Driftsbudsjett for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1000 kr)

 RegnskapVedtatt budsjettRegulert budsjettForslag i løpende priser
 2015201620162017201820192020
Frivillighet og tilskudd 15 989 17 908 17 941 21 308 21 673 22 034 22 258
Natur og idrett 41 407 40 318 39 548 43 472 44 454 44 336 44 219
Kulturskolen 19 005 17 920 17 964 16 765 16 566 16 367 16 169
Kulturhuset 14 665 14 191 13 465 13 149 13 032 12 916 12 799
Biblioteket 20 375 19 715 19 607 19 661 19 715 19 769 19 824
Museumsdrift 2 798 2 833 2 833 2 912 2 990 3 069 3 148
Kirken 33 557 32 545 31 395 35 374 36 253 37 132 38 011
Andre trossamfunn 3 232 4 153 4 153 4 269 4 386 4 502 4 618
Innsparing og effektivisering   -1 950          
Sum  151 027 147 632 146 905 156 908 159 070 160 126 161 045

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 156,9 mill. kroner i 2017.

Forslag til budsjettendringer 2017-2020 

Nedenfor gis en oversikt over områder som foreslås endret fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020. 

Forslag til endringer i budsjett
Kultur, frivillighet og fritid (tall i tusen)2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Birøktprosjekt ved NaKuHel 0 0 0 -150
Uttrekk kulturskolen -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Uttrekk prosjektering rulleskiløype Dikemark -200 -200 -200 -200
Uttrekk skibuss Solli -200 -200 -200 -200
Kirken 3 100 3 100 3 100 3 100
Bosetting flyktninger 113 89 60 44
Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 400 400 400 400
  2 213 2 189 2 160 1 994
Nye tiltak        
Drift Holmen svømmehall 4 400 5 500 5 500 5 500
Innbyggertorg Borgen 1 000 1 000 1 000 1 000
  5 400 6 500 6 500 6 500
Omstilling og effektivisering 2017        
Endring driftsavtale Holmen turnhall -250 -250 -250 -250
Reduksjon i tilskuddsordning  -750 -750 -750 -750
  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Sum endringer 6 613 7 689 7 660 7 494

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016

 • Birøktprosjekt ved NaKuHel
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,15 mill. kroner til birøktprosjekt ved NaKuHel i perioden 2016-2019. Tiltaket avsluttes i 2019.
 • Kulturskolen
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1,0 mill. kroner i 2016 for å bidra i omstilling av Kulturskolen etter inntektstap knyttet til nedleggelse av musikklinjen ved Bleiker videregående skole. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Rulleskiløype på Dikemark
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,2 mill. kroner i 2016 til prosjektering av rulleskiløype på Dikemark. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Skibuss Solli
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 0,2 mill. kroner i 2016 til Skibuss Solli. Bussene har i gjennomsnitt hatt 50 prosent belegg, noe som gir en gjennomsnittskostnad på ca. 150 kroner per passasjer. Tiltaket videreføres ikke i Handlingsprogram 2017-2020.
 • Kirken
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 3,25 mill. kroner til kirken, kirkens feltarbeid og andre trossamfunn for å ivareta gjeldende avtale og bortfall av tjenesteytingsavtale. Det skal utarbeides nye avtaler med kirken. For å dekke fremtidige avtaler, videreføres en bevilgning på 3,1 mill. kroner årlig i handlingsprogramperioden.
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 0,1 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden. Budsjettmessig er det lagt til grunn at antall bosatte flyktninger reduseres til 55 ordinære og 10 enslige mindreårige fra 2017. Eventuelle endringer som følge av ny anmodning fra IMDI vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen.
 • Vollen nærmiljøsentral
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,1 mill. kroner til nyopprettet frivilligsentral i Vollen. Fra 2017 bevilges 0,4 mill. kroner til helårsdrift av nærmiljøsentralen.

Nye tiltak

 • Holmen svømmehall
  Holmen svømmehall åpner våren 2017. Estimerte driftskostnader utgjør 4,4 mill. kroner for 2017 og 5,5 mill. kroner videre i perioden, i tillegg til at budsjettmidler på 1,9 mill. kroner fra Landøya Bad vil overføres Holmen svømmehall etter nedleggelse.
 • Innbyggertorg Borgen
  Det vil i 2017 bli etablert et innbyggertorg på Borgen. Til drift av innbyggertorget tilføres 1 mill. kroner.

Omstilling og effektivisering 2017 

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid utgjør dette i 2017 1,0 mill. kroner. 

 • Endring av driftsavtale ved Holmen turnhall – effektivisering
  Dagens tilsynsavtale ved Holmen turnhall utløper i desember 2016. Avtalen vil ikke bli fornyet. I stede vil tilsynet ivaretas av eksisterende betjening i Holmen fjellhall. Dette gir en besparelse på 0,25 mill. kroner.
 • Reduksjon i tilskuddsordning
  Asker kommune utbetaler høyere tilskudd til kultur, idrett og frivillige enn andre kommuner. Det foreslås å spare inn 0,75 mill. kroner i utbetaling av tilskudd. Asker kommune vil fortsatt ligge et stykke over sammenlignbare kommuner når det gjelder tilskudd til kultur, idrett og frivillige.

Tilskudd

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres. 

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid genererte i 2015 ca. 7,0 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var: 

 • Norsk Kulturhusnettverk – Kulturspirer (Kulturdepartementet)
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
 • Den kulturelle skolesekken (Kulturdepartementet)
 • Den kulturelle spaserstokken (Fylkesmannen)
 • Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
 • Naturmangfold (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til Folkehelse (Akershus Fylkeskommune)
 • Driftstilskudd til etablerte frivilligsentraler (Kulturdepartementet)