Innledning og mål for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid

Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud med god kvalitet for alle innbyggere, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturlivet og frivilligheten.

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid består av virksomhetene Asker kulturhus, Biblioteket, Asker kulturskole og Natur og idrett. Områdene frivillighet og folkehelse ligger også til tjenesteområdet, inkludert frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet og kulturformidling.

I tillegg omfatter tjenesteområdet sentrale oppgaver som utøves av andre i nært samarbeid med kommunen, slik som kulturminnevern, stiftelsen Museene i Akershus med avdelingene Asker museum og Oslofjordmuseet, Asker kirkelige fellesråd og øvrige tros- og livssynssamfunn.

Gjennomgående målekart 

Målekart for Kultur, frivillighet og fritid
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2015
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -3,33
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 100 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,10
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,03
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,85
MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og ledelseMA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.4. KompetanseMA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon
L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Asker kulturskole har de siste to årene hatt et stort merforbruk. Dette er i hovedsak knyttet til nedleggelsen av musikklinjen ved Bleiker videregående skole, noe som medførte bortfall av inntekter og overtallighet av ansatte. 

Kulturskolen fikk ny rektor i april 2016 etter å ha vært uten rektor siden høsten 2015. Det er igangsatt en omstilling for å tilpasse driften til budsjettrammene. Det arbeides nå med ytterligere tiltak for å komme i balanse, noe som vil føre til reduksjon i tjenestetilbudet.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbudB-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > 4 3 0 - 2 4,00
B-KFF.1.2. Årlig økning i antall kilometer merkede stier og løyper. > 4 2 0 - 2 Ny indikator
fra 2016
B-KFF.1.3. Prosentvis økning i antall virtuelle besøk på bibliotekets hjemmesider.  5 - 100 % 0 - 4 % Nedgang 11,21
B-KFF.1.4. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år.  11 - 100 % 8 - 10 % 0 - 7 % 13,4 %
B-KFF.1.5. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag.  > 1,4 timer 1,2 - 1,4 timer 0 - 1,2 timer 1,49
B-KFF.2. Gode møteplasser B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  27,09
B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  16,83

Biblioteket har økt utlånet og besøket i 2015, og har satset på formidling og markedsføring gjennom media og på hjemmesider, utstillinger, litterære arrangementer og debatter. Ved Heggedal bibliotek, som nå er en del av Innbyggertorget, er utlånet redusert. Dette kan skyldes at avstandene i kommunen er korte og at innbyggerne heller benytter hovedbibliotekets omfattende tilbud i Asker sentrum. 

Kulturhuset har økt billettsalget og har flere utleieforhold. I 2015 ble kulturhusets åpne vestibylearealer bedre tilrettelagt. Innbyggerne benytter i økende grad disse områdene som møteplass. Samarbeidet mellom næringslivet i Asker sentrum og virksomhetene i kulturhuset er godt. Andre kommunale virksomheter benytter kulturhuset og utearealene til profilering av sin virksomhet. 

Gjennom flere år har kulturskolen opplevd sviktende rekruttering knyttet til skolekorpsene, noe som har ført til lavere elevtall. Som en følge av kulturskolens økonomiske situasjon med omstilling, nedbemanning og dermed forventet redusert elevtall, nedjusteres ambisjonsnivået for indikatoren B-KFF.1.4.

Idrettshallene på Nesøya og Drengsrud åpnet i 2015, og har bidratt til at dekningsgraden i idrettshallene har økt. I perioden 2012 til 2015 har dekningsgraden i idrettshaller økt med 46 prosent.