Innledning og mål for tjenesteområde Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle kommunens innbyggere skal få best mulig gode levekår, og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og sosial bakgrunn og økonomisk evne.

Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud. For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike tjenester.

Tjenesteområde Helse og omsorg omfatter helsetjenester, psykisk helsetjeneste, sosiale tjenester, tjenester til funksjonshemmede, sykepleietjenester og omsorgstjenester for eldre. Sykehjemsplasser og omsorgsboliger som driftes av private og/eller interkommunale selskaper inngår også i dette tjenesteområdet.

Gjennomgående målekart 

Gjennomgående målekart for Helse og omsorg
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2015
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -0,98
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 55,56
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 91,18
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,24
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,96
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,61
MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og ledelseMA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.4. KompetanseMA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon
L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med helse- og omsorgstjenestene. Tjenesteområdet vil i 2017 ha fokus på god økonomistyring, jobbe aktivt for å øke andelen virksomheter som er miljøsertifisert, samt sikre oppfølging av henvendelser i AskerDialogen innen fristen.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Unikt målekart - fokusområde Brukere
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-HO.1. God kvalitet.B-HO.1.1. Antall hjemmeboende brukere som får en vurdering ut fra prinsipper om hverdagsrehabilitering.  > 30 11 - 29 0 - 10 Ny indikator
fra 2016
B-HO.1.2. Andel hjemmeboende brukere som får økt funksjonsnivå etter gjennomført hverdagsrehabilitering.  75 - 100 % 50 - 74 % 0 - 49 % Ny indikator
fra 2016
B-HO.1.3.  Antall brukere som får et behandlingstilbud fra psykologteamet.  > 200 150 - 199 0 - 149 Ny indikator
fra 2016
B-HO.1.4. Andel deltakere i introduksjonsprogrammet som går over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program. > 65 % 55 - 64 % 0 - 54 % Ny indikator
fra 2017
B-HO.2. God helhet og samhandling.B-HO.2.1. Andel funksjonshemmede brukere over 18 år som ikke har flyttet i egen bolig uten individuell plan.  90 - 100 % 75 - 89 % 0 - 74 % Ny indikator
fra 2016
B-HO.2.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, 18-24 år.  < 4,3 mnd. 4,4 - 5,3 mnd. > 5,4 mnd. Ny indikator
fra 2017
B-HO.2.3. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp, 25-66 år.  < 5,1 mnd. 5,2 - 5,5 mnd. > 5,6 mnd. Ny indikator
fra 2017
B-HO.2.4. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar.  0 - 3 døgn 4 døgn > 5 døgn 0,15 døgn
B-HO.2.5. Antall hjemmeboende brukere (gjennomsnitt) som venter på langtidsplass på sykehjem.  0 - 5  6 - 9 > 10 Ny indikator
fra 2016
B-HO.3. God bruker-medvirkning.B-HO.3.1. Opplevd god brukermedvirkning i tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,23
B-HO.4. Nødvendig kompetanseB-HO.4.1. Andel ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning. > 75 % 66 - 74 % < 65 % Ny indikator
fra 2016

I Handlingsprogram 2016-2019 ble det foretatt en revisjon av BMS-målene for tjenesteområde Helse og omsorg. De nye målene består i større grad av objektive kvalitetsindikatorer som er bedre egnet til å måle faktisk kvalitet i tjenestene. Enkelte indikatorer er utarbeidet i samarbeid med KS. Resultat for indikatorene vil foreligge i forbindelse med årsrapporten for 2016. 

I dette handlingsprogrammet er det gjort ytterligere endringer. Indikatoren for gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp er delt i to, slik at vi får resultat både for aldersgruppen 18-24 år og aldersgruppen 25-66 år. I tillegg er det utarbeidet en ny indikator som måler andelen flyktninger i introduksjonsprogrammet som går over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program. 

Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar er redusert fra 3,7 døgn i 2013 til 0,15 døgn i 2015. Resultatet viser at Asker kommune har lykkes godt i arbeidet med implementering av samhandlingsreformen.