Driftsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid

Driftsbudsjett for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1000 kr)
 RegnskapVedtatt budsjettRegulert budsjettVedtak i løpende priser
 År2015201620162017201820192020
Frivillighet og tilskudd 15989 17908 17941 25383 25748 26109 25583
Natur og idrett 41407 40318 39548 44072 45054 44936 44719
Kulturskolen 19005 17920 17964 16765 16566 16367 16169
Kulturhuset 14665 14191 13465 20854 20748 20643 20538
Biblioteket 20375 19715 19607 19661 19715 19769 19824
Museumsdrift 2798 2833 2833 2912 2990 3069 3148
Kirken 33557 32545 31395 35374 36253 37132 38011
Andre trossamfunn 3232 4153 4153 4269 4386 4502 4618
Innsparing og effektivisering   -1950          
Sum  151027 147632 146905 169288 171461 172529 172609

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 169,3 mill. kroner i 2017.

Budsjettendringer 2017-2020 

Nedenfor gis en oversikt over budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Budsjettendringer for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport
Birøktprosjekt ved NaKuHel 0 0 0 -150
Uttrekk kulturskolen -1000 -1000 -1000 -1000
Uttrekk prosjektering rulleskiløype Dikemark -200 -200 -200 -200
Uttrekk skibuss Solli -200 -200 -200 -200
Kirken 3100 3100 3100 3100
Bosetting flyktninger 113 89 60 44
Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 400 400 400 400
  2213 2189 2160 1994
Nye tiltak
Drift Holmen svømmehall 4400 5500 5500 5500
Innbyggertorg Borgen 1000 1000 1000 1000
  5400 6500 6500 6500
Omstilling og effektivisering 2017
Endring driftsavtale Holmen turnhall -250 -250 -250 -250
Reduksjon i tilskuddsordning  -750 -750 -750 -750
  -1000 -1000 -1000 -1000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Frivilligsentraler 1825 1825 1825 1825
KST - Innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr mm 500 500 500 500
KST - Mindre idrettstiltak i Asker 1500 1500 1500 1500
KST - Reversere reduksjon i tilskuddsordning 750 750 750 0
KST - Skibuss 100 100 100 0
KST - Økning KIF-planen 500 500 500 500
  5175 5175 5175 4325
Sum endringer 11788 12864 12835 11819

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016

 • Birøktprosjekt ved NaKuHel
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,15 mill. kroner til birøktprosjekt ved NaKuHel i perioden 2016-2019. Tiltaket avsluttes i 2019.
 • Kulturskolen
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1,0 mill. kroner i 2016 for å bidra i omstilling av Kulturskolen etter inntektstap knyttet til nedleggelse av musikklinjen ved Bleiker videregående skole. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Rulleskiløype på Dikemark
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,2 mill. kroner i 2016 til prosjektering av rulleskiløype på Dikemark. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Skibuss Solli
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,2 mill. kroner i 2016 til Skibuss Solli. Bussene har i gjennomsnitt hatt 50 prosent belegg, noe som gir en gjennomsnittskostnad på ca. 150 kroner per passasjer. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Kirken
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 3,25 mill. kroner til kirken, kirkens feltarbeid og andre trossamfunn for å ivareta gjeldende avtale og bortfall av tjenesteytingsavtale. Det skal utarbeides nye avtaler med kirken. For å dekke fremtidige avtaler, videreføres en bevilgning på 3,1 mill. kroner årlig i handlingsprogramperioden.
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 0,1 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden. Budsjettmessig er det lagt til grunn at antall bosatte flyktninger reduseres til 55 ordinære og 10 enslige mindreårige fra 2017. Eventuelle endringer som følge av ny anmodning fra IMDI vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen.
 • Vollen nærmiljøsentral
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,1 mill. kroner til nyopprettet frivilligsentral i Vollen. Fra 2017 bevilges 0,4 mill. kroner til helårsdrift av nærmiljøsentralen.

Nye tiltak

 • Holmen svømmehall
  Holmen svømmehall åpner våren 2017. Estimerte driftskostnader utgjør 4,4 mill. kroner for 2017 og 5,5 mill. kroner videre i perioden, i tillegg til at budsjettmidler på 1,9 mill. kroner fra Landøya Bad vil overføres Holmen svømmehall etter nedleggelse.
 • Innbyggertorg Borgen
  Det vil i 2017 bli etablert et innbyggertorg på Borgen. Til drift av innbyggertorget tilføres 1 mill. kroner.

Omstilling og effektivisering 2017 

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid utgjør dette i 2017 1,0 mill. kroner. 

 • Endring av driftsavtale ved Holmen turnhall – effektivisering
  Dagens tilsynsavtale ved Holmen turnhall utløper i desember 2016. Avtalen vil ikke bli fornyet. I stede vil tilsynet ivaretas av eksisterende betjening i Holmen fjellhall. Dette gir en besparelse på 0,25 mill. kroner.
 • Reduksjon i tilskuddsordning
  Asker kommune utbetaler høyere tilskudd til kultur, idrett og frivillige enn andre kommuner. Det foreslås å spare inn 0,75 mill. kroner i utbetaling av tilskudd. Asker kommune vil fortsatt ligge et stykke over sammenlignbare kommuner når det gjelder tilskudd til kultur, idrett og frivillige.

Tilleggsinnstilling med politiske vedtak

 • KST – Frivilligsentraler
  Øremerkede midler til frivillighetssentraler blir fra 2017 innlemmet i kommunenes rammetilskudd. I tillegg økes satsen med 47.000 kroner per sentral. Askers andel av tilskuddet utgjør 1,825 mill. kroner og budsjettet styrkes tilsvarende.
 • KST - Innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr m.m.
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å styrke budsjettet til innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr mm med 0,5 mill. kroner per år fra 2017.
 • KST - Mindre idrettstiltak i Asker
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å styrke budsjettet til idrettstiltak med 1,5 mill. kroner per år fra 2017.
 • KST - Reversere reduksjon i tilskuddsordning
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å reversere reduksjon i tilskuddsordning med 0,75 mill. kroner per år fra 2017 til 2019.
 • KST – Skibuss
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å reversere reduksjon i skibussen med 0,1 mill. kroner per år fra 2017 til 2019.
 • KST - Økning KIF-planen
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å styrke budsjettet til KIF-planen med 0,5 mill. kroner per år fra 2017.

Tilskudd

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres. 

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid genererte i 2015 ca. 7,0 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

 • Norsk Kulturhusnettverk – Kulturspirer (Kulturdepartementet)
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
 • Den kulturelle skolesekken (Kulturdepartementet)
 • Den kulturelle spaserstokken (Fylkesmannen)
 • Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
 • Naturmangfold (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til Folkehelse (Akershus Fylkeskommune)
 • Driftstilskudd til etablerte frivilligsentraler (Kulturdepartementet)