Investeringsbudsjett Helse og omsorg (tall i 1000 kr)

 
FaseBevilgning t.o.m. 20162017201820192020Prognose 2021-2023Total bevilgning. t.o.m. 2020Anslag total kostnad
Eksisterende prosjekter   303 000 205 500 46 500 77 500 79 000 122 500 711 500  
Koordineringspott Helse og omsorg - eiendom S 4 000 7 000 7 000 7 000 7 000 21 000 32 000  
Boligsosial handlingsplan S 30 000 30 000 10 000 0 0 0 70 000  
Nesbru sykehjem - tomt F3 30 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000
Nesbru sykehjem  F3 221 000 117 000 0 0 0 0 338 000 338 000
Nye boliger i Skustadgata F3 12 000 0 0 0 0 0 12 000 12 000
Omsorgs-boliger funksjons- og utviklingshemmede - fase 1 F1 2 000 15 000 24 000 0 0 0 41 000 41 000
Omsorgs-boliger funksjons- og utviklingshemmede - fase 2 F0   0 0 0 0 0    
Ombygging Bergmarksetra F1   8 000 0 0 0 0 8 000  
Søndre Borgen Helsehus F0 500 3 000 5 000 70 000 71 500 0 150 000 150 000
Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500 2 500 4 000
Nedre Sem - rehabilitering/ombygging av bygningsmassen F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000
Solgården sykehjem - rehabilitering 2017 F1 2 000 25 000 0 0 0 0 27 000 27 000
Nytt sykehjem  F0 0 0 0 0 0 100 000 0 400 000
                   
Nye prosjekter   0 2 000 50 000 68 000 0 0 120 000 120 000
Solbråveien - rehabilitering/nybygg F0   2 000 50 000 68 000 0 0 120 000 120 000

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Koordineringspott for Helse og omsorg

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 4 mill. kroner årlig til koordineringspott for Helse og omsorg. Bevilgningen økes til 7 mill. kroner årlig. Midlene benyttes til mindre investeringer i eksisterende bygningsmasse. 

Boligsosial handlingsplan

Kommunestyrets vedtok i Handlingsprogram 2013-2016 en årlig kostnadsramme på 30 mill. kroner. Prosjektets bevilgning er videreført på samme nivå frem til 2017. Det skal bygges/kjøpes 60 nye enheter, jf. sak 86/14 til formannskapet. Rådmannen har for 2018 foreslått en bevilgning på 10 mill. kroner for å fullføre igangsatte prosjekter, som vil kunne gi 5-9 flere boliger enn først vedtatt. Se for øvrig nærmere omtale under tjenesteområde Eiendom. Det er budsjettert med tilskudd på 6 mill. kroner per år fra Husbanken frem til 2017 og 2 mill. kroner i 2018.

Det vil fremover ikke avsettes egen sekkepost knyttet til Boligsosial handlingsplan. I stedet vil det legges opp til egne prosjektbevilgninger til konkrete prosjekter basert på tjenesteområdets behov, jf. dekningsgrader som fremgår av temaplanene.

Nesbru sykehjem  

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å bygge 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 221 mill. kroner. Kjøp av tomten har en egen bevilgning på 30 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 335 mill. kroner. Den er nå økt til 338 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Bevilgningen inkluderer 14 mill. kroner til løst inventar og utstyr og 5 mill. kroner til vei i henhold til formannskapets vedtak i sak 81/15. Prosjektet er i investeringsfase F3 med planlagt innflytting i august 2017. Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken for 72 sykehjemsplasser på 141,0 mill. kroner.

Skustadgata 

Det skal etableres seks ettervernsboliger og en baseleilighet i Skustadgata. Det er en totalbevilgning for prosjektet på 20,5 mill. kroner. Prosjektet er i investeringsfase F3 med planlagt ferdigstillelse i desember 2016. Det er budsjettert med et tilskudd på 1,7 mill. kroner.

Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming – fase 1

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2013-2016 en bevilgning på 2 mill. kroner i 2014 til utredning av prosjektet. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 40 mill. kroner. Den er nå økt med 1 mill. kroner på grunn av prisstigning. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2018. Det skal bygges 10-12 enheter på Gullhella. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det er budsjettert med 16,83 mill. kroner i tilskudd fra Husbanken i 2019. Endelig tilskuddsbeløp avklares med Husbanken i 2017.

Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming – fase 2

Formannskapet vedtok i sak 35/16 at det i regi av Asker Eiendomsforvaltning AS skal oppføre og finansiere omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne/ utviklingshemming med 10-12 enheter. Ferdigstillelse er planlagt til 2020-2022, avhengig av tomtevalg og reguleringsarbeid.

Ombygging av Bergsmarksetra

Det bevilges 8 mill. kroner til en til-/ombygging av Bergsmarksetra i 2017. Dette vil gi en bedre utnyttelse av bygningsmassen enn i dag og man vil kunne tilby plasser til beboere som i dag bor på institusjoner utenfor kommunen. Prosjektet er i fase F1.

Søndre Borgen Helsehus 

Utviklingen av et Helsehus i tilknytning til sykehjemmet på Søndre Borgen er en del av det lokalmedisinske konseptet. 

Fase 1 i utviklingen av Helsehus er gjennomført med etablering av korttidsplasser og kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser), og er samlokalisert med et kommunalt legekontor som åpnet i april 2015. Videre mulighetsstudie planlegges gjennomført i 2016/2017.

Det ble i Handlingsprogram 2016-2019 signalisert et behov på 150 mill. kroner i perioden 2019-2021 inntil mulighetsstudiet er gjennomført og politisk vedtak er fattet. Prosjektet er i investeringsfase F0. Budsjettavsetningen knytter seg til et nybygg tilknyttet Søndre Borgen sykehjem, som blant annet skal inkludere 40 nye sykehjemsplasser. Helsehuset er planlagt ferdigstilt i 2020.

Utstyr Helse og omsorg 

Ved kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2011-2014 ble det avsatt 0,5 mill. kroner årlig til kjøp av utstyr for Helse og omsorg. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme.

Nedre Sem – rehabilitering/ombygging av bygningsmassen

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner til vurdering av ulike bruksformål for Nedre Sem. Det er per i dag ingen konkrete planer om videre bruk av eiendommen på lang sikt. Videre fremdrift innarbeides i senere handlingsprogram.

Solgården sykehjem – rehabilitering 2017 

Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 1 mill. kroner til en mulighetsstudie for å kunne foreta en tilstandsvurdering av bygget og utarbeide alternative tiltak for en hensiktsmessig oppgradering. Det bevilges 25 mill. kroner for å gjøre en mindre rehabilitering av Solgården som forlenger byggets levetid. Prosjektet er i investeringsfase F1.

Nye investeringsprosjekter

Solbråveien – rehabilitering/nybygg 

Solbråveien 32a ble kjøpt i desember 2015 for å sikre Asker Produkt AS nye lokaler, og lokaler for et fremtidig kommunalt arbeidssenter. Formannskapet vedtok i sak 72/16 plan for økt kapasitet av arbeids- og aktivitetssentre i perioden 2016-2025. Det innebærer hensiktsmessig utnyttelse av dagens kapasitet, samt utvikling av Solbråveien 32a. Mulighetsstudie ble fremmet høsten 2016. Prosjektet er i fase F0 og det foreslås bevilget 120 mill. kroner. Planlagt ferdigstillelse er i 2019.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Nytt sykehjem 

Planlagt dekningsgrad for heldøgns omsorg viser et behov for nytt sykehjem fra 2025. Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2016-2019 en bevilgning på 400 mill. kroner for utvikling av 100 nye sykehjemsplasser. Lokalisering er foreløpig ikke avklart. Det vises for øvrig til tabellen som viser dekningsgrad for heldøgns omsorg.