Status og utfordringer - Kultur, frivillighet og fritid

Oppnådde resultater

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015. 

 • Kulturplanen 2016-2026 med prioriteringer for perioden 2016-2020 ble vedtatt.
 • Strategiplan for Asker bibliotek 2015-2026 ble vedtatt.
 • Plan for ivaretakelse av naturmangfold ble vedtatt.
 • Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 ble vedtatt.
 • Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 ble vedtatt.
 • Kulturhuset og biblioteket har økt antall utleieforhold, besøk og utlån.
 • Antall treningstimer i idrettshallene per oppmeldte idrettslag har økt.
 • Ny idrettshall på Drengsrud og ved Nesøya skole er tatt i bruk og treningsparker i Vollen og Heggedal ble åpnet i 2015.
 • Arnestad og Risenga kunstgressbaner er rehabilitert, og det er etablert nye kunstgressbaner i Vollen og på Dikemark.
 • Flere store idrettsanlegg er under planlegging eller oppføring, slik som rehabilitering av Askerhallen, ny ishall på Risenga, ny svømmehall på Holmen og ny idrettshall på Landøya skole, samt arbeid med regulering av idrettsanlegg på Drengsrud og Dikemark.
 • 13 av totalt 20 planlagte bolignære rundløyper/turstier er ferdigstilt i samarbeid med Den Norske Turistforening/Asker Turlag.
 • Heggedal bibliotek, seniorsenter og Heggedal nærmiljøsentral ble slått sammen til et innbyggertorg, med prøvedrift og forberedelser til planlagt åpning av nytt innbyggertorg på sentrumstomta i Heggedal.

Innspill fra komiteen

Komité for Teknikk, kultur og fritid har i sak 30/16 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet: 

 • Satse videre på nærmiljøanlegg.
 • Styrke og tydeliggjøre frivillighetens rolle i integreringsarbeidet.
 • Sikre Østre Asker gård som fremtidig kulturarena.
 • Utrede gratis tilgang til trenings- og øvingslokaler i kommunens kultur- og idrettsanlegg for alle under 19 år.
 • Bidra til etablering av andelslandbruk og arbeide for å stille områder til disposisjon.
 • Tilby et prisnivå for leie i Asker Kulturhus som gjør det til frivillighetens viktigste kulturarena.
 • Tilrettelegge for at nye skoler skal ha øvingslokaler etter akustisk standard NS8178.
 • Tilby et økt antall kommunale sommerjobber til ungdom.

Kommunedelplanen for idrett, friluft og fysisk aktivitet foreslår etablering av nye nærmiljø- og friluftsanlegg i fireårsperioden. Dette vurderes i forbindelse med tettstedsutviklingen. Det avsettes en årlig bevilgning på 1 mill. kroner til formålet, og sees i sammenheng med tiltaksforslagene i KIF-planen. 

Biblioteket og Kulturhuset er populære møteplasser og har en viktig rolle i integreringsarbeidet i Asker gjennom å tilby gratis tilbud til befolkningen. Frivillige enkeltpersoner og organisasjoner er aktive samarbeidspartnere i programaktiviteten ved Biblioteket. Det vises til fokusområde Medvirkning for en nærmere beskrivelse av frivillighetens bidrag i integreringsarbeidet.

Den varslede kulturarenaplanen vil inneholde en oversikt over behovet for nye kulturarenaer, deriblant øvings- og produksjonslokaler. En utbedring og utvidelse av lokalene på Østre Asker gård for kulturskolens virksomhet skal utredes. Det er avsatt 0,5 mill. kroner til en mulighetsstudie i 2017, og det legges frem en politisk sak. Ved bygging av nye skoler skal det legges vekt på gode løsninger for kulturformål og kulturskoleundervisning. 

Det er gratis treningstid i alle haller og anlegg for barn og unge innenfor de rammene som ble vedtatt i sak om åpningstider i kommunale idrettsanlegg (K-sak 66/15). Tilbudet til barn og unge i Asker kulturhus og biblioteket er spesielt prioritert i form av lave billettpriser og gratisaktiviteter. Reduserte leiepriser for frivillige organisasjoner og tilskuddsordninger bidrar til rimelige rammebetingelser for det frivillige kulturlivet.

Kommunen har hatt møter med en forening som har vist interesse for oppstart av andelslandbruk, og kommunen fortsetter dialogen om eventuell etablering av andelslandbruk i Asker og det legges frem egen sak. 

Kommunale sommerjobber for ungdom er omtalt under tjenesteområde Oppvekst.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode: 

 • Opprettholde og utvikle aktivitetene og tjenestetilbudet i Asker kulturhus og Biblioteket, og utvikle flere kulturarenaer i kommunen både for øving og fremføring.
 • Utvikle et konsept for innbyggertorg i alle nærsentrene i Asker, som skal være aktivitetssentre for økt samskaping og medborgerskap for alle i nærområdet. 
 • Oppgradere Asker kulturskoles lokaler ved Østre Asker gård, utvikle opplæringstilbudet og rekruttere bredt på tvers av funksjonsevne, kulturelle og økonomiske skillelinjer.
 • Bidra til forvaltning, skjøtsel og istandsetting av kulturminner.
 • Øke samskapingen med frivillige, organisasjoner og næringslivet i Asker med særlig fokus på flerkulturell deltakelse.
 • Iverksette og følge opp ny Kommunedelplan for idrett, friluft og fysisk aktivitet.
 • Etablere flere idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og møteplasser som inviterer til fysisk aktivitet og bidrar til inkludering.
 • Utvide skjøtselstiltak for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker.
 • Etablere andelslandbruk i Asker.