Nøkkeltall - Kultur, frivillighet og fritid

Kultur og idrett

Kostra
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015KG13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter kultur- og idrettssektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 4,9 4,7 4,0 4,1 4,0 3,9
Netto driftsutgifter for kultur- og idrettssektoren per innbygger i kroner, konsern 2 429 2 400 2 082 1 923 1 897 1 887
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern 327 357 188 357 182 234
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern 816 779 729 668 441 453
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger, konsern 120 143 122 -27 296 167
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger, konsern 339 329 294 195 299 255
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år, konsern 729 625 1 176 1 393 1 525 935
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, konsern 2 319 2 161 1 737 1 559 1 936 1 808
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger, konsern 290 295 157 182 124 236
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger, konsern 48 82 17 23 3 56

Asker kommune benytter 4,7 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter til kultur- og idrettssektoren. Profilen viser at Asker kommune prioriterer idrett og kulturaktiviteter høyere enn Bærum, sammenlignbare kommuner og kommunegruppe 13. 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og aktiviteter må sees under ett, da utgiftsføringen avhenger av kommunenes organisering og drift av idrettsbygg.

Asker har lavere kostnader til aktivitetstilbud for barn og unge enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes blant annet at korpsene undervises i regi av kulturskolen i Asker, i tillegg til at det gis et tilbud til denne målgruppen gjennom Asker kulturhus.

På grunn av korpsundervisning og mangel på egnede lokaler til undervisning av større grupper har Asker høyere netto driftsutgifter til kulturskolen enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

Besøkstall museene

Antall besøkende per år
 2012201320142015
Asker museum 35018* 32516* 29 923 34 799
Oslofjordmuseet - - 10 049 10 454

*Inkludert Vollen kystkultursenter. Kilde: Asker Museum og Oslofjordmuseet

Kirke og trossamfunn

Kostra
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015KG13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplasser og krematorium pr. innbygger i kroner 475 485 497 236 429 486
Netto driftsutgifter til andre tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner 76 54 62 49 39 57
Utdypende tjenesteindikatorer            
Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent av antall innbyggere 68 67 67 64 70 72
Døpte i prosent av antall fødte 48 50 45 41 49 57
Konfirmerte i prosent av antall 15-åringer 50 53 56 40 52 58
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 85 82 86 84 94 89
Medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere 12 11 12 16 12 11

Kilde: SSB KOSTRA tall per juni 2016

Asker kirkelige fellesråd og deres fem menigheter hadde per desember 2015 totalt 74 årsverk, hvorav 50,4 er lønnet av kommunale midler. Kirken hadde i 2015 gjennomsnittlig 4891 besøk per uke ved gudstjenester og ulike arrangementer

Medlemstall
 2012201320142015
Antall medlemmer i Den norske kirke (kirkens medlemsregister) 40 544 40 785 41 038 41 289
Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn (Brønnøysundregistrene) 6 013 6 466 7 150 6 537

Kilde: Kirkens medlemsregister og Brønnøysundregistrene

Medlemstallet og kommunens tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er stabilt. Det har vært store avvik mellom avsatt budsjett og utbetalinger de siste årene. Samarbeidsavtalen med Asker kirkelige fellesråd, som er grunnlaget for beregning av tilskudd, ble sagt opp i 2015. En gjennomgang av avtaler med tilhørende budsjett skal gi bedre forutsigbarhet for kirken og andre trossamfunn.

Natur og idrett

Idrettslag, medlemmer og besøkende
 201020112012201320142015
Antall idrettslag 54 58 59 59 57 62
Antall medlemmer i idrettslag 25 300 25 271 25 837 24 240 24 298 26 330
Antall besøkende i Risenga svømmehall 211 160 252 000 262 000 254 763 265 000 266 000
Antall besøkende i Landøya bad 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000 95 010

Besøket ved Risenga svømmehall er svært godt og ligger tett opp mot anleggets maksimale kapasitet. 2015 var det beste året siden svømmehallen åpnet. Besøket ved Landøya bad holder seg relativt stabilt, men viser en vekst i 2015. Dette skyldes i hovedsak Asker Svømmeklubbs ulike aktiviteter. Antall idrettslag og antall medlemmer i idrettslag viser en økning fra 2014 til 2015.

KOSTRA-tallene viser at idrett og kultur er prioriterte områder i Asker. Idrett og kultur er viktige forebyggende tiltak, og prioriteringen er i tråd med folkehelseplanen.

Dekningsgrad fotballbaner

Antall innbyggere per bane
 AskerBærumOppegård
Antall innbyggere 6-19 år pr fotballbaner (grus, naturgress og kunstgress) 327 291 299
Antall innbyggere 6-19 år pr kunstgressbane 982 1 081 2 545
Antall innbyggere pr kunstgressbane 4 964 6 368 5 200

Kilde: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028

Asker ligger godt an sammenlignet med Bærum og Oppegård når det gjelder dekningsgrad for kunstgressbaner. Kunstgressbaner oppleves mer attraktivt enn grusbaner, og både Dikemark idrettslag og Vollen Ungdomslag har etablert nye kunstgressbaner sommeren 2016. Klubbene finansierer banene selv. Kommunen stiller areal til rådighet og gir kommunal lånegaranti. Asker kommune rehabiliterte kunstgressbaner på Arnestad og Risenga i 2015. Nye rehabiliteringer er planlagt i 2017.

Dekningsgrad idrettshaller

Spilleflater idrettshall 20 x 40 meter
 AskerBærumOppegårdSkedsmo
Antall spilleflater 7 13 4 8
Antall innbyggere 6-19 år per anlegg 1 684 1 745 1 273 1 168
Antall innbyggere totalt per anlegg 8 510 9 283 6 645 4 644

Kilde: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028

Treningstiden per oppmeldte lag i Asker har økt fra 0,77 timer per uke i 2008/2009 til 1,49 timer per uke i sesongen 2015/2016. Kommunens satsing på flerbrukshaller ved bygging eller rehabilitering av skoler bidrar til at dekningsgraden stadig øker.

I tillegg til idrettshaller har kommunen en rekke anlegg med noe mindre spilleflater knyttet til skoler og spesialhaller.

Dekningsgrad svømmeanlegg

Antall basseng og antall innbygger per basseng
 AskerBærumOppegårdSkedsmo
Svømmebasseng 12,5 m og større (ikke varmebasseng). Åpne for publikum 2 3 1 2
Antall innbyggere 6-19 år per basseng 5 894 7 564 5 090 4 672
Antall innbyggere totalt per basseng 29 786 40 228 26 580 25 863
Andre typer basseng 3 5 2 10

Asker ligger på nivå med Oppegård og Skedsmo, og langt over dekningsgraden i Bærum målt i antall basseng per innbygger. Dekningsgraden reflekterer ikke bassengstørrelse, og er derfor noe unøyaktig.

Sykefravær

Oversikt over sykefravær
SykefraværResultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Måltall 2016Måltall 2017
Kultur, frivillighet og fritid 7,0 5,8 3,9 5,4 4,3
Asker kommune 8,1 8,0 8,0 7,6 7,3

Kilde: HRM

Det har vært en markant nedgang i sykefraværet i 2015. Det er et mål at sykefraværet i 2017 skal ligge på 4,3 prosent. 

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner vidt, som følge av tjenesteområdets sammensatte ansvarsområde. En stor andel av de ansatte har høy utdanning.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling Kultur, frivillighet og fritid
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
Desember 2013 122 4,3
Desember 2014 122 0,0
Desember 2015 124 1,6

Kilde: HRM

Antallet årsverk har vært stabilt de siste årene og det har vært få utskiftinger i personalet.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

De ansatte innen tjenesteområdet har god aldersspredning.