Driftsbudsjett Helse og omsorg (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Forslag i løpende priser
 2015201620162017201820192020
Funksjons-hemmede 365 795 350 627 363 406 367 137 370 768 372 125 373 481
Bolig, tjeneste-tildeling og NAV 90 183 88 824 88 579 90 738 91 831 92 925 94 018
Psykisk helse og rus 119 918 124 207 127 442 138 307 144 718 151 130 152 541
Eldreomsorg 457 540 493 916 507 040 515 472 529 523 534 474 539 425
Samfunns-medisin og forebygging 133 873 152 872 145 520 155 864 155 355 154 398 154 444
Innsparing og effektivi-sering   -2 400          
Sum helse og omsorg 1 167 310 1 208 047 1 231 986 1 267 518 1 292 196 1 305 051 1 313 909

Kilde: Agresso

Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,267 mill. kroner i 2017.

Forslag til budsjettendringer 2017-2020 

Nedenfor gis en oversikt over områder som foreslås endret fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Budsjettendringer Helse og omsorg (tall i tusen)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Befolkningsendring hjemmesykepleien 1 000 2 000 3 000 4 000
Befolkningsendring fastleger 300 600 900 1 200
Befolkningsendring fysioterapeuter 150 300 450 600
Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri 5 000 10 000 15 000 15 000
Nesbru sykehjem 72 plasser (16 nye) 5 600 14 700 14 700 14 700
Bosetting flyktninger 9 032 7 151 4 823 3 497
  21 082 34 751 38 873 38 997
Nye tiltak        
Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse 1 500 1 500 1 500 1 500
Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering 2 500 2 500 2 500 2 500
KAD-plasser psykisk Helse 3 000 3 000 3 000 3 000
Seniortiltak (Asker produkt) 1 200 1 200 1 200 1 200
Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad (ref. gjengs husleie) 1 000 1 000 1 000 1 000
Nedre Sem arbeidssenter 2 275 4 550 4 550 4 550
  11 475 13 750 13 750 13 750
Omstilling og effektivisering 2017        
Psykisk helse - overføring av eksterne plasser til kommunal tilbud  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn -800 -800 -800 -800
Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne -600 -600 -600 -600
Effektivisering drift av sykehjem -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
  -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Sum endringer 26 557 42 501 46 623 46 747

Kilde: Agresso

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016 

 • Demografikompensasjon
  For å ivareta forventet befolkningsvekst bevilget kommunestyret i Handlingsprogram 2016-2019: 
  - 1,0 mill. kroner til hjemmesykepleien, med en opptrapping på 1,0 mill. kroner hvert år i perioden
  - 0,3 mill. kroner til styrking av fastleger, med en opptrapping på 0,3 mill. kroner hvert år i perioden
  0,15 mill. kroner til styrking av fysioterapeuter, med en opptrapping på 0,15 mill. kroner hvert år i perioden.
 • Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri
  For å følge opp regjeringens satsing på rus og psykiatri, og opprettelse av nye botiltak til dette formålet, bevilget kommunestyret i Handlingsprogram 2016-2019 8,0 mill. kroner i 2016 med en økning på 5,0 mill. kroner hvert år i perioden. 
 • Nesbru sykehjem
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 5,6 mill. kroner til drift av nytt sykehjem på Nesbru. I bevilgningen er det forutsatt drift av en netto økning på 16 nye plasser fra august 2017. Bevilgningen økes til 14,7 mill. kroner for helårsdrift fra 2018.
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 9,0 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden. Budsjettmessig er det lagt til grunn at antall bosatte flyktninger reduseres til 55 ordinære og 10 enslige mindreårige fra 2017. Eventuelle endringer som følge av ny anmodning fra IMDI vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen.

Nye tiltak

 • Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse
  Kommunestyret vedtok i sak 36/16 etablering av lavterskel døgntilbud, samt etablering av døgnåpen krisetelefon. Lavterskel døgntilbud skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2017. Døgnåpen krisetelefon åpnes september 2016. Det tilføres 1,5 mill. kroner til formålet fra 2017.
 • Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering
  Basert på innspill fra Komité for helse og omsorg i sak 22/16 til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet, tilføres det 2,5 mill. kroner til hjemmesykepleien.
 • KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) psykisk helse
  Regjeringen vil innføre kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra 2017, jf. Kommuneproposisjonen 2017.Det tilføres 3 mill. kroner til formålet fra 2017.
 • Seniortiltak (Asker Produkt)
  Formannskapet vedtok i sak 72/16 utvikling av Solbråveien med plasser til aktivitets- og arbeidssenter og etablering av seniortilbud samlokalisert med Asker Produkts virksomhet. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 1,2 mill. kroner fra 2017.
 • Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad
  Kommunale utleieboliger er regulert til gjengs leie, jf. sak 89/15 i formannskapet. Flere målgrupper i kommunale boliger får dermed økt sin husleie, noe som kan resultere i økt behov for sosialhjelpstønad fremover. Det tilføres 1 mill. kroner for å avhjelpe denne mulige økningen.
 • Nedre Sem arbeidssenter
  Formannskapet vedtok i sak 72/16 at bruken av hovedbygningen ved Nedre Sem videreføres med 20 plasser. Antall plasser økes fra dagens seks fra august 2017. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 2,275 mill. kroner for halvårsvirkning i 2017 og 4,55 mill. kroner for helårsvirkning fra 2018.
 • Brukerbetalinger med sosial profil
  Den statlige omleggingen fra uførepensjon til uføretrygd i 2015 har medført at enkelte brukergrupper har fått økte utgifter. For å kompensere for inntektsbortfall heves betalingsfritaket for helse- og omsorgstjenester. Brukere med en inntekt opp til 2,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fritas fra egenbetaling for de tjenester der det tidligere var betalingsfritak for inntekt opp til 2,0 G. Det vises til oversikten over brukerbetalinger. Økonomiske konsekvenser vurderes i 1. tertialrapport 2017.

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Helse og omsorg utgjør dette i 2017 6,0 mill. kroner.

En analyse av KOSTRA-tallene viser at Asker kommune har høyere utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenester i institusjon, samt til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Dette har dannet grunnlag for fordelingen av tjenesteområdets innsparingskrav.

 • Psykisk helse – overføring av eksterne plasser til kommunalt tilbud – effektivisering
  Asker kommune kjøper eksterne tilbud til mennesker med psykiske lidelser som har behov for et heldøgns bo- og tjenestetilbud. Det legges opp til å tilby dette i egen regi tilknyttet egne boliger, noe som gir en effektiv drift og gjennom dette en innsparing på 1,2 mill. kroner.
 • Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn – effektivisering
  Kommunen ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner i antall vedtak og kostnader per bruker/ordning. Tjenesten skal gjennomgås og effektiviseres med 0,8 mill. kroner.
 • Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – effektivisering
  Det etableres en bedre organisering og sammenheng mellom boliger og arbeids- og aktivitetstilbud. Dette omhandler samarbeid, avtaler, bemanning og nye delingsløsninger når det gjelder bemanning, kompetanse og ressursbruk, og er et trinn i en videre OU-prosess for bedre og mer effektiv ressursbruk og organisering. Tjenesten effektiviseres med 0,6 mill. kroner.
 • Effektivisering drift av sykehjem – effektivisering
  Det gjennomføres en analyse av bemanning, organisering og turnusarbeid med sikte på å optimalisere driften ved kommunale sykehjem. Tjenesten effektiviseres med 3,4 mill. kroner.

Tilskudd

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres. 

Tjenesteområde Helse og omsorg genererte i 2015 ca. 185 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

 • Tilskudd til ressurskrevende brukere (Helsedirektoratet)
 • Integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til flyktninger (IMDI)
 • Tilskudd til KAD-plasser (Vestre Viken og Helsedirektoratet)
 • Fastlegetilskudd/fysioterapeuter (Helfo)
 • Diverse søknadsbaserte tilskudd innenfor rus/psykisk helse/barnefattigdom