Nøkkeltall - Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 111 339 112 435 119 368 98 340 96 050 104 458
Dekningsgrad            
Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 0-66 år  17 17 14 17 18 20
Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 67 år og over  98 98 125 143 117 134
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 2,8 4,2 4,2 2,3 2,5 3,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,4 11,7 13,7 12,6 14,2 12,3
Produktivitet            
Andel hjemmetjeneste-mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 15,8 16,4 20,0 9,3 7,1 13,6
Bruksrater            
Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie 5,5 5,7 5,3 4,5 3,8 4,6
Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon 14,7 17,4 20,0 34,5 23,4 19,4

Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016

En analyse av KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i alderen 67 år og eldre ligger noe over sammenlignbare kommuner, med unntak av Bærum. Asker kommune har høyere utgifter knyttet til helse- og omsorgstjenester i institusjon, samt til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Asker er omtrent på gjennomsnittet når det gjelder antall mottakere av hjemmetjenester for aldersgruppen opp til 66 år. For aldersgruppen 67 år og eldre ligger Asker lavt. Videre viser analysen at gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke med hjemmesykepleie er høyere i Asker. Andelen hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov i alderen 67 år og eldre er høyere enn i sammenligningskommunene, med unntak av Bærum. Dette kan tyde på at færre får hjemmetjeneste, men at de som får tjenesten har større behov og trenger mer bistand.

Asker kommune ligger lavere enn sammenligningskommunene når det gjelder antall døgn per tidsbegrenset opphold i institusjon. Det betyr at Asker bruker de tidsbegrensede plassene riktig ved at gjennomstrømmingen er god.

Andelen innbyggere i alderen 80 år og eldre som er beboere på institusjon har gått noe ned, og Asker ligger under gjennomsnittet. Andel innbyggere i alderen 80 år og eldre i bolig med heldøgns bemanning har derimot økt. Asker kommune ligger her over gjennomsnittet, med unntak av Bærum som er på samme nivå. Åpningen av omsorgsboligene på Gullhella er årsaken til at andelen beboere i omsorgsbolig har økt. 

Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre

Oversikt dekningsgrad
 2016201720182019202020212022202320242025
Antall plasser sykehjem 1.1.  373  373  389  389  389  429  429  457  485  485
Antall omsorgs-boliger 1.1.  146  146  146  146  146  146  146  146  146  146
Nye plasser:    16      40    28  28    90
Sum sykehjem og omsorgs-boliger  519  535  535  535  575  575  603  631  631  721
Befolkning 80 år og over (Asker kommune egen prognose):  2 401  2 444  2 534  2 656  2 743  2 850  2 905  2 995  3 152  3 354
Deknings-grad 21,6 % 21,9 % 21,1 % 20,1 % 21,0 % 20,2 % 20,8 % 21,1 % 20,0 % 21,5 %

Kilde: Asker kommune 

Asker kommune har en vedtatt dekningsgrad for heldøgns omsorg for innbyggere i alderen 80 år og eldre på 21 prosent. Dekningsgraden ble nådd i 2015 med 60 nye omsorgsboliger på Gullhella, og opprettholdes ved oppstart av Nesbru sykehjem i august 2017. Det planlegges for Helsehus på Søndre Borgen med 40 nye plasser i 2020. Videre planlegges det for oppgradering av sykehjemmet på Søndre Borgen, med reetablering av 56 plasser i 2022/2023. Langsiktig planlegging viser behov for nye plasser fra 2025. Dette vil bli ivaretatt gjennom temaplan «Omsorgstjenester for eldre», som skal revideres i 2017.

Når nye Nesbru sykehjem åpner i 2017 med 72 plasser, overføres 56 plasser/pasienter fra Søndre Borgen. Dette utgjør en netto økning på 16 sykehjemsplasser.

NAV

NAV
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr.13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter til rådgivning, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger 20-66 år 823 803 954 1 433 1 173 1 134
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 219 1 147 1 524 1 616 1 095 1 824
Dekningsgrad            
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 2,7 2,4 2,6 3,3 2,3 ..
Produktivitet            
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker 44 979 47 651 56 518 50 937 48 692 ..
Utdypende tjenesteindikatorer            
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) 5,0 4,9 4,0 3,5 3,1 ..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (mnd) 5,4 5,4 5,2 4,4 4,7 ..

Kilde: SSB KOSTRA pr. juni 2016

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger i alderen 20 til 66 år ligger lavere enn sammenligningskommunene. Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger i alderen 20 til 66 år ligger lavt i forhold til sammenligningskommunene, med unntak av Oppegård. Askers netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er også redusert noe fra 2014 til 2015. NAV Asker har i 2015 arbeidet med å innrette organisasjonen for å kunne gi bedre tjenester og få sosialhjelpsmottakere raskere over i arbeid, aktivitet eller andre ordninger. 

Brutto driftsutgifter til sosialhjelp per mottaker ligger også noe lavere i Asker, selv om utgiftene har gått noe opp. Sosialhjelpsutgiftene har gått ned fra 2014, men beløpet per mottaker har gått opp. Dette kan blant annet tyde på at færre får sosialhjelp, men at de som får sosialhjelp har et større behov for stønad eller økt kostnadsnivå på for eksempel husleie.

KOSTRA-tallene viser at gjennomsnittlig stønadslengde per mottaker i alderen 18 til 24 år har gått noe ned, men at Asker har lenger gjennomsnittlig stønadslengde enn de øvrige kommunene. Som det fremgår av forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomisk sosialhjelp, som ble behandlet i kontrollutvalget i juni 2016 (sak 37/16), kan det synes som om NAV Asker ikke har registrert sosialhjelpen i henhold til KOSTRA-veilederen. Rapporten antyder at når rapporteringen endres i samsvar med KOSTRA-veilederen, vil dette potensielt kunne gi én måned lavere stønadslengde.

Dekningsgrad boliger psykisk helse og rus 

Dekningsgrad boliger psykisk helse og rus
 Prognose antall brukere og behov for bolig med tilrettelagte tjenester
 2015201620172018
Befolkningsvekst 18 - 67 år 37 316 37 986 38 413 39 132
Forekomst i %: 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Prognose antall brukere med behov bolig m/tilrettelagte tjenester: 746 760 768 783
Mål for dekningsgrad bolig m/tilrettelagte tjenester: 14,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 %
Boligbehov ved 14% dekningsgrad: 104 106 108 110
Nye boliger m/tilrettelagte tjenester i BOSO- programmet:  7   28  
Faktisk antall boliger m/tilrettelagte tjenester i egen portefølje: 64 64 92 92

Kilde: Asker kommune

Gjennom behandling av Temaplan psykisk helse og rus 2014-2018 ble det vedtatt en dekningsgrad for boliger til målgruppen på 14 prosent. Ventelistene er redusert, og i henhold til vedtatt utbygging vil ytterligere 28 boliger være ferdigstilt i løpet av 2017.

Dagens organisering og styrking av tjenesten tilsier en profilendring med utvikling av flere lavterskeltilbud, flere differensierte og mer individuelt tilpassede tjenester. Dette gir totalt flere brukere som mottar tjenester. Profilendringen medfører imidlertid at færre brukere vil ha behov for boliger med heldøgns omsorg. 

Dekningsgrad boliger mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gjennom behandling av Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne (sak 92/15) vedtok kommunestyret en dekningsgrad for boliger til målgruppen på 89 prosent, beregnet ut fra antall utviklingshemmede over 18 år. Nye omsorgsboliger til unge voksne med nedsatt funksjonsevne er planlagt ferdigstilt i 2018 med 10-12 enheter. Dekningsgraden oppnås ved ferdigstillelse av utbyggingen. Ytterligere boliger planlegges i perioden 2020-2022.

Sykefravær

Sykefravær Helse og omsorg
 Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Måltall 2016Måltall 2017
Helse og omsorg 9,4 9,4 9,4 9,0 8,8
Asker kommune 8,1 8,0 8,0 7,6 7,3

Kilde: HRM

Sykefraværet innen tjenesteområde Helse og omsorg ligger på samme nivå eller noe i underkant av landsgjennomsnittet. Sykefraværet var i 2015 på samme nivå som i 2013 og 2014. Virksomheter med kun dagarbeid ligger lavere enn virksomheter med turnusarbeid. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. 

Det er et mål at sykefraværet i løpet av 2017 skal reduseres til 8,8 prosent.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

En gjennomgang av kompetansesammensetningen ved utgangen av 2015 viser at tjenesteområdet har 76 prosent ansatte med fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning og master). Dette er et høyt nivå. Andelen ansatte med fagutdanning varierer imidlertid mellom virksomhetene. 

Strategisk kompetansestyring er implementert i den enkelte virksomhet og er virksomhetsleders verktøy for til enhver tid å sikre nødvendig kompetanse. Dette er nærmere beskrevet under satsningsområdene nedenfor.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling Helse og omsorg
 ÅrsverkEndring i % fra året før
Desember 2013 885 12,5
Desember 2014 922 4,2
Desember 2015 1000 8,5

Kilde: HRM

Årsverksutviklingen fra 2014 til 2015 er knyttet til etablering av omsorgsboliger for eldre på Gullhella, aktivitetssenter og opprettelse av KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Søndre Borgen sykehjem.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Tjenesteområde Helse og omsorg har flest ansatte i aldersgruppen 40-60 år. Den relativt høye gjennomsnittsalderen tilsier at tjenesteområdet har fokus på rekruttering. Det strategiske verktøyet for kompetansestyring sikrer et systematisk og målrettet arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.