Status og satsingsområder - Medvirkning

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, er det definert følgende satsningsområder for fokusområde Medvirkning: 

  • Stimulere til deltakelse og medvirkning
  • Tilrettelegge for frivillighet

Stimulere til deltakelse og medvirkning

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både om innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene har kommunen råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon.

Asker kommune har tre slike kommunale råd. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte, mens det er kommunestyret som har besluttet å opprette Frivillighetsutvalget. Rådene benyttes som høringsinstanser i arbeidet med for eksempel kommuneplanen og handlingsprogrammet, samt relevante politiske saker som skal behandles i komiteene eller kommunestyret. 

Brukerundersøkelser, dialogmøter og nærmiljøkonferanser er sentrale verktøy for medvirkning i Asker kommune. I tillegg ble det som en prøveordning gjennomført fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder våren 2015. De ulike medvirkningsarenaene utfyller og supplerer hverandre, og inngår som viktige elementer i kommunens plan- og styringssystem.

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser for de fleste av tjenestene. Videre gjennomfører komiteene hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. Nærmiljøkonferanser gjennomføres etter behov i forbindelse med relevante planprosesser og utviklingsprosjekter i kommunen. 

Kommunikasjonsstrategien legger til grunn at de digitale mediene er hovedkanal for kommunens kommunikasjon med innbyggerne. Det vil i årene fremover legges økt vekt på digital dialog med innbyggerne og næringslivet, inkludert digitale medvirkningsarenaer.

Tilrettelegge for frivillighet 

Frivilligheten står sterkt i Asker med et stort antall frivillige lag og foreninger. Mange av disse er organisert i paraplyorganisasjoner (fellesråd).

Frivillige lag og foreninger utgjør bærebjelken i Askers mangfoldige kultur- og fritidstilbud, og gir innbyggere i alle aldre muligheten til deltakelse og samhørighet. Frivillige lag og foreninger er viktige i arbeidet med å legge til rette for medvirkning og medborgerskap.

Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres årlig frivillighetskonferanse hvor kommunens frivillighetspris deles ut.

Med frivillighet mener vi ofte frivillige lag og foreninger. Innbyggere kan imidlertid være organisert i en frivillig organisasjon eller delta uavhengig av organisasjonstilhørighet. Asker kommune har som mål at innbyggerne er medborgere som deltar aktivt i samfunnsutviklingen, engasjerer seg lokalt og bidrar til å finne løsninger på de utfordringene fellesskapet står overfor.

Frivillighetsarbeidet har gitt økt bevissthet om at det er viktig med god tilrettelegging for å opprettholde mangfoldet og deltakelsen i frivillig sektor. God tilrettelegging kan ivaretas på flere måter. Asker kommune har lagt vekt på å formalisere samarbeidet med frivillig sektor, og har inngått samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene og enkelte lag og foreninger.

Asker kommune skal fortsatt arbeide aktivt med å tilrettelegge for frivillighet. Frivilligsentraler er viktige i arbeidet med å understøtte positive prosesser i nærmiljøutvikling. Det arbeides med å se frivilligsentralene i sammenheng med videreutvikling av seniorsentrene og innbyggertorgene. Dette er nærmere omtalt under tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid.

Tabellen under viser at Asker fortsatt ligger godt over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner når det gjelder gjennomsnittlig driftstilskudd per frivillig lag som mottar tilskudd fra kommunen. 

Frivillighet
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015Kom.gr. 13 2015
Antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd 85 89 197 107 28 3503
Kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger - per lag  99 035 92 854 113 325 22 804 14 750 52 069
Antall frivillige organisasjoner 361 361        
Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere 20 20        

Kilde: KOSTRA og intern statistikk

Det er imidlertid fortsatt en utfordring å invitere til deltakelse fra minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker. Frivillighetsutvalget har i 2015 arbeidet spesielt med dette, og har også hatt fokus på jevnlig å invitere representanter fra minoritetsgrupper til utvalget.