Innledning og mål for fokusområde Medvirkning

Formålet med medvirkningen er å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, som igjen gir dem et bedre beslutningsgrunnlag.

Samfunnet står overfor utfordringer som må løses i fellesskap med innbyggerne og lokalsamfunnet. Medborgerskap innebærer at innbyggerne engasjerer seg og deltar i lokalsamfunnet, og at de bidrar til å løse utfordringer fellesskapet står overfor. Asker kommune vil sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet arbeide målrettet for økt medborgerskap og samskaping.

Gode medvirkningsprosesser er en forutsetning for utvikling av gode lokalsamfunn og et godt kommunalt tjenestetilbud.

Mål for fokusområde Medvirkning

Fokusmål: Innbyggere som aktivt deltar i samfunnsutviklingen.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning. MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,27
MV.1.2. Gode internettsider.  6 stjerner 5 stjerner 0 - 4 stjerner Ikke målt
MV.2. Tilrettelegge for samskaping. MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,50

Statistikk fra AskerDialogen viser at nesten alle henvendelsene fra innbyggerne følges opp innen fristen på 14 dager.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører jevnlig tester av kommunenes internettjenester. Det ble ikke gjennomført slik test i 2015, og det mangler derfor resultat for indikatoren MV.1.2.

Resultatene fra en spørreundersøkelse blant 80 frivillige lag og foreninger i kommunen viser at organisasjonene er godt fornøyd med kommunens tilrettelegging for frivillighet. Resultatet for indikatoren MV.2.2 viser en fremgang fra 2014, men kommunen vil fortsatt ha fokus på dette arbeidet. Det er viktig at kommunen bidrar til en god prosess for å avklare gjensidige forventninger knyttet til ansvar, oppgavefordeling og samskaping. 

Som en del av arbeidet med å stimulere til økt grad av medborgerskap og samskaping i samfunns- og tjenesteutviklingen, er det fra 2017 utarbeidet en ny måleindikator. Denne innebærer at alle virksomheter skal gjennomføre tiltak med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer.