Satsingsområder - Kultur, frivillighet og fritid

Asker kommune har definert fem overordnede strategier for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling som er gjennomgående for alle tjenesteområder: 

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Disse strategiene ligger til grunn for all tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i kommunen, og legger føringer for tjenesteområdenes strategiarbeid og implementering og oppfølging av aktuelle satsningsområder.

Strategiene er nærmere beskrevet under kapittelet om Tjenesteområdene.

Gode kultur og fritidstilbud – «Kultur for alle»

Kulturarena Asker

Kulturplanen 2016-2026 ble vedtatt i 2015 og inneholder 20 mål og over 100 tiltak. Noen utvalgte temaer og tiltak er vedtatt prioritert i perioden 2016-2020. Ett av disse er at det skal utarbeides en kulturarenaplan. Arbeidet med kulturarenaplanen ble satt i gang i 2016 og vil bli lagt fram for endelig behandling ved årsskiftet 2016/17. 

Kulturarenaplanen vil inneholde en oversikt over hvilke kulturarenaer vi har i dag, samt behovet for nye kulturarenaer. Behovet for egnede øvings- og produksjonslokaler peker seg spesielt ut. Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok at følgende prioriteringer skal legges til grunn for kulturarenaplanen: 

 • Ved bygging av nye skoler skal det legges vekt på gode løsninger for sambruk av skolene, herunder lokaler til kulturformål og kulturskoleundervisning.
 • Utrede utbedring og utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet.
 • Fortsette utbedringer av akustikk i øvings- og fremføringslokaler.
 • Utrede et kulturaktivitetssenter med gode øvingslokaler i forbindelse med bygging av Risenga ungdomsskole.
 • Utrede oppussing av hovedsalen på Venskaben med tilpasning til teater- og kammermusikkaktiviteter.
 • For å styrke tettstedsutviklingen, utredes kommunal overtakelse av fredede bygninger på Dikemark for framtidig utvikling av kulturnæringsklynge, atelierer og «Artist in Residence» på området. 

Asker kulturhus har årlig omkring 2 millioner besøkende. Det samlede programtilbudet for alle aldersgrupper er attraktivt, variert og av høy kvalitet. Tilbudet til barn og unge er spesielt prioritert i form av lave billettpriser og gratisaktiviteter. Kulturhusets sentrale plassering og åpne lokaler gjør at det er en populær møteplass for innbyggere i alle aldersgrupper. 

Kulturhuset skal primært være en fremføringsarena for kulturelle opplevelser i profesjonelt og frivillig format. Det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til øvingslokaler for opptredener og prestasjoner, og er den største brukergruppen. Reduserte leiepriser for frivillige organisasjoner og tilskuddsordningen bidrar til rimelige rammebetingelser for det frivillige kulturlivet.

Asker kulturhus legger til rette for samarbeid og samskaping med frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og næringslivet i Asker. Det er spesielt aktivitet rundt ulike arrangementer som bidrar til denne positive aktiviteten. På denne måten lar det seg gjøre å gjennomføre gratis arrangementer for innbyggerne. Gratisarrangementer i kulturhuset bidrar til at flere brukergrupper besøker kulturhuset enn ved betalte arrangementer, og er dermed en viktig inkluderings- og integreringsarena.

Radar er Asker-ungdommens arena i kulturhuset. Det rusfrie og profesjonelle aktivitets- og kulturtilbudet legger til rette for at Radar er en god møteplass for ungdom. Mye av kulturaktiviteten tilpasses ungdommenes ønsker og driftes av ungdommene selv med støtte fra Radar.

Asker kommunes profesjonelle kulturtilbud innen musikk og scenekunst har i hovedsak vært knyttet til kulturhuset som arena. Fra 1. januar 2017 vil Asker kulturhus i større grad også være med på å skape aktivitet og program ved alle kulturarenaene i kommunen. Dette gjelder også teknisk drift. I alle tettstedene skal kulturelle arrangementer bidra til å skape identitet og aktivitet. Asker kulturhus tillegges ansvar for alle kulturarenaene i kommunen og virksomheten skifter navn til Kulturarena Asker. Ansvaret for innbyggertorgene, inkludert seniorsentrene, legges også til den nye virksomheten.

Asker bibliotek

Folkebibliotekene er en lovpålagt tjeneste, jf. Lov om folkebibliotek. I tillegg til tradisjonelle bibliotekoppgaver som formidling og utlån av media, skal biblioteket være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Strategiplan for utvikling av Asker bibliotek ble vedtatt i 2015 (sak 26/15), og målsettingen er at Asker bibliotek skal utvikles til å bli et av landets beste og mest besøkte bibliotek. 

Aktiviteten på biblioteket er stor, og ambisjonen er at det skal skje noe i biblioteket hver dag. Utvidet åpningstid på lørdager og søndagsåpent bibliotek er populært. Lavterskeltilbud av kvalitet tilbys alle aldersgrupper, men særlig prioriteres barn, unge og barnefamilier. Frivillige enkeltpersoner og organisasjoner er gode samskapingsaktører, aktive samarbeidspartnere og viktige bidragsytere i programaktiviteten. Biblioteket og kulturhuset samarbeider om å rekruttere spesialkompetanse som utfører oppgaver for begge virksomhetene.

I et folkehelseperspektiv er biblioteket en viktig arena som uavhengig møteplass. Gratis tilbud utjevner økonomiske forskjeller i befolkningen. Biblioteket har en viktig rolle i inkluderingsarbeidet, og biblioteket brukes av alle aldersgrupper og lag i befolkningen. Biblioteket har også høy tillit i innvandrerbefolkningen.

Asker kulturskole

Asker kulturskole er kommunens ressurssenter for musikk- og kunstfaglig opplæring. Høsten 2016 starter arbeidet med å utarbeide en ny temaplan for kulturskolen. Planen ble utsatt fra 2015, og forventes å komme til politisk behandling første halvår 2017. Planen vil redegjøre for status for dagens kulturskole, samt peke på en ønsket utvikling av kulturskolen frem mot 2020. 

Det skal fremmes sak om temaplan for Asker kulturskole for perioden 2017-2020. 

Asker kulturskole samarbeider med lokale korps og orkestre, blant annet gjennom at disse kjøper dirigenttjenester fra kulturskolen. Rådmannen vil i 2017 se på hvordan dette samarbeidet kan videreutvikles. 

Det skal fremmes sak om fremtidig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og skolekorpsene, orkestrene og andre frivillige grupper.

Asker kulturskole administrer og utvikler Den kulturelle spaserstokken (DKSS). DKSS er et aktivitetstilbud til eldre med vekt på formidling av profesjonell kunst og kultur, og omfatter kulturaktiviteter som forestillinger, konserter, utstillinger og andre aktiviteter tilpasset målgruppen. Kulturplanen for 2016-2026 legger til grunn at DKSS skal styrkes. 

Det skal fremmes sak om videreutvikling av Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 

Asker kulturskole administrerer og utvikler Den kulturelle skolesekken (DKS), og fra 1. august 2016 er Asker direktekommune i DKS. Dette medfører at kulturskolen skal utvikle kunstformidling til elever i grunnskolen i samarbeid med DKS. Kulturplanen for 2016-2026 legger til grunn at det skal utvikles et DKS-tilbud for barnehagene.

Det skal fremmes sak om Den kulturelle skolesekken (DKS) i barnehagene.

En utbedring og utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet skal utredes og det er avsatt midler til en mulighetsstudie. 

Det skal fremmes sak om utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet.

Kulturminner og museer

Plan for forvaltning av faste kulturminner i Asker behandles innen utgangen av 2016. Planen skal bidra til god forvaltning av de faste kulturminnene i kommunen, være et nødvendig verktøy i plan- og byggesaksbehandlingen og tydeliggjøre kommunens ansvar for kulturminner og kulturmiljø. Planen har identifisert tre delmål: 

 1. Utvikle en levende og til enhver tid oppdatert kulturminnebase som inngår i kommunens kartløsning med alle kjente faste kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap.
 2. Utvikle rutiner og samarbeid i forvaltning av kommunens kulturminner og kulturmiljø.
 3. Bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner.

Tiltak som vil bli vurdert nærmere i forbindelse med kulturminneplanen er om det skal etableres en tilskuddsordning for kulturminner i Asker og om det er behov for å styrke kompetansen på fagområdet i kommunen. Hensikten er å øke innsatsen for å følge opp intensjonene i kulturminneplanen, samt løfte statusen og den allmenne aktelsen for antikvarisk bygningsvern i en tid med forventet økt press på arealressursene i kommunen.

Asker kommune bevilger årlig 2,2 mill. kroner til Asker museum til vedlikehold, lønn og formidling. I 2017 planlegger museet tre skiftende utstillinger og 25 arrangementer, hvorav de fire største er isfestivalen, barnas museumsdag, høsttakkefesten og barnas julemarked. Asker museum har 4,3 faste stillinger, mange frivillige og et utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet. 

Vedlikehold av historiske hager, bygninger og samlinger er en del av den daglige driften. Sem sag og høvleri og Seheims verksted er godt bevarte tekniske industrielle kulturminner i Asker. På høvleriet videreføres arbeidet med å etablere et industrihistoriesenter som vil gi en samlet oversikt over Askers industrihistorie.

Rådmannen vil i 2017 legge frem sak om framtidig drift og organisering av Dikemark museum i samarbeid med Museene i Akershus. 

Det skal fremmes sak om framtidig drift og organisering av Dikemark museum.

Oslofjordmuseet åpnet i juni 2013 og er et regionalt museum. Museet har et nært samarbeid med Asker sjøskole, og mange av aktivitetene er rettet mot barn og unge. På grunn av stor pågang av skole- og barnehagegrupper ble en del av de planlagte utstillingene for inneværende år utsatt. Oslofjordmuseet planlegger i 2017 å lage nye, mindre og midlertidige utstillinger, samt å videreutvikle mer faste installasjoner. Videre planlegger museet å utvikle et utstillingskonsept på den nye museumshavna som åpnet i 2016. 

Tros- og livssynssamfunn

Kirken og andre trossamfunn og livssynsorganisasjoner er viktige kulturbærere i Asker-samfunnet. Alle tros- og livssynsorganisasjoner tildeles samme tilskudd per medlem, og i 2015 var det 271 trossamfunn i Asker som mottok slikt tilskudd.

I tillegg til fast ansatte hadde kirken i Asker i 2015 ca. 800 frivillige medarbeidere som hver dag bidrar med viktig arbeid. Kirken driver også feltarbeidet med utgangspunkt i Varmestua, og ulike arbeidstiltak som Bruktbutikken i Asker og Lyspunkt 1 i Heggedal. Ny samarbeidsavtale mellom kommunen og kirken behandles høsten 2016.

Arbeid med ny driftsbygning ved Østenstad kirkegård ble igangsatt i 2016. Det er i Handlingsprogram 2017-2020 avsatt investeringsmidler til flere prosjekter, slik som blant annet utredning av ny urnelund ved Vardåsen kirke, ny gravlund på Åstad, innredning i kjelleren i Vardåsen kirke og opprustning av Askertun.

Frivillighet 

Frivilligheten står sterkt i Asker, og det finnes en rekke frivillige lag og foreninger i kommunen. Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse. Det vises til fokusområde Medvirkning for en nærmere beskrivelse. 

Stortinget vedtok i juni 2016 at den statlige finansieringen av frivilligsentralene overføres til kommunene fra 2017.

Det skal etableres et innbyggertorg på Borgen sommeren 2017 etter modell fra Heggedal. Innbyggertorgene skal fungere som brohoder mellom kommunen og lokalmiljøet. Innbyggertorget på Borgen skal etableres i Borgen nærsenter. Det er satt av midler til driften i Handlingsprogram 2017-2020, i tillegg til dagens midler fra seniorsenterdriften på Borgen. 

Det skal fremmes sak om innbyggertorget på Borgen.

Innbyggertorget blir base for Borgenprosjektet. Dette prosjektet er nærmere beskrevet under fokusområde Samfunn. Gjennom samarbeidsavtalen med DNT legges det opp til aktivitet med utgangspunkt i Borgen og Wentzelhytta, hvor integrering står sentralt. 

Ny frivilligsentral er under etablering i Vollen med Selvikvillaen som arena. Det er avsatt årlige tilskudd, på lik linje med andre frivilligsentraler.

Frivillighetsmeldingen 2013 skal revideres i 2017. Arbeidet med planen vil være en bred prosess med involvering av innbyggere, frivillige lag og foreninger og næringslivet. Den nye planen vil ha særlig fokus på flerkulturell deltakelse. 

Det skal fremmes sak om Strategiplan for frivilligheten.

Sak om kompetanseheving og kunnskapsformidling i frivilligheten, som ble varslet i Handlingsprogram 2016-2019, vil innarbeides i den nye strategiplanen for frivillighet.

Tilskudd til kultur, idrett og frivillige i Asker

Asker kommune tildeler årlig driftstilskudd til ulike lag og foreninger, og har et særlig fokus på kultur- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. Totalt tildeles årlig om lag 15,5 mill. kroner, inklusive tilskudd til drift av frivilligsentraler og folkehelse. Dette er drifts- og aktivitetstilskudd til idrett, kultur, speider, humanitære organisasjoner, frivilligsentralene og TV-aksjonen. 

Det vises til sak 104/16 i formannskapet for en nærmere redegjørelse for de enkelte tilskuddsordningene.

Idrettsglede 

Kommunedelplan for idrett, friluft og fysisk aktivitet (KIF-planen) behandles høsten 2016. Innsatsområdene i KIF-planen er hverdagsaktivitet, egenorganisert aktivitet, inkludering og idrett. KIF-planen vil være førende for arbeidet i perioden.

Strategiene for innsatsområde «Idrett» handler om synliggjøring av idretten som samfunnsaktør, finansierings- og tilskuddsordninger, forutsigbarhet ved drift av idrettsanlegg, optimal utnyttelse av eksisterende anlegg og anleggsutvikling. De ulike tiltakene må finansieres gjennom bevilgninger i handlingsprogrammet, ved privat finansiering eller et samarbeid. 

Sak om åpningstider i kommunale idrettsanlegg (K-sak 66/15) redegjør for kommunens prinsipper for brukerbetaling. Det er gratis treningstid i alle haller og anlegg for barn og unge innenfor de rammene som ble vedtatt i saken. Det ytes tilskudd til drift av private anlegg.

Asker kommune og Asker idrettsråd har samarbeidet om utforming av prinsipper i forbindelse med klubbenes muligheter for overtakelse/langtidsleie av kunstgressbaner. Dikemark idrettsforening har etablert ny kunstgressbane på Dikemark idrettsplass og Vollen Ungdomslag har etablert to nye 7’er kunstgressbaner på Arnestad. Kommunen bistår Frisk i arbeidet med tilgang til arealer for klubbens etablering av kunstgressbane i Vettre-/Blakstad-området. Rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner og etablering av nye 7’er baner er tiltak som er prioritert i perioden.

Det arbeides med en intensjonsavtale med Norges Cykleforbund knyttet til etablering av sykkelvelodrom og kompetansesenter for sykling i Langenga.

Det pågår planprosesser for nye idrettsanlegg på Drengsrud og Dikemark, og regulering for et skianlegg på Solli. Det henvises til fokusområde Samfunn for mer informasjon om planprosesser og utvikling av tettsteder og knutepunkter. 

Det skal fremmes sak om regulering av Dikemark idrettspark.

Grunnsteinen for svømmehallen på Holmen ble lagt ned i februar 2016, og bygget er planlagt overlevert i april 2017. Holmen svømmehall åpnes for ordinær drift på forsommeren 2017. Kommunen skal stå for driften i garantiperioden. Driften skal evalueres fortløpende og etter et års drift med tanke på om oppgaver kan lyses ut. Det vises til K-sak 64/16 vedrørende prinsipper for drift av anlegget. Holmen svømmehall vil i første rekke være et anlegg for egenorganisert og organisert trening. Anlegget har moderne renseteknologi og svært energieffektive løsninger, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Flytting av skolesvømming og svømmetrening fra Risenga og Landøya til Holmen svømmehall, medfører at det er nødvendig å beregne kompensasjon for merverdiavgift for Risenga på nytt. Røykenbadet åpner på nyåret 2017, og vil kunne påvirke inntekter for Risenga svømmehall. Rådmannen kommer tilbake til de økonomiske konsekvensene av disse forholdene i 1. tertialrapport 2017. 

Ny idrettshall på Landøya skole er under planlegging med byggestart i 2017. Rehabilitering av Askerhallen påbegynnes også i 2017. Sak om ny ishall ved siden av Askerhallen er behandlet og planlegging vil pågå i den kommende fireårsperioden.

KIF-planen prioriterer etablering av rulleskiløyper i fireårsperioden, uten at det foreløpig er avsatt midler til dette i handlingsprogrammet. 

Det grønne Asker

Friluftsliv

Gode møteplasser har stor betydning for alle innsatsområdene i KIF-planen. Nærmiljøanlegg fungerer både som møteplasser og inviterer til fysisk aktivitet. Det er i 2016 etablert seks nye nærmiljøanlegg/utvidelse av eksisterende nærmiljøanlegg. Fire av disse er kommunale og to er private. KIF-planen foreslår etablering av nye nærmiljø- og friluftsanlegg av typen sandvolleyballbaner, petanque-baner, parkour-anlegg og ulike turveier i fireårsperioden.

Asker kommune har en samarbeidsavtale med DNT som blant annet omhandler etablering av rundturer. I 2016 er det etablert 34,6 kilometer nye turveier. I samarbeid med ulike lokale lag og foreninger er det også etablert fire «møteplass for turvenner»- skilt, der de som ønsker å gå tur sammen med andre kan møte opp til gitte tidspunkt. Samarbeidsavtalen med DNT skal fornyes i 2017.

Det skal fremmes sak om videreføring av samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn/Asker Turlag.

Strendene i Asker er godt besøkt både som badeplasser, som utgangspunkt for turer og som samlingssted for mer organisert aktivitet. I 2016 ble det etablert nytt toalettbygg på Sjøstrand. 

Det har i samarbeid med NaKuHel vært arbeidet med alternativ plassering for utebase for frilufts- og kulturaktiviteter ved Sem, etter at den planlagte etableringen ikke ble godkjent av Fylkesmannen. Ulike alternativer med kostnadsestimater har vært utarbeidet, uten at endelig plassering er besluttet.

Det er avsatt midler i perioden til utvikling og drift av «HelseFrem». Dette er en regional folkehelsearena for salutogenese (friskfokus) og helsefremming på Sem, i første omgang i samarbeid med NaKuHel. Senteret vil spille en viktig rolle i å formidle kunnskap om praktisk helsefremmende arbeid med fokus på friskressurser. «HelseFrem» er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Det vises til fokusområde Samfunn for mer informasjon om folkehelsearbeidet i Asker. 

Det skal fremmes sak om utvikling og videreføring av folkehelsearena «HelseFrem» ved Sem.

Naturmangfold 

Kommunestyret vedtok i 2015 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Asker (sak 04/15). Planen vil være førende for arbeidet med naturmangfold også i 2017. 

I 2016 har det vært arbeidet med opplæring og kompetansebygging i kommunen knyttet til ivaretakelse av naturmangfold. Skjøtselstiltak på Hvalstrand, Solli og Koiatangen, samt bekjempelse av parkslirekne, kjempebjørnekjeks og edelgran er videreført. Utvidelse av skjøtselstiltak er avhengig av økonomisk prioritering i handlingsprogrammet, eventuelt i kombinasjon med tiltak i regi av frivillige organisasjoner.

Landbruk 

Kommunen er forvaltningsmyndighet i jord- og skogsaker, tildeler ulike tilskudd på vegne av Fylkesmannen og behandler innovasjonssøknader knyttet til landbruket. Befolkningsveksten i Asker gjør det viktig å balansere hensynet mellom vekst og vern. Et godt og robust landbruk er verdifullt med tanke på samfunnssikkerhet, og er samtidig et aktivum for våre innbyggere. Vedtatt Flerbruksplan for kommunens jord- og skogeiendommer varer frem til 2019, og gir retningslinjer for drift av kommunens landbrukseiendommer.

I 2016 kjøpte Asker kommune 1450 mål skog tilhørende Loe-gården, og eier nå ca. 11 500 mål skog som driftes profesjonelt. I 2016 ble det tatt ut 1300 m3. Inntekter fra salg av tømmer brukes til drift av skogen, herunder vedlikehold av skogsbilveier som også fungerer som viktige turveier og skiløyper. Sommeren 2016 ble skogsbilveiene fra Solli mot Kariåsen oppgradert. Skogbruksplanen fra 2015 er en ressursoversikt og plan for drift av kommunens skoger. I 2017 planlegges det uttak av ca. 1000 m3 skog og ungskogpleie i prioriterte områder. 

Kommunen har i 2016 hatt møter med en forening som har vist interesse for oppstart av andelslandbruk i Asker. Konkrete forslag til arealer er diskutert, og foreningen undersøker videre muligheter. Aktuelle arealer som eies av Asker kommune er for tiden leid ut, og etablering av andelslandbruk på disse arealene betinger opphør av dagens leieavtaler. Kommunen fortsetter dialogen om eventuell etablering av andelslandbruk i Asker.

Det skal fremmes sak om andelslandbruk i Asker.

Kommunen eier gårdene Tveiter og Solli. Det ble i 2016 fremmet sak om disposisjonsplan for Tveiter Gård (sak 74/16). Det ble her varslet sak om forpakting, landbruk og friluftsliv ved Tveiter og Solli gård.

Det skal fremmes sak om forpaktning, landbruk og friluftsliv ved Tveiter og Solli gård.