Status og satsingsområder - Læring og fornyelse

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, er det definert følgende satsningsområder for fokusområde Læring og fornyelse: 

 • Gjennomføre Innovasjonsstrategi 2016-2018 «Blikk for muligheter».
 • Videreutvikle en digital samhandlingsportal for deling og spredning av nye løsninger og gode praksiseksempler gjennom www.kominn.no.
 • Identifisere, fjerne og forebygge tidstyver som en integrert del av kommunens forbedrings- og innovasjonsarbeid.

Gjennomføre innovasjonsstrategien 

Innovasjonsstrategien oppsummeres i følgende punkter i «Innovasjonsplakaten», og påpeker at Asker kommune skal skape verdier på nye måter gjennom å: 

 • Være åpne og involvere medarbeidere, politikere, innbyggere og andre samfunnsaktører.
 • Bruke ny viten til å skape ny praksis, bedre tjenester og bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Bygge kultur for tillit, læring, initiativ og kreativitet.
 • Våge å la oss utfordre.
 • Tilby enkle og gode verktøy som støtter praktisk innovasjonsarbeid gjennom å samle, dele og spre kunnskap, ideer og løsninger.
 • Koble innovasjonsinitiativ med forskings- og utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
 • Bruke digitalisering av tjenestene som et strategisk virkemiddel i innovasjonsarbeidet.
 • Akseptere risiko og lære av feilene vi gjør.
 • Måle at planlagte gevinster faktisk blir realisert.

Kunnskapssenteret har ansvar for å tilrettelegge for gjennomføring av innovasjonsstrategien gjennom noen sentrale virkemidler som skal bidra til at organisasjonen jobber mer bevisst, systematisk og helhetlig med innovasjon.

Arenaer og nettverk 

Innovasjon forutsetter en åpen organisasjon som tilegner seg innsikt fra omgivelsene. Kunnskapssenteret skal være møteplass og arena for kompetanseheving, kunnskapsdeling og samskaping i Asker kommune.

Kunnskapssenteret har en aktiv «koblingsrolle». Dette gjelder både interne aktører som utvikler løsninger i mindre skala, men også eksterne initiativ der ulike aktører kommer sammen rundt nye ideer til løsninger på aktuelle samfunnsutfordringer. Et eksempel på sistnevnte er «NYBY-prosjektet», der Asker kommune i samarbeid med flere andre kommuner og sosiale entreprenører har inngått et samarbeid om digital tjenesteinnovasjon. Løsningen skal piloteres gjennom Borgenprosjektet. 

Det ble i 2016 inngått en samarbeidsavtale mellom Asker kommune ved Kunnskapssenteret og AskersHus AS. Partene skal samarbeide for å styrke kompetanseutvikling og innovasjon, samt forsknings- og utviklingsarbeid i regionen og bidra til tettere samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Dette innebærer også samarbeid med organisasjonen Vestregionen som omfatter 15 kommuner og 2 fylkeskommuner. Samarbeidet har ledet til flere pilotprosjekter i 2016 rettet mot personer med demens og deres pårørende.

Asker kommune deltar i flere sentrale nettverk som setter innovasjon på dagsorden, slik som KS sitt nettverk Innovasjonsalliansen og Innovation Forum Norway. I tillegg har Asker kommune etablert et regionalt innovasjonsnettverk sammen med Drammen, Bærum og Oslo kommuner, samt Akershus, Buskerud og Vestfold fylkeskommuner, hvor målsettingen er å samle, dele og spre kunnskap og erfaring. 

Videre samarbeider Asker kommune med flere universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer, og flere av innovasjonsprosjektene har følgeforskning knyttet til prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.

Asker kommune deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring, der fokuset i 2016 har vært på deling av god styringspraksis mellom ulike virksomheter på tvers av forvaltningen. Fremover vil programstyring stå fremst på agendaen.

Ledelse og myndiggjorte medarbeidere

I ny Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 (AGP 2020) fremheves betydningen av ledernes og medarbeidernes aktive deltakelse i utvikling av nye ideer og løsninger.

Våren 2016 ble lederutviklingsprogrammet for kommunens 250 ledere avsluttet. Formålet med programmet var å styrke ledernes kompetanse om innovasjons- og endringsledelse. Programmet hadde en praksisnær tilnærming til innovasjonsstrategien, og har gitt lederne verktøy til å drive omstilling og endringsprosesser i egen virksomhet. Gjennom programperioden har hver virksomhet igangsatt innovative tiltak og prosjekter som er forankret i virksomhetsplaner og følges opp gjennom lederdialogen.

Kunnskapssenteret tilbyr videre kurs og veiledning, og fasiliterer prosesser for å støtte opp om innovasjons- og endringsarbeidet i organisasjonen.

Metoder og verktøy

Innovasjonsstrategien understreker at innovasjon i stor grad handler om gjennomføring. Dette krever struktur og en helhetlig arbeidsform hele veien fra idé til nyttiggjorte løsninger. Det er derfor utviklet en «verktøykasse» for gjennomføringsmetodikk. Her inngår blant annet en implementert prosjekt- og porteføljestyringsmodell med støtteverktøy og tjenestedesign. Kunnskapssenteret støtter opp under organisasjonens behov i dette arbeidet med kurs og veiledning av prosjektledere og prosjekteiere. Videre er det etablert fora for porteføljestyring av kommunens utviklingsporteføljer (IKT-prosjekter og strategiske prosjekter).

Struktur og måling 

Innovasjonsstrategien måles gjennom de ulike utviklings- og innovasjonsprosjektene som pågår i organisasjonen. Prosjekt- og porteføljestyringsmetodikken sikrer at resultatene fra prosjekter blir fulgt opp slik at planlagte gevinster faktisk blir realisert.

Kommunens overordnede porteføljestyring for strategiske utviklingsprosjekter videreføres. Hovedmålet er å sørge for en helhetlig oppfølging av både økonomi, resultater, muligheter og risiko i de ulike prosjektporteføljene. Det vises til kapittelet om Tjenesteområdene for en oversikt over den strategiske prosjektporteføljen.

Det vurderes i tillegg å gjennomføre en innovasjonskartlegging basert på Innovasjonsbarometeret fra Center for Offentlig Innovation (COI) i Danmark. Kartleggingen søkes gjennomført hos alle aktørene i det regionale innovasjonsnettverket. Hensikten er å sammenligne innovasjonsevne på tvers av organisasjonene i nettverket, samt vurdere det opp mot de danske resultatene.

Midler til satsning på innovasjon, endring og fornying 

For å styrke arbeidet med innovasjon i kommunen, ble det i Handlingsprogram 2016-2019 avsatt en årlig ramme på 1,5 mill. kroner for å stimulere til ulike innovasjonstiltak og aktiviteter. Midlene fordeles etter følgende kriterier:

 • Som såkornmidler til mindre innovasjons- og effektiviseringsinitiativer i virksomhetene. 
 • Som del av egenfinansieringen i prosjekter der det søkes om tilskudd fra tilretteleggingsapparatet. Formålet er å øke muligheten for å utløse eksterne midler.
 • Som støtte til eksternt samarbeid rundt entreprenørskap, innovasjonsprosjekter og utvikling av samskapingsarenaer.
 • Kompetanse- og metodeutvikling innenfor innovasjonsmetodikk og gevinstrealisering. 

Digital samhandlingsportal

Høsten 2016 lanseres det en ny digital løsning for å støtte innovasjonsarbeid under domenet www.kominn.no. Leveransen har blitt noe forsinket, men er nå forankret i KS og vil benyttes av flere kommuner enn Asker når den lanseres. Plattformen skal: 

 • Synliggjøre innovasjonsaktiviteter lokalt og nasjonalt (kartløsning), og gjøre det enklere for ulike aktører å finne hverandre og etablere samarbeid.
 • Støtte organisasjoner i eget idéutviklingsarbeid med et verktøy for å samle inn, vurdere, dele og spre gode ideer og tiltak, herunder effektiviserings- og tidstyvaktiviteter.

Arbeidet med å etablere en digital samhandlingsarena (KomInn) er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Det skal fremmes sak om utviklingen av KomInn.

Identifisere, fjerne og forebygge tidstyver 

Arbeidet med å fjerne tidstyver i forvaltningen er et av regjeringens satsningsområder. Målet er at forvaltningen skal få mer tid til prioriterte oppgaver, og at innbyggerne skal møte en effektiv organisasjon. Evalueringen av det statlige prosjektet «Fjerne tidstyver» høsten 2015 påpekte at dette arbeidet må være en integrert del av organisasjonens forbedrings- og innovasjonsarbeid for å lykkes. 

På denne bakgrunn er det besluttet at satsingen på å fjerne tidstyver i Asker kommune ikke etableres som et eget prosjekt, men inngår som en del av det øvrige digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Eksempler på aktiviteter og prosjekter som jobber med disse utfordringene er etablering av samhandlingsarenaen KomInn, etablering av nytt ledelsessystem, etablering av Svar Ut, samt BFE-prosjektet knyttet til system- og samtykkekomponent. I tillegg kommer mange av digitaliseringsaktivitetene i IKT-porteføljen.