsfritaket for helse- og omsorgstjenester. Brukere med en inntekt opp til 2,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fritas fra egenbetaling for de tjenester der det tidligere var betalingsfritak for inntekt opp til 2,0 G. Det vises til oversikten over brukerbetalinger. Økonomiske konsekvenser vurderes i 1. tertialrapport 2017.

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Helse og omsorg utgjør dette i 2017 6,0 mill. kroner.

En analyse av KOSTRA-tallene viser at Asker kommune har høyere utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenester i institusjon, samt til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Dette har dannet grunnlag for fordelingen av tjenesteområdets innsparingskrav.

 • Psykisk helse – overføring av eksterne plasser til kommunalt tilbud – effektivisering
  Asker kommune kjøper eksterne tilbud til mennesker med psykiske lidelser som har behov for et heldøgns bo- og tjenestetilbud. Det legges opp til å tilby dette i egen regi tilknyttet egne boliger, noe som gir en effektiv drift og gjennom dette en innsparing på 1,2 mill. kroner.
 • Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn – effektivisering
  Kommunen ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner i antall vedtak og kostnader per bruker/ordning. Tjenesten skal gjennomgås og effektiviseres med 0,8 mill. kroner.
 • Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – effektivisering
  Det etableres en bedre organisering og sammenheng mellom boliger og arbeids- og aktivitetstilbud. Dette omhandler samarbeid, avtaler, bemanning og nye delingsløsninger når det gjelder bemanning, kompetanse og ressursbruk, og er et trinn i en videre OU-prosess for bedre og mer effektiv ressursbruk og organisering. Tjenesten effektiviseres med 0,6 mill. kroner.
 • Effektivisering drift av sykehjem – effektivisering
  Det gjennomføres en analyse av bemanning, organisering og turnusarbeid med sikte på å optimalisere driften ved kommunale sykehjem. Tjenesten effektiviseres med 3,4 mill. kroner.

Tilleggsinnstilling med politiske vedtak

 • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
  Stortinget har vedtatt å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere fra 1. januar 2017. Dette for å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det tilføres 0,6 mill. kroner fra 2017 til formålet.
 • Avtale PANUA fritidsklubb/musikk/nedsatt funksjonsevne
  PANUA - Pascal Norges Utfoldelsesarena - har som mål å bidra til økt livskvalitet hos utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk. Som et ledd i samskaping med frivilligheten vedtok Kommunestyret å styrke PANUA med 0,25 mill. kroner årlig i perioden 2017 til 2019.
 • Nødnett
  Inndekning av utgifter til nødnett, etter innføring av kommunalt betalingsansvar, er vedtatt i 2. tertialrapport 2016. Utgiften er beregnet til 0,5 mill. kroner og videreføres i handlingsprogramperioden.
 • Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
  Regjeringen vil styrke innsatsen på habiliterings- og rehabiliteringsområdet gjennom en opptrappingsplan. Planen skal sette kommunene i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere, og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. For å dekke nye oppgaver tilføres 1 mill. kroner årlig i handlingsprogram perioden. Det skal fremmes sak om Temaplan for habilitering og rehabilitering.
 • PU bolig arbeid, aktivitet
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen en styrking av aktivitetstilbudet til mennesker med utviklingshemming med 0,75 mill. kroner årlig.
 • Ressurskrevende brukere
  I 2. tertialrapport 2016 ble tjenesteområde Helse og omsorg styrket med merinntektene knyttet til ressurskrevende brukere, 6,2 mill. kroner. Styrkingen videreføres i handlingsprogramperioden.

Tilskudd

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres. 

Tjenesteområde Helse og omsorg genererte i 2015 ca. 185 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

 • Tilskudd til ressurskrevende brukere (Helsedirektoratet)
 • Integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til flyktninger (IMDI)
 • Tilskudd til KAD-plasser (Vestre Viken og Helsedirektoratet)
 • Fastlegetilskudd/fysioterapeuter (Helfo)
 • Diverse søknadsbaserte tilskudd innenfor rus/psykisk helse/barnefattigdom