Investeringsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid

Investeringsbudsjett for Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1 000 kr.)
 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Tot.bevilgn. tom 2020Anslag tot kostnad
Eksisterende prosjekter   238600 124100 55000 24000 141000 221500 582700  
Kirkelige investeringer S 3000 3000 2000 2000 2000 8000 12000 20000
Østenstad kirkegård - driftsbygning F2 1200 3800 0 0 0 0 5000 5000
Askertun - oppgradering F1 1000 9000 0 0 0 0 10000  
Vardåsen kirke - underetasjen F1 1000 8400 0 0 0 0 9400  
Ny gravlund F0 0 0 1000 0 0 0 1000 100000
Kommunale kulturminne-bygg S 5000 5000 5000 5000 5000 15000 25000  
Koordinerings-pott for kulturarenaer S 2000 2000 2000 2000 2000 6000 10000  
Kulturskolen - mulighetsstudie F0 0 500 0 0 0 0 500 500
Kulturhuset - inventar S 1000 1000 1000 1000 1000 3000 5000 8000
Kulturhuset - vare/båreheis F0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000
Heggedal innbyggertorg inventar og utstyr F0 0 0 4000 0 0 0 4000  
Koordinerings-pott Idrett  S 2000 2000 2000 2000 2000 6000 10000  
Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F0 3000 3000 9000 0 0 0 15000 15000
Ny ishall på Risenga / Askerhallen F1 3000 2000 3000 5000 112000 162500 125000 287500
Rehab Askerhallen F1 0 10000 15000 0 0 0 25000 25000
Holmen svømmehall F3 209600 63400 4000 0 0 0 277000 277000
Turveier og friområder S 2000 2000 2000 2000 2000 6000 10000  
Rehabilitering av kunstgressbaner 11'er/nye 7'er baner S 3000 5000 5000 5000 5000 15000 23000  
Borgen skole - flerbrukshall F0 0 0 0 0 0 0 0 50000
Vant i Askerhallen og Holmenhallen F1 1500 1500 0 0 0 0 3000  
Bryggesti Grønnsund - kyststien F1 0 2500 0 0 0 0 2500  
Drengsrud idrettspark F1 300 0 0 0 0 0 300  
                   
Nye prosjekter     5900 1000 1000 1000 0 8900  
Urnelund Vardåsen kirke F0 0 300 0 0 0 0 300  
Nærmiljøanlegg S 0 1000 1000 1000 1000 0 4000  
LED belysning i lysløyper F0 0 4600 0 0 0 0 4600  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Kirkelige investeringer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 3 mill. kroner årlig i perioden til investeringer knyttet til kirkene. Årlig investeringsramme på 3 mill. kroner videreføres.

Østenstad kirkegård – driftsbygning

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2014-2018 5 mill. kroner til ny driftsbygning på Østenstad kirkegård. Prosjektet er planlagt igangsatt i 2016 og med ferdigstillelse i 2017. Prosjektet gjennomføres av Asker kirkelig fellesråd.

Askertun – rehabilitering

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 10 mill. kroner til rehabilitering av Askertun, da de tekniske anleggene er utdatert og bygget nedslitt. I tillegg må det tilrettelegges for universell utforming, samt foretas hensiktsmessige endringer av planløsninger i henhold til dagens bruk av bygget. Prosjektet er i investeringsfase F1, med planlagt ferdigstillelse i 2017.

Vardåsen kirke – underetasjen

Kommunestyret vedtok i behandlingen av 2. tertialrapport 2016 å bevilge i 9,4 mill. kroner til utvikling og utbygging av underetasjen i Vardåsen kirke. Det er inngått en avtale mellom Asker kommune og Asker kirkelig fellesråd om finansiering av prosjektet. Avtalen innebærer at dette finansieres ved å redusere sekkeposten for kirkelig investeringer med 1 mill. kroner fra 2018 og i 4 år. I tillegg forutsettes det at refusjon av merverdiavgift for dette prosjektet tilbakebetales i sin helhet til kommunen. Prosjektet er i fase F1 med ferdigstillelse i 2017.

Kommunale kulturminnebygg

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 5 mill. kroner årlig i perioden til investeringer i kommunale kulturminnebygg. Årlig investeringsramme på 5 mill. kroner videreføres. I 2016 ble arbeidet med Vevstua på NaKuHel og det Gule huset på Nordre Bondi gård igangsatt. Arbeidene på Nordre Bondi gård gjennomføres i samarbeid med byggfagsavdelingen ved Nesbru videregående skole, og vil bli en del av deres undervisningsopplegg.

Koordineringspott for kulturarenaer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 2 mill. kroner årlig til koordineringspott for kulturarenaer. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til mindre investeringer i tilrettelegging og utbedring av kulturarenaene.

Kulturskolen – mulighetsstudie

Det utarbeides et mulighetsstudium for utvikling av kulturskolen på Østre Asker gård. Prosjektet gjennomføres i 2017. Det avsettes 0,5 mill. kroner til formålet. Prosjektet er i fase F0.

Kulturhuset – inventar

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 1 mill. kroner årlig for utskifting av inventar i Kulturhuset.

Kulturhuset – vare- og båreheis

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 10 mill. kroner til ny vare- og båreheis i Kulturhuset. Prosjektet er i fase F0 og vil bli gjennomført i 2020.

Heggedal innbyggertorg – inventar og utstyr

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 4 mill. kroner til anskaffelse av inventar og utstyr til det nye innbyggertorget i Heggedal i 2018.

Koordineringspott idrett 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 2 mill. kroner årlig til investeringer i idrett. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til inventar og utstyr i idrettshaller og idrettsanlegg.

Solli skianlegg (eksklusive vei og parkeringsplass)

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å utarbeide et prosjekt som skulle se på mulighetene for et skianlegg på Solli. Det er ikke estimert en totalprognose for prosjektet, men det er satt av 15 mill. kroner. Per 2016 er det satt av 3,0 mill. kroner til prosjektet. Reguleringsforslag for skianlegget og utvidet utfartsparkering, samt utfartsparkering ved skyteanleggene i Olledalen og nedre del av Solliveien, har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Reguleringsprosessen forventes avklart i løpet av 2016 og vil klargjøre videre fremdrift for når etableringen av et skianlegg kan starte opp. Prosjektet er i investeringsfase F0.

Ny ishall på Risenga 

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2012-2015 å bygge ny ishall på Risenga dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en kapasitet på 3000 tilskuere. Prosjektet er i investeringsfase F1 og har per 2016 en bevilgning på 3 mill. kroner til planlegging av ny ishall. Forventet totalbevilgning/budsjettavsetning var i Handlingsprogram 2016-2019 på 312,5 mill. kroner. Av disse midlene overføres 25 mill. kroner til eget prosjekt for rehabilitering av Askerhallen, jf. vedtak i sak 21/16 i formannskapet. Det gjenstår da 287,5 mill. kroner inkludert merverdiavgift til dette prosjektet.

Kommunestyret behandlet i sak 101/15 disposisjonsplan for Risenga idrettspark. Det skal arbeides med ulike modeller for utbygging og finansiering, inklusive et offentlig-privat samarbeid der den kommersielle delen av anlegget seksjoneres og selges. Prosjektet har oppstart i 2020 med ferdigstillelse i 2021.

Rehabilitering av Askerhallen 

Formannskapet vedtok i sak 21/16 at Askerhallen skal rehabiliteres som treningshall innenfor en kostnadsramme på 25 mill. kroner inkludert merverdiavgift. Arbeidene utføres i perioden 2017-2018, og vil ikke berøre driften av hallen.

Badeanlegg og infrastruktur Holmen-området 

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2012-2015 å bygge nytt badeanlegg i Holmen-området. Forventet totalprognose var i Handlingsprogram 2016-2019 på 246 mill. kroner. Den er nå økt til 277 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden og valg av løsninger. Prosjektet er i investeringsfase F3 og anlegget ferdigstilles første halvår 2017. Det er søkt om spillemidler og ENOVA-tilskudd til prosjektet, stipulert til 41 mill. kroner i 2018. 

Turveier og friområder 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner årlig til investeringer i turveier og friområder. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til opparbeidelse/etablering og rehabilitering av stier, turveier, skiløyper og friområder. I 2016 rehabiliterte kommunen toalettanlegget på Sjøstrand.

Rehabilitering/nyetablering av kunstgressbaner 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 3 mill. kroner årlig til rehabilitering av kunstgressbaner. Årlig investeringsramme er økt til 5 mill. kroner. Det er lagt opp til rehabilitering av en bane per år i tillegg til etablering av nye 7’erbaner. Arbeidet med rehabilitering av flere baner fortsetter i 2017 med blant annet Holmen, Nesøya og Borgen.

Nye vant i Askerhallen og Holmenhallen

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 3 mill. kroner til nye vant i Askerhallen og Holmenhallen. For å bedre sikkerheten for spillere, har Norges ishockeyforbund innført nye krav til utforming av vant i ishaller. Vantene i Askerhallen er utbedret i 2016 og vantene i Holmen ishall byttes i 2017.

Bryggesti Grønnsund – kyststien 

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2016-2019 2,5 mill. kroner i 2017 til opparbeidelse til ny bryggesti på Grønnsund, som en del av kyststien. Forberedelser/planlegging av bryggestiprosjektet iverksettes høsten 2016. Bryggestien vil ved ferdigstillelse bidra til dekning av målet om kyststi mellom Bærum grense til Røyken.

Nye investeringsprosjekter

Urnelund Vardåsen kirke

Det bevilges 0,3 mill. kroner til et mulighetsstudium for ny urnelund ved Vardåsen kirke. Ny urnelund vil øke gravplasskapasiteten og minske presset på Asker kirkegård.

Nærmiljøanlegg 

Det bevilges 1 mill. kroner årlig til prioriterte nærmiljøtiltak som sees i sammenheng med tiltaksforslagene i KIF-planen. KIF-planen vil sluttbehandles av kommunestyret høsten 2016.

LED-belysning i lysløyper

Formannskapet vedtok i sak 141/16 å bevilge 4,6 mill. kroner til etablering av LED-belysning i lysløyper, råteundersøkelser av stolper og styringssystem for lysanlegg til utendørs idrettsanlegg.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Borgen – flerbrukshall 

Det er avsatt 50 mill. kroner til en ny idrettshall på Borgen i perioden 2023-2026. Det er i 2015 etablert en midlertidig idrettshall på Borgen/Drengsrud i forbindelse med Asker International School som dekker dagens behov.