Administrasjon og ledelse

Endringer i driftsbudsjettet - Administrasjon og ledelse (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016        
Lærlinger 1 550 2 550 4 250 4 250
Valg 1 000 0 1 000 0
Driftskonsekvenser investering 2 000 2 000 2 000 2 000
Bosetting flyktninger 226 179 121 87
  4 776 4 729 7 371 6 337
Omstilling og effektivisering 2017        
Reduksjon advokat- og konsulenttjenester -500 -500 -500 -500
Reduksjon revisjonstjenester  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
  -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Sum endringer 2 376 2 329 4 971 3 937

Oppvekst

Endringer i driftsbudsjettet - Oppvekst (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Konsekvensjustering barnehage - antall barn 1 090 1 560 2 050 2 700
Konsekvensjustering skole - antall barn 10 700 28 200 45 000 57 600
Økt pedagogtetthet i barnehager 343 685 1 028 1 370
Ny naturfagstime 1 300 1 300 1 300 1 300
Uttrekk styrking etterutdanning lærere -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Gratis kjernetid - 3 åringer 520 520 520 520
Velkomstklasser - utvidelse 2 100 2 100 2 100 2 100
Bosetting flyktninger 10 419 7 536 4 294 3 193
Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage 7 900 7 900 7 900 7 900
Utvidelse/nytt hus Lilleborgen barnehage 1 900 1 900 1 900 1 900
Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil 1 600 1 600 1 600 1 600
Kultur SFO 1 000 1 000 1 000 1 000
  37 372 52 801 67 192 79 683
Nye tiltak        
Styrket tilbud barnehagene 3 000 3 000 3 000 3 000
Leksehjelp 1 000 1 000 1 000 1 000
Videreføre styrking etterutdanning lærere 1 500 1 500 1 500 1 500
Drift Bleikerfaret barnehage 6 800 9 100 9 100 9 100
Drift Kistefossdammen barnehage 6 400 8 500 8 500 8 500
  18 700 23 100 23 100 23 100
Omstilling og effektivisering 2017        
Tjenester til barn og unge -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge -600 -600 -600 -600
Lærertetthet dvs. antall elever per lærer -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
  -7 600 -7 600 -7 600 -7 600
Sum endringer 48 472 68 301 82 692 95 183

Helse og omsorg

Endringer i driftsbudsjettet - Helse og omsorg (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Befolkningsendring hjemmesykepleien 1 000 2 000 3 000 4 000
Befolkningsendring fastleger 300 600 900 1 200
Befolkningsendring fysioterapeuter 150 300 450 600
Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri 5 000 10 000 15 000 15 000
Nesbru sykehjem 72 plasser (16 nye) 5 600 14 700 14 700 14 700
Bosetting flyktninger 9 032 7 151 4 823 3 497
  21 082 34 751 38 873 38 997
Nye tiltak        
Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse 1 500 1 500 1 500 1 500
Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering 2 500 2 500 2 500 2 500
KAD-plasser psykisk Helse 3 000 3 000 3 000 3 000
Seniortiltak (Asker produkt) 1 200 1 200 1 200 1 200
Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad (ref. gjengs husleie) 1 000 1 000 1 000 1 000
Nedre Sem arbeidssenter 2 275 4 550 4 550 4 550
  11 475 13 750 13 750 13 750
Omstilling og effektivisering 2017        
Psykisk helse - overføring av eksterne plasser til kommunal tilbud  -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn -800 -800 -800 -800
Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne -600 -600 -600 -600
Effektivisering drift av sykehjem -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
  -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Sum endringer 26 557 42 501 46 623 46 747

Kultur, frivillighet og fritid

Endringer i driftsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Birøktprosjekt ved NaKuHel 0 0 0 -150
Uttrekk kulturskolen -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Uttrekk prosjektering rulleskiløype Dikemark -200 -200 -200 -200
Uttrekk skibuss Solli -200 -200 -200 -200
Kirken 3 100 3 100 3 100 3 100
Bosetting flyktninger 113 89 60 44
Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 400 400 400 400
  2 213 2 189 2 160 1 994
Nye tiltak        
Drift Holmen svømmehall 4 400 5 500 5 500 5 500
Innbyggertorg Borgen 1 000 1 000 1 000 1 000
  5 400 6 500 6 500 6 500
Omstilling og effektivisering 2017        
Endring driftsavtale Holmen turnhall -250 -250 -250 -250
Reduksjon i tilskuddsordning  -750 -750 -750 -750
  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Sum endringer 6 613 7 689 7 660 7 494

Teknikk og miljø

Endringer i driftsbudsjettet - Teknikk og miljø (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Omstilling og effektivisering 2017        
Redusert bemanning geodata -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Redusert driftsutgift kommunal vei og annen infrastruktur -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Asker Drift - effektivisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Sum endringer -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Eiendom

Endringer i driftsbudsjettet - Eiendom (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport        
Driftskonsekvenser investering 4 800 6 900 8 100 8 900
Drengsrud idrettshall 1 000 1 000 1 000 1 000
Parkering på Drengsrud 600 600 600 600
  6 400 8 500 9 700 10 500
Omstilling og effektivisering 2017        
Økte leieinntekter fra kommunale boliger -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sum endringer 1 400 3 500 4 700 5 500