Innledning og mål for fokusområde Medarbeidere

Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. En god arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, stille krav til lederskap, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles organisasjonskultur.

Arbeidsgiverpolitikken synliggjør kommunens overordnede mål og strategier. Den fremmer organisasjonskultur, resultat og omdømme ved å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel, engasjement og omstillingsevne.

Arbeidsgiverpolitikken er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre at våre ledere og medarbeidere når kommunens mål.

Mål for fokusområde Medarbeidere

Fokusmål: Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver, og en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon. 

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
MA.1. Sykefravær. MA.1.1. Sykefraværsprosent. < 7,3 % 7,3 - 7,6 % > 7,6 % Ny indikator
fra 2016
MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og  ledelse.MA.2.1. Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.3. Heltids-kultur.MA.3.1. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Asker kommune > 85 % 81 - 84 % < 80 % Ny indikator
fra 2017
MA.4. Kompetanse. MA.4.1. Andel medarbeidere med fagbrev eller høyere utdanning i Asker kommune  > 85 % 81 - 84 % < 80 % Ny indikator
fra 2017
MA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Som følge av ny Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 (AGP 2020) og ny medarbeiderundersøkelse, er målekartet for fokusområde Medarbeidere endret fra 2017.

Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» tas i bruk for første gang høsten 2016. Undersøkelsen bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse, godt medarbeiderskap og gode virkemidler for å motivere medarbeidere. De ti faktorene i undersøkelsen måler forhold som er avgjørende for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert. Hovedfokuset ligger på oppfølgings- og utviklingsarbeidet mer enn selve målingen.

For å oppnå en heltidskultur må kommunen gjøre grunnleggende endringer i organisering av arbeidet, tilby heltidsstillinger, øke grunnbemanningen, vurdere arbeidstidsordninger og arbeide for økt kompetanse hos medarbeiderne. 

Det ble i Handlingsprogram 2016-2019 definert to nye måleindikatorer knyttet til sykefravær. Konkrete måltall på tjenesteområdenivå fremgår i tabellen nedenfor og i de enkelte tjenesteområdekapitlene