Innledning og mål for fokusområde Læring og fornyelse

Økende forventinger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utfordrer kommunene til å finne helt nye løsninger for å opprettholde bærekraftige offentlige tjenester. Dette krever evne til omstilling, endring og fornyelse.

Gjennom å utvikle en kultur for læring og styrke organisasjonens evne til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester, har Asker kommune som ambisjon å være en innovativ organisasjon. Videre skal involvering og samskaping med innbyggerne, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører gjøre kommunen bedre rustet til å møte utfordringer på nye og mer effektive måter.

Mål for fokusområde Læring og fornyelse

Fokusmål: Fremtidsrettet og lærende organisasjon.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
L.1. Kultur for læring og fornyelse - innovasjon.L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.2. Fasilitere og tilrettelegge for innovasjonL.2.1. Årlig prosentvis økning i antall ideer og løsningsforslag som kommer inn i Innovasjonsportalen fra ansatte, innbyggere og næringslivet (NYTT).  > 5 %poeng  2 - 4,9 %poeng < 2 %poeng Ikke målt
L.2.2. Andel ideer og løsningsforslag fra Innovasjonsportalen som etter kvalitetssikring velges gjennomført av Asker kommune eller andre aktører (NYTTIG).        Ny indikator
fra 2017
L.2.3. Andel gjennomførte prosjekter i Asker kommunes regi som kan vise til gevinstrealisering iht. plan etter implementering (NYTTIGGJORT).        Ny indikator
fra 2017

Som en følge av at ny medarbeiderundersøkelse implementeres fra 2016, er det utarbeidet en ny indikator for å måle kommunens kultur for læring og fornyelse. Måling av de tre BMS-indikatorene knyttet til innovasjon har blitt utsatt i påvente av lansering av ny digital samhandlingsflate (KomInn). Løsningen planlegges lansert i løpet av høsten 2016, og måling av indikatoren L.2.1 kan gjennomføres i løpet av 2. kvartal 2017 og presenteres i forbindelse med årsrapporten for 2017. 

Det vil på sikt vurderes om Asker kommune bør erstatte en eller flere av BMS-indikatorene knyttet til innovasjon med indikatorer fra Innovationsbarometeret fra det danske Center for Offentlig Innovation (COI) for å etablere et indikatorsett med større bredde.