Satsingsområder - Helse og omsorg

Asker kommune har definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder: 

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse 

Disse strategiene ligger til grunn for all tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i kommunen, og legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og implementering og oppfølging av aktuelle satsningsområder. 

Strategiene er nærmere beskrevet under kapittelet om Tjenesteområdene.

Nasjonale føringer for helse- og omsorgstjenesten

Gjennom samhandlingsreformen er helse- og omsorgstjenesten i Norge gitt en ny retning og endret oppgavefordeling. Kommunene har fått et tydelig ansvar for å bidra til at innbyggerne skal kunne leve sunne og helsefremmende liv. Ressursinnsatsen i tjenestene dreies gradvis mot forebygging og tidlig innsats, og oppgaver og medisinsk behandling flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Målet er at økt fokus på forebygging og behandling i kommunene skal føre til mindre sykdom og kostnadskrevende behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste (Primærhelsetjenestemeldingen) og Omsorg 2020 (regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020) legger til grunn at fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse på egen hverdag gjennom mer valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får mulighet til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Meldingen fokuserer videre på å utvikle en helse- og omsorgstjeneste som er teambasert, og som muliggjør et bredere og mer samordnet tilbud, bedre tilgjengelighet og riktigere bruk av personellressursene.

Asker kommune er godt i gang med å følge opp de nye nasjonale føringene.

Revidering av Strategi 2020 – tjenesteutvikling

Strategi 2020 og tilhørende temaplaner legger tydelige føringer knyttet til den nye kommunerollen, og definerer overordnede og helhetlige hovedstrategier for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i tråd med nasjonale føringer og lokale behov. 

Arbeidet med utvikling av helse- og omsorgstjenestene i tråd med føringene i Strategi 2020 har kommet langt, og de fleste mål og tiltak er i prosess og/eller implementert i tjenestene. Asker kommune har langt på vei lykkes med å utvikle en tjenesteprofil i tråd med ønsket utvikling. 

Det er gjennomført prosesser i alle virksomheter der målet har vært en organisering av tjenestene i tråd med følgende prinsipper:

 • Forebygging og tidlig innsats
 • Helhetlige og koordinerte tjenester som samler kompetanse rundt brukeren
 • Robuste virksomheter med strategisk og operativ ledelse
 • Effektiv ressursbruk og fleksible tjenester

Ny organisering av virksomhetene med tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne sluttføres 2. halvår 2016. Robuste virksomheter som sikrer strategisk og operativ ledelse danner et godt grunnlag for videre arbeid med å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av helse- og omsorgstjenesten. 

Utviklingen av helse- og omsorgstjenesten legger til grunn et paradigmeskifte der ressursinnsatsen i helse- og omsorgstjenesten skal snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Tjenestene har blitt systematisk utviklet i tråd med følgende prinsipper: 

 • Endret bruker- og pårørenderolle
 • Bo lengst mulig i eget hjem
 • Fra reparasjon til forebygging
 • Organisere kompetanse rundt bruker
 • Kunnskapsbasert praksis

Rådmannen vil i 2017 revidere Strategi 2020 gjennom videreutvikling av paradigmeskiftet. Strategiarbeidet vil ha fokus på endring av tjenestens perspektiv fra passiv til aktiv omsorg. Det skal arbeides ut fra en total tilnærming som gir innbyggerne økt livskvalitet, økt mestring og ivaretakelse av egne ressurser for å opprettholde sitt funksjonsnivå så lenge som mulig. Målet er å forhindre sykdomsutvikling, rette ressursene mot dem med de største behovene og sikre at den enkelte tjenestemottaker til enhver tid får ivaretatt sine grunnleggende behov.

Videre skal en endret bruker- og pårørenderolle sikre aktiv deltakelse fra brukere og pårørende i hele tjenesteforløpet. Brukerne skal få større innflytelse på egen hverdag gjennom økt valgfrihet og et større mangfold av tilbud, samt bedre tilgjengelighet. Styrket kommunikasjon mellom bruker/pasient og behandler sikrer riktig kompetanse og tilpassede tjenester ved endrede behov. En aktiv og fremtidsrettet pårørenderolle skal videreutvikles gjennom informasjon, opplæring og veiledning. Samspill, samarbeid og fleksible avlastningsordninger skal bidra til å støtte pårørende i krevende omsorgsoppgaver. 

Det skal fremmes sak om revidering av Strategi 2020 Helse og omsorg.

Det skal fremmes sak om revidering av Temaplan omsorgstjenester for eldre.

Det skal fremmes sak om Temaplan rehabilitering og habilitering

Prosjekt Hverdagsrehabilitering 

Virksomheten Samfunnshelse og integrering har igangsatt prosjektet Hverdagsrehabilitering, med mål om å gi brukerne økt mestring i hverdagen og bidra til at flere kan være mest mulig aktive i eget liv. Hverdagsrehabilitering er dermed et viktig tiltak for bedre helse og en aktiv alderdom. Prosjektet gjennomføres i perioden 2015-2017.

Målgruppene for prosjektet er ansatte og brukere av hjemmesykepleien, korttidsplasser, heldøgnsomsorgsboliger og Brukertorget. Prosjektet omfatter hverdagsrehabilitering som egen tjeneste og som metode i de involverte virksomhetene, hvor det måles oppnådd resultat for målgruppene som deltar. Personalet får opplæring, og det er etablert tverrfaglige team som utfører brukerintervensjon i virksomhetene.

Det skal fremmes sak om statusrapport for hverdagsrehabilitering.

Utvikling av Helsehus 

Kommunestyret vedtok i 2012 å utrede utvikling av et Helsehus i tilknytning til Søndre Borgen sykehjem (sak 71/12), med fokus på hvilke tjenester et Helsehus skal inneholde.

Arbeidet med å etablere et Helsehus i tilknytning til Søndre Borgen er i prosess. Fase 1 er gjennomført med etablering av ordinære korttidsplasser, forsterkede korttidsplasser og kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser), og er samlokalisert med et kommunalt legekontor som åpnet i april 2015. Videre mulighetsstudie planlegges gjennomført i 2016/2017, og Helsehuset er planlagt ferdigstilt i 2020. 

Det skal fremmes sak om etablering av Helsehus.

Primærhelseteam 

Videreutvikling av helsetjenesten innebærer behov for å organisere seg tydeligere i tverrfaglige team. Dette skal sikre en helhetlig tilnærming til både brukere og pårørende med økt vekt på funksjonsevne og egenmestring, fremfor behandling og assistanse. Mer komplekse helseutfordringer hos brukere i kommunen krever samarbeid, samordning og koordinering. Primærhelsemeldingen legger vekt på opprettelse av primærhelseteam hvor samarbeid og samlokalisering mellom fastleger og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

For Asker kommune vil det være nødvendig å styrke integreringen og samarbeidet mellom fastlegene og øvrige kommunale tjenester. Kommunen har allerede startet arbeidet med å se nærmere på muligheten for organisering av primærhelseteam. Arbeidet er i en tidlig fase med et forprosjekt.

Videreutvikling av kommunale legetjenester 

Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 84/16 Legeplan 2016-2019. Planen omhandler all legetjeneste i kommunen, og sikrer videreutvikling av legetjenestene i tråd med nasjonale og lokale føringer. Det er definert fire innsatsområder for å sikre riktig dimensjonering av legetjenestene: Krav til tilgjengelighet, kvalitet, samhandling og nødvendig rekruttering og kompetanse.

Rådmannen vil i 2017 starte arbeidet med implementering av planen.

Psykisk helse og rus

Samhandlingsreformen og primærhelsetjenestemeldingen legger til grunn at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter innen psykisk helse og rus. I regjeringens satsing «Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)» er forebygging, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester satsingsområder. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til omfang av oppgaveoverføring og innfasing av ansvar til kommunene. Regjeringen har vedtatt plikt til øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene for mennesker med psykisk helse- og rusproblemer.

Tjenesteutvikling psykisk helse og rus 

Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i 2014 (sak 77/14). Strategiene og tiltakene i planen legger opp til en tjenesteutvikling som fremmer uavhengighet og selvstendighet, og som styrker brukernes evne til å mestre eget liv. Tjenestene skal være koordinerte og fleksible for å sikre tilrettelagte tjenester i tråd med brukernes behov. 

I 2015 ble det etablert en ny virksomhet med ansvar for rus og psykisk helse. Arbeidet med å sikre implementering av ny organisasjon i henhold til nasjonale og lokale føringer vil videreføres i 2017.

Tjenestene er styrket og videreutviklet med fokus på forebygging, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Det er utviklet et mer differensiert tjenestetilbud basert på en omsorgstrapp med flere trinn, fra heldøgns bemannet omsorgsbolig (høyeste nivå) og ambulante tjenester (laveste nivå). Det vises til Årsrapport 2015 Helse og omsorg som ble behandlet i komité for helse og omsorg (sak 21/16) for en nærmere redegjørelse. 

Omsorgstrapp – differensiert tjenestetilbud

Illustrasjon Omsorgstrapp – differensiert tjenestetilbud

Kommunestyret vedtok i sak 145/15 at det skulle legges til rette for etablering av Fontenehus. Det ble lagt til grunn at tilbudet skulle etableres som en selvstendig virksomhet, men inngå som en integrert del av det samlede tilbudet i Asker kommune. Fontenehuset åpnet i april 2016.

Døgnåpen telefon ble satt i gang i september 2016, og øvrig lavterskel tilbud er planlagt etablert  første kvartal 2017.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret høsten 2015 (sak 92/15). Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktige prinsipper for å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvikling av fleksible tjenester til barn med funksjonsnedsettelser og deres familier er viktige innsatsområder. Både tjenesteområde Helse og omsorg og tjenesteområde Oppvekst har ansvar for gjennomføring av planen.

For å sikre en hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling av tjenestene til barn, unge og voksne med utviklingshemming, ble det i 2015 startet et organisasjonsutviklingsprosjekt som sees i sammenheng med tilsvarende utviklingsarbeid innen tjenesteområde Oppvekst. Ny organisasjon planlegges innfaset i 2017. Det vises til beskrivelse under tjenesteområde Oppvekst.

Aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidstilbud 

Aktivitetstilbud og tilrettelagte arbeidstilbud for mennesker med utviklingshemming som har avsluttet videregående skole, skal gi mulighet for meningsinnhold i livet og struktur i hverdagen på lik linje med andre. Formannskapet vedtok i sak 72/16 plan for økt kapasitet av arbeids- og aktivitetssentre i perioden 2016-2025. Det innebærer hensiktsmessig utnyttelse av dagens kapasitet, samt utvikling av nytt bygg i Solbråveien 32 a.

Solbråveien skal ferdigstilles i 2019 med ca. 40-45 nye plasser til aktivitets- og arbeidssenter, samlokalisert med Asker Produkts virksomhet. Det skal etableres seniortilbud som må sees i lys av hensiktsmessig utnyttelse av dagens kapasitet. Dette arbeidet ble igangsatt høsten 2016.

Sosiale tjenester i NAV 

NAV Asker har god organisering av arbeidet med sosiale tjenester, og har et bredt virkemiddelapparat som benyttes for å følge opp arbeidssøkere mot arbeid, aktivitet og selvhjulpenhet. Dette understrekes i forvaltningsrevisjonsrapporten som ble behandlet av kontrollutvalget i juni 2016 (sak 37/16).

Kommunestyret vedtok i sak 6/16 aktivitetsplikt for unge stønadsmottakere i alderen 18-25 år, og aktivitetsplikten trådte i kraft fra 1. januar 2016. Fra 1. januar 2017 ble det innført at lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad også gjelder personer under 30 år.

Velferdsteknologi

Temaplan om velferdsteknologi 2014-2020 legger grunnlaget for kommunens satsning på velferdsteknologi for brukere, pårørende og ansatte. Målet er at teknologien skal bidra til økt livskvalitet, selvstendighet og mestring for brukerne, samt optimal ressursutnyttelse for tjenestene. Planen beskriver ni innsatsområder der blant annet økt bruk av trygghetsskapende teknologi står sentralt. 

Utvikling, utprøving og implementering av velferdsteknologiske løsninger, inkludert kompetanseheving og opplæring, blir viktige satsningsområder fremover. For å kunne hente ut de gevinster som ligger i aktiv bruk av velferdsteknologi, er det en forutsetning at kommunene yter tjenester som baserer seg på en fulldigital kommunikasjonsplattform. Dette innebærer blant annet utskifting av analoge trygghetsalarmer til digitale.

Asker kommune deltar i prosjektet «Tryggere hverdag» i regi av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet (Samveis), og vil i samarbeid med Bærum kommune anskaffe trygghetstjenester i løpet av 2016. Anskaffelsen omfatter en rekke tjenester som blant annet skal erstatte og modernisere dagens trygghetsalarmtjeneste. Arbeidet vil legge grunnlaget for å skalere bruken av velferdsteknologi for hjemmeboende.

Det skal fremmes sak om velferdsteknologi.

Boligsosialt arbeid

Det boligsosiale arbeidet er komplekst, og forutsetter god koordinering og samhandling mellom tjenesteområde Helse og omsorg, som er ansvarlig for å yte tjenester til boligsosiale målgrupper, og tjenesteområde Eiendom, som er ansvarlig for kjøp og/eller bygging av boliger til målgruppene.

Kommunestyret vedtok gjennom Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) å etablere en kjede av ulike boligpolitiske og sosialfaglige virkemidler. Disse er satt i system gjennom opprettelse av ulike boligtyper med varierende grad av tjenester og booppfølging.

Boligsosialt utviklingsprogram er et avsluttet prosjekt i kommunens prosjektportefølje der kommunen arbeider med å realisere gevinstene av prosjektet.

Asker kommune har utstrakt samarbeid med Husbanken, og har inngått ny samarbeidsavtale for perioden 2016-2020. Fokusområder i 2017 og fremover vil være å videreutvikle boligtilbudet til vanskeligstilte, styrke og videreutvikle tjenestetilbudet, samt gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter som blant annet Asker velferdslab.

Asker velferdslab – tjenestedesign

Asker kommune gjennomførte i 2014-2015, i samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter (DOGA, prosjekteier) og Husbanken (prosjektsponsor), det innovative utviklingsprosjektet «Fremtidens boligkontor». Tjenestedesign ble her benyttet som metodikk for å utvikle et helhetlig konsept for boligsosiale tjenester.

Tjenestekonseptet blir kalt «Asker velferdslab», og innebærer at alle velferdspilarene utdanning, helse, arbeid og bolig sees i sammenheng. Det fokuseres på tidlig innsats og langsiktig planlegging sammen med innbyggeren. Kommunen skal gjennom tidlig investering gi koordinerte tjenester på tvers av tjenesteområde Oppvekst og tjenesteområde Helse og omsorg. Målgruppene er levekårsutsatte barnefamilier, bostedsløse unge, og familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Målet er å sikre bærekraftige bo- og livssituasjoner for familiene, samt bidra til økt ressursutnyttelse internt. Modellkonseptet vil testes ut og valideres i 2016/2017. 

Brukertorget arbeider etter denne metodikken, og deres erfaringer sees i sammenheng med prosjektet Asker velferdslab. 

Asker velferdslab er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Helhetlig tjeneste- og produksjonsstyring, kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling

Styringsinformasjon

Helse- og omsorgstjenestene har over tid utarbeidet et informasjons- og styringssystem som skal sikre en helhetlig tjeneste- og produksjonsstyring. Styringsinformasjonen skal gi innsikt om behov, tilbud og eksisterende handlingsrom. Informasjonen benyttes både på et overordnet, strategisk nivå og som grunnlag for virksomhetsstyring lokalt i den enkelte virksomhet. 

Det rapporteres halvårlig til komiteen på utvalgte nøkkeltall, status for Strategi 2020, samt status for temaplan psykisk helse og rus. Materialet benyttes fortløpende for oppfølging på tjenesteområdenivå og virksomhetsnivå. Resultatene viser en positiv utvikling av helse- og omsorgstjenestene i Asker. 

Tjenesteområdet deltar for øvrig i KS-nettverk knyttet til utvikling og analyse av styringsdata for helse- og omsorgstjenesten. 

Det skal fremmes sak om tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet for Helse og omsorg i forbindelse med årshjulsrapporteringen.

Systematisk kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling

FOU-enheten er tjenesteområdets overordnede koordinerende enhet for kunnskaps- og kvalitetsutvikling. FOU-enheten har ansvar for å samordne utviklings- og opplæringsaktiviteter, samt motivere for og bidra til kompetanseutvikling ved å utnytte kunnskap og erfaringer på tvers. Opprettelse av kvalitetsforum og kvalitetsnettverk på ulike nivåer i organisasjonen skal sikre strategisk kompetanseplanlegging, synergieffekter mellom tjenestene og kvalitetsforbedrende arbeid basert på læringssløyfer og kompetansehevende tiltak.

I tråd med Strategi 2020 og deltakelse i den nasjonale sikkerhetskampanjen «I trygge hender» er det utviklet kvalitetsindikatorer som skal benyttes som verktøy i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

God kompetanse på riktig nivå, på riktig sted og til riktig tid er en forutsetning for effektive og trygge tjenester. Det faglige nivået må styrkes i tjenester der en lav andel ansatte har høyskoleutdanning, og det må legges økt vekt på faglig bredde og tverrfaglig arbeid. Videre må det sikres rekruttering av helse- og omsorgspersonell.

Alle virksomheter benytter strategisk kompetansestyring som skal sikre systematisk og målrettet arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. Årlig gjennomføres det en kompetanseanalyse i virksomhetene hvor ledere kartlegger forholdet mellom den kompetanse tjenesten besitter opp mot kompetansen tjenesten har behov for. Helse- og omsorgstjenestens Strategi 2020 med tilhørende temaplaner legges til grunn for arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse.

Arbeidet med kvalitetsindikatorer og strategisk kompetansestyring er pågående satsningsområder som vil videreføres i 2017.

Etikk

Etikk, kommunikasjon og samhandling er grunnelementer for å bygge lærende organisasjoner med fokus på verdier som fremmer livskvalitet, trygghet og respekt. Medarbeidernes evne til etisk refleksjon over egen praksis er viktig for å kunne ta gode beslutninger.

Ved utgangen av 2015 har det til sammen blitt utdannet 119 ressurspersoner i Asker. Ressurspersonene har ansvar for å drive etiske refleksjonsgrupper i de enkelte virksomhetene. Etikk er tema på alle introduksjonsprogram for nytilsatte i Asker kommune.

Etisk råd for helse- og omsorgstjenesten er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum i Asker kommune. Brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg kan henvende seg til Etisk råd for veiledning og råd om hvordan etiske problemer kan løses.