Status og utfordringer - Helse og omsorg

Oppnådde resultater 

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015, samt årsrapport 2015 for Helse og omsorg (sak 21/16 i komité for helse og omsorg).

 • Kommunen har tatt i mot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter som ligger på sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare er redusert med 89 prosent fra 2012 til 2015. Det har vært en økning i andelen varslede pasienter på 59 prosent siden ordningen ble innført i 2012. Videre er andelen betalingsdøgn redusert med 92 prosent sammenlignet med 2012. Hjemmesykepleiens kapasitet og riktige ressursbruk har bidratt til at tjenesten mottok 42 prosent flere utskrivningsklare pasienter enn i 2013.
 • Ventelister generelt er redusert. Eksempelvis er effektueringstiden for hjemmeboende som venter på langtidsplass per utgangen av 2015 på gjennomsnittlig 40 døgn, mot 80 døgn i 2013. Den politisk vedtatte effektueringstiden er 90 døgn.
 • Gullhella bo- og aktivitetssenter åpnet med 60 nye omsorgsboliger. Målet om 21 prosent dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg ble oppnådd i 2015.
 • Kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) ved Søndre Borgen sykehjem er etablert og i full drift, og består av sju plasser. Det er etablert et kommunalt fastlegekontor, samlokalisert med kommunale akutte døgnplasser.
 • Virksomhetene Psykisk helse og rus og Samfunnshelse og integrering ble etablert i 2015. Brukertorget åpnet publikumsmottak samlokalisert med NAV sitt mottak, og har gjennomsnittlig 16 besøk daglig.
 • Det ble i 2015 etablert et lokalt recovery-verksted innen psykisk helse- og rustjeneste. Det nasjonale prosjektet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Sør-Norge, og Asker er pilotkommune.
 • Prosjekt «Tilstede med glede - Økt grunnbemanning og ansvarliggjorte medarbeidere for økt nærvær» ga en reduksjon av sykefravær på over 50 prosent i prosjektperioden. I tillegg til økt grunnbemanning er det arbeidet med strukturelle tiltak og holdningsskapende arbeid.
 • I prosjektet «Innvandrerkvinner i arbeid» i regi av NAV ble 48 kvinner fulgt opp med hensyn til kultur, språk og jobb. 14 av dem har fått ordinært arbeid og ytterligere 13 familier har gjennom andre økonomiske ytelser blitt selvhjulpne. Prosjektet har bidratt til at totalt 27 familier har gått fra å være på sosialhjelp til å bli økonomisk selvhjulpne.
 • iPad-prosjektet er et pilotprosjekt hvor nettbrett brukes som styrings- og motivasjonssystem for personer med utviklingshemming. Prosjektet kan vise til gode resultater, og har ført til fagutvikling og kompetanseheving. Helsedirektoratet har bevilget ytterligere midler og nye brukere tas inn i prosjektet fra 2016.

Innspill fra komiteen 

Komité for helse og omsorg har i sak 22/16 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet: 

 • Prioritere regulering av tomter og bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Styrke og videreutvikle hjemmebaserte tjenester.
 • Velferdsteknologi.
 • Kompetanseheving
  • Om barnemishandling og omsorgssvikt for helsesøster og fastleger
  • Etterutdanning og kompetanseheving for ansatte

Når det gjelder boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vil rådmannen vise til at vedtatt dekningsgrad på 89 prosent angir behov og planlagt utbygging. Rådmannen har en løpende dialog med eiendomsforvaltningen for å sikre at kommunen har avsatte tomter til formålet. Det kan være en usikkerhet knyttet til reguleringsspørsmål i forbindelse med gjennomføringen av et byggeprosjekt. 

Hjemmesykepleien er styrket i henhold til tjenesteprofilen, og det er lagt opp til en ytterligere styrkning av hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien styrkes årlig som en del av strategien med å legge til rette for at innbyggerne i Asker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og forsvarlig.

Behovet for kompetanseheving knyttet til omsorgssvikt må sees i sammenheng med utarbeidelse av felles kompetanseplan for tjenesteområde Oppvekst. Dette er nærmere omtalt under tjenesteområde Oppvekst.

Asker kommunes temaplan for legetjenester legger opp til at strategisk kompetansestyringsverktøy skal tas i bruk for kompetanseutvikling i de allmennmedisinske tjenestene i kommunen.

Asker kommune har egen temaplan for velferdsteknologi, og denne er tett koblet til innovasjonsstrategien. Helse og omsorg har en egen FOU-enhet og egen rådgiver for velferdsteknologi. Kommunen har et omfattende og offensivt program for å følge opp satsningen.

Utfordringer i neste fireårsperiode 

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Paradigmeskifte – tjenesteutvikling: Ressursinnsatsen skal snus fra reparasjon og behandling til forebygging og tidlig innsats der det er mulig. Forebyggende tjenester og tidlig innsats skal sikre at flest mulig får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og utsette behovet for mer ressurskrevende tjenester. Dette vil sikre individuelt tilpassede tjenester i tråd med brukerens endrede behov.
 • Endret bruker- og pårørenderolle: Aktiv deltakelse og økt innflytelse over egen livssituasjon sikrer mobilisering av den enkeltes ressurser og gir økt mestring og selvstendiggjøring. Større grad av egenomsorg, anerkjennelse og støtte til pårørende, er viktig for å gi den enkelte bedre helse og livskvalitet. Det er også en forutsetning for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.
 • Kompetanse: Mer komplekse helseutfordringer hos brukere i kommunen stiller krav til tilstrekkelig og god kompetanse på rett nivå til riktig tid, og er en forutsetning for gode, effektive og trygge tjenester til innbyggerne. Det må skapes større faglig bredde og økt vekt på tverrfaglig arbeid som sikrer en helhetlig tilnærming til både brukere og pårørende.
 • Psykisk helse og rus: Videreutvikle tjenestene til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Strategier og tiltak skal fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.
 • Velferdsteknologi: Utvikling og implementering av velferdsteknologi bidrar til at den enkelte kan føle seg trygg i eget hjem. Kommunen vil i årene fremover ha fokus på utvikling, implementering og kompetanseutvikling. Kommunen står overfor et omfattende arbeid med overgang fra analog til digital plattform som er grunnlag for å utarbeide «trygghetspakker».