Driftsbudsjettet - Økonomi

Budsjettforutsetninger

Driftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, der det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter.

Konsekvenser av vedtak om kommunesammenslåing er ikke innarbeidet i budsjettet. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for de økonomiske rammene:

 • Prisvekst på 2,1 prosent
 • Lønnsvekst på 2,7 prosent
 • Pensjon – AKP 17,5 prosent og SPK 12,25 prosent
 • Deflator på 2,5 prosent
 • Årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent
Hovedoversikt drift
 RegnskapVedt. BudReg. budVedtak i løpende priser 
 År2015201620162017201820192020
Skatt og rammetilskudd -3 180 113 -3 319 550 -3 319 550 -3 519 750 -3 663 445 -3 813 031 -3 968 751
Gebyrer og brukerbetaling -586 427 -593 070 -612 571 -642 951 -660 640 -676 791 -693 608
Andre inntekter -498 530 -379 196 -407 044 -422 143 -416 019 -400 187 -394 921
Sum driftsinntekter -4 265 070 -4 291 816 -4 339 164 -4 584 845 -4 740 105 -4 890 010 -5 057 280
Lønn og pensjonskostnader 2 319 991 2 317 760 2 461 965 2 470 463 2 475 954 2 477 066 2 478 087
Varer og tjenester 1 351 592 1 257 689 1 371 865 1 408 553 1 441 144 1 474 078 1 506 810
Andre driftsutgifter 425 340 584 738 430 432 570 592 661 017 731 593 797 031
Sum driftsutgifter 4 096 923 4 160 187 4 264 263 4 449 608 4 578 115 4 682 736 4 781 928
Brutto driftsresultat -168 147 -131 629 -74 901 -135 237 -161 990 -207 274 -275 352
Eksterne finansinntekter -153 126 -103 040 -103 043 -90 203 -90 703 -91 203 -91 703
Eksterne finansutgifter 299 364 279 814 302 154 313 771 342 373 367 159 389 308
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 146 238 176 774 199 111 223 568 251 670 275 956 297 605
Motpost avskrivninger -217 670 -170 884 -220 000 -225 219 -227 852 -231 178 -234 534
Netto driftsresultat -239 579 -125 739 -95 790 -136 887 -138 172 -162 496 -212 281
Bruk av avsetninger -206 834 -9 955 -45 185 -3 299 -5 717 -8 766 -12 185
Avsetninger 240 892 135 694 140 975 140 186 143 888 171 263 224 465
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -205 522 0 0 0 0 0 0

Kilde: Agresso

Se endringer i driftsbudsjettet per tjenesteområde

Driftsinntekter

Skatt og rammetilskudd 

Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan kommunen disponere uten andre bindinger enn de som følger av lover og forskrifter.

For å sikre et likeverdig kommunalt tjenestetilbud, omfordeles midler mellom kommunene ved hjelp av:

 • Utgiftsutjevning
  For 2017 har Asker kommune en stipulert kostnadsnøkkel på 99,13 prosent. Fordi Asker er en relativt lettdrevet kommune, gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet på 33 mill. kroner.
 • Inntektsutjevning
  Asker kommunes skatteinntekter er i 2017 beregnet til 149,5 prosent av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen trekkes Asker kommune 541 mill. kroner.
 • Regionalpolitiske tilskudd

Etter omfordeling forventes Askers frie inntekter å utgjøre 104 prosent av landsgjennomsnittet.

Skatt og rammetilskudd (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt. budReg. bud Vedtak i løpende priser 
År2015201620162017201820192020
Ramme-tilskudd fra staten -821 320 -865 367 -865 367 -891 276 -927 818 -965 859 -1 005 459
Skatt på inntekt og formue -2 358 793 -2 454 183 -2 454 183 -2 628 475 -2 735 627 -2 847 173 -2 963 292
Sum skatt og ramme-tilskudd -3 180 113 -3 319 550 -3 319 550 -3 519 750 -3 663 445 -3 813 031 -3 968 751

Kilde: Agresso 

Det er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntekter på 6,0 prosent fra regulert budsjett 2016 til budsjettet for 2017. For årene 2018-2020 er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 4,1 prosent per år.

Gebyrer og brukerbetalinger

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Der Asker kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, benyttes lovhjemmel som grunnlag for betaling.

Andre gebyrer/brukerbetalinger fastsettes av kommunestyret gjennom prislisten som følger handlingsprogrammet

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». 

I Handlingsprogram 2017-2020 legges det hovedsakelig opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift, skal endres med deflator.

Det vises til tjenesteområdekapitlene for en beskrivelse av gebyrendringer som avviker fra deflatorjustering.

Se selvkostkalkyler

Driftsutgifter

Lønns- og pensjonskostnader

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 2,7 prosent i perioden. Pensjonssatsen for AKP og KLP, 17,5 prosent, videreføres mens satsen for SPK reduseres fra 13,15 prosent til 12,25 prosent.

Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2,5 prosent i henhold til kommunal deflator. Budsjettposter der det er avtaler om prisregulering eller videresalg, er prisjustert med forventet prisstigning på 2,1 prosent. Vedlikeholdsbudsjettet er justert tilsvarende. Øvrige budsjettposter er ikke prisjustert. 

Finansposter

Avkastning finansforvaltning og renteinntekter 

Energifondet forvaltes med en aksjeandel på 41 prosent og en renteandel (obligasjoner og pengemarked) på 59 prosent. Forvaltningsstrategien forventer å gi en årlig avkastning på 5 prosent.

For å opprettholde realverdikapitalen i energifondet avsettes et beløp tilsvarende inflasjon til realverdifond. Budsjettert avkastning utover dette avsettes til bufferfondet. Det budsjetteres med et årlig uttak på 50 mill. kroner fra bufferfondet til egenfinansiering av investeringer. Bufferfondet skal for øvrig dekke eventuelle tap på finansinvesteringer og renteøkninger. 

Tabellen under viser historisk og forventet avkastning på energifondet.

Avkastning energifond
  REGNSKAPVEDTAK I LØPENDE PRISER
År20132014201520162017201820192020
Avkastning i Kroner 181 936 74 141 54 914 68 640 66 000 66 500 67 000 67 500
Avkastning i % 15,2 % 5,9 % 4,1 % 5,3 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,9 %

Overskuddslikviditeten forvaltes som bankinnskudd og kortere rentepapirer (inntil 3 år). Budsjettert forventet avkastning på overskuddslikviditeten er 1,2 prosent.

Rente og avdragsutgifter 

Det forventes et fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres i gjennomsnitt med 50 prosent fastrentelån og 50 prosent lån med flytende renter. En kalkulert gjennomsnittsrente basert på disse forutsetningene på 2,3 prosent er benyttet for å beregne kommunens renteutgifter i handlingsprogramperioden.

Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens likviditet gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 164,7 mill. kroner er beregnet til å være tilstrekkelig for å oppfylle kommunelovens krav om minimumsavdrag. I tillegg er nivået på avdragsutgiftene fastsatt etter handlingsregel for investeringer som sier at veksten i langsiktig gjeld eksklusive startlån og VAR ikke bør overskride veksten i frie inntekter. 

Kommunens renteutgifter øker i perioden. Dette henger primært sammen med et økende investeringsbehov.

Tabellen under viser kommunens rente- og avdragsutgifter sett opp mot kommunens finansinntekter.

Renter og avdrag (tall i 1 000 kr)
 REGNSKAPVEDT.BUDREG.BUD VEDTAK I LØPENDE PRISER 
År2015201620162017201820192020
Renteutgifter 110 144 134 715 157 055 148 324 159 540 166 837 171 381
Avdrags-utgifter 132 769 144 320 144 320 164 668 182 054 199 543 217 149
Sum brutto renter og avdrag 242 913 279 035 301 375 312 992 341 594 366 380 388 530
Prosentvis endring fra året før   15 % 24 % 4 % 9 % 7 % 6 %
               
Renter kompensasjon -15 988 -18 432 -18 432 -7 732 -7 732 -7 732 -7 732
Rente-inntekter -96 512 -102 440 -102 443 -89 603 -90 103 -90 603 -91 103
 - Herav avkastning Energifond -54 914 -68 640 -68 640 -66 000 -66 500 -67 000 -67 500
Sum rente-inntekter -112 500 -120 872 -120 875 -97 335 -97 835 -98 335 -98 835
Prosentvis endring fra året før   7 % 7 % -19 % 1 % 1 % 1 %
Netto rente- og avdrags-utgifter 130 413 158 163 180 500 215 657 243 759 268 045 289 695

Kilde: Agresso

Hovedoversikt drift 1A

Hovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.

Hovedoversikt 1A (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt.budReg. bud Vedtak i løpende priser 
År2015201620162017201820192020
Skatt på inntekt og formue -2 358 793 -2 454 183 -2 454 183 -2 628 475 -2 735 627 -2 847 173 -2 963 292
Ordinært rammetilskudd -821 320 -865 367 -865 367 -891 276 -927 818 -965 859 -1 005 459
Andre generelle statstilskudd -61 792 -63 047 -63 047 -89 996 -83 872 -68 040 -62 774
Sum frie disponible inntekter -3 241 905 -3 382 596 -3 382 596 -3 609 746 -3 747 317 -3 881 072 -4 031 525
Renteinntekter og utbytte -152 366 -102 440 -102 440 -89 600 -90 100 -90 600 -91 100
Renteutg, provisjoner og andre finansutg. 165 944 134 697 134 697 130 482 140 460 146 129 149 106
Avdrag på lån 132 769 144 320 144 320 164 668 182 054 199 543 217 149
Netto finansinntekter/-utgifter 146 348 176 577 176 577 205 550 232 414 255 072 275 155
Til ubundne avsetninger 200 159 135 308 135 308 131 832 136 902 166 304 220 708
Til bundne avsetninger 933 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -134 886 0 -8 585 0 0 0 0
Bruk av  avsetninger -38 472 0 -10 600 0 0 0 0
Netto avsetninger 27 735 135 308 116 123 131 832 136 902 166 304 220 708
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -3 067 822 -3 070 712 -3 089 896 -3 272 364 -3 378 001 -3 459 695 -3 535 661
Merforbruk/mindreforbruk 205 522            

Kilde: Agresso

Hovedoversikt drift 1B 

Hovedoversikt drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene.

Hovedoversikt 1B (tall i 1 000 kr)
 RegnskapVedt.budReg. bud Vedtak i løpende priser 
År2015201620162017201820192020
Administrasjon og ledelse 227 313 220 166 234 523 238 442 239 684 243 615 243 871
Oppvekst 1 320 557 1 308 641 1 332 095 1 385 712 1 414 296 1 437 161 1 457 877
Helse og omsorg 1 167 310 1 208 047 1 231 986 1 269 613 1 294 279 1 307 124 1 315 720
Kultur, frivillighet og fritid 151 027 147 632 146 905 169 288 171 461 172 529 172 609
Teknikk og miljø 100 749 95 346 97 946 102 493 103 804 105 002 103 510
Eiendomsforvaltning 128 903 126 084 136 720 136 660 139 405 141 249 142 694
Sentrale utgifter og inntekter -233 559 -35 204 -90 279 -29 844 15 072 53 015 99 381
  2 862 301 3 070 712 3 089 896 3 272 364 3 378 001 3 459 695 3 535 661

 Kilde: Agresso