Endringer i driftsbudsjettet per tjenesteområde

Administrasjon og ledelse

Endringer i driftsbudsjettet - Administrasjon og ledelse (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016        
Lærlinger 1 550 2 550 4 250 4 250
Valg 1 000 0 1 000 0
Driftskonsekvenser investering 2 000 2 000 2 000 2 000
Bosetting flyktninger 226 179 121 87
  4 776 4 729 7 371 6 337
Omstilling og effektivisering 2017        
Reduksjon advokat- og konsulenttjenester -500 -500 -500 -500
Reduksjon revisjonstjenester  -1 900 -1 900 -1 900 -1 900
  -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Sum endringer 2 376 2 329 4 971 3 937

Oppvekst

Endringer i driftsbudsjettet - Oppvekst (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 
Konsekvensjustering barnehage - antall barn 1090 1560 2050 2700
Konsekvensjustering skole - antall barn 10700 28200 45000 57600
Økt pedagogtetthet i barnehager 343 685 1028 1370
Ny naturfagstime 1300 1300 1300 1300
Uttrekk styrking etterutdanning lærere -1500 -1500 -1500 -1500
Gratis kjernetid - 3 åringer 520 520 520 520
Velkomstklasser - utvidelse 2100 2100 2100 2100
Bosetting flyktninger 10419 7536 4294 3193
Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage 7900 7900 7900 7900
Utvidelse/nytt hus Lilleborgen barnehage 1900 1900 1900 1900
Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil 1600 1600 1600 1600
Kultur SFO 1000 1000 1000 1000
  37372 52801 67192 79683
Nye tiltak
Styrket tilbud barnehagene 3000 3000 3000 3000
Leksehjelp 1000 1000 1000 1000
Videreføre styrking etterutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
Drift Bleikerfaret barnehage 6800 9100 9100 9100
Drift Kistefossdammen barnehage 6400 8500 8500 8500
  18700 23100 23100 23100
Omstilling og effektivisering 2017
Tjenester til barn og unge -2000 -2000 -2000 -2000
Fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge -600 -600 -600 -600
Lærertetthet dvs. antall elever per lærer -5000 -5000 -5000 -5000
  -7600 -7600 -7600 -7600
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak 
KST - Bortfall festeavgift private barnehager -500 -500 -500 -500
KST - Friplass SFO for asylsøkere og flyktninger på mottak 300 300 300 300
KST - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 855 855 855 855
KST - Homestart/halv koordinatorstilling 0 330 330 330
KST - Musikkprosjekt alle kan spille et instrument skole 50 0 0 0
KST - Skole tidlig innsats 1500 1500 1500 1500
KST - Sommerjobb for unge 250 250 250 0
  2455 2735 2735 2485
Sum endringer 50927 71036 85427 97668

Helse og omsorg

Endringer i driftsbudsjettet - Helse og omsorg (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport 
Befolkningsendring hjemmesykepleien 1000 2000 3000 4000
Befolkningsendring fastleger 300 600 900 1200
Befolkningsendring fysioterapeuter 150 300 450 600
Boligsosialt driftsmidler/opptrapping rus og psykiatri 5000 10000 15000 15000
Nesbru sykehjem 72 plasser (16 nye) 5600 14700 14700 14700
Bosetting flyktninger 9032 7151 4823 3497
  21082 34751 38873 38997
Nye tiltak
Brukerstyrt lavterskeltilbud psykisk helse 1500 1500 1500 1500
Hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering 2500 2500 2500 2500
KAD-plasser psykisk Helse 3000 3000 3000 3000
Seniortiltak (Asker produkt) 1200 1200 1200 1200
Utgiftsøkning økonomisk sosialhjelpsstønad (ref. gjengs husleie) 1000 1000 1000 1000
Nedre Sem arbeidssenter 2275 4550 4550 4550
  11475 13750 13750 13750
Omstilling og effektivisering 2017
Psykisk helse - overføring av eksterne plasser til kommunal tilbud  -1200 -1200 -1200 -1200
Brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn -800 -800 -800 -800
Bolig og aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne -600 -600 -600 -600
Effektivisering drift av sykehjem -3400 -3400 -3400 -3400
  -6000 -6000 -6000 -6000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak 
KST - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 600 600 600 600
KST - Avtale PANUA fritidsklubb/musikk/nedsatt funksjonsevne 250 250 250 0
KST - Nødnett 500 500 500 500
KST - Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 1000 1000 1000 1000
KST - PU bolig arbeid, aktivitet 750 750 750 750
KST - Ressurskrevende brukere 6200 6200 6200 6200
  9300 9300 9300 9050
Sum endringer 35857 51801 55923 55797

Kultur, frivillighet og fritid

Endringer i driftsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport
Birøktprosjekt ved NaKuHel 0 0 0 -150
Uttrekk kulturskolen -1000 -1000 -1000 -1000
Uttrekk prosjektering rulleskiløype Dikemark -200 -200 -200 -200
Uttrekk skibuss Solli -200 -200 -200 -200
Kirken 3100 3100 3100 3100
Bosetting flyktninger 113 89 60 44
Vollen frivilligsentral (F-sak 51/16) 400 400 400 400
  2213 2189 2160 1994
Nye tiltak
Drift Holmen svømmehall 4400 5500 5500 5500
Innbyggertorg Borgen 1000 1000 1000 1000
  5400 6500 6500 6500
Omstilling og effektivisering 2017
Endring driftsavtale Holmen turnhall -250 -250 -250 -250
Reduksjon i tilskuddsordning  -750 -750 -750 -750
  -1000 -1000 -1000 -1000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Frivilligsentraler 1825 1825 1825 1825
KST - Innkjøp til kulturaktiviteter, sceneutstyr, lydutstyr mm 500 500 500 500
KST - Mindre idrettstiltak i Asker 1500 1500 1500 1500
KST - Reversere reduksjon i tilskuddsordning 750 750 750 0
KST - Skibuss 100 100 100 0
KST - Økning KIF-planen 500 500 500 500
  5175 5175 5175 4325
Sum endringer 11788 12864 12835 11819

Teknikk og miljø

Endringer i driftsbudsjettet - Teknikk og miljø (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Omstilling og effektivisering 2017
Redusert bemanning geodata -1000 -1000 -1000 -1000
Redusert driftsutgift kommunal vei og annen infrastruktur -1000 -1000 -1000 -1000
Asker Drift - effektivisering -1000 -1000 -1000 -1000
  -3000 -3000 -3000 -3000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Midlertidig styrking av bemanning plan og bygg / gebyrinntekter 1500 1500 1500 0
KST - Reversering av kutt geodata 1000 1000 1000 0
  2500 2500 2500 0
Sum endringer -500 -500 -500 -3000

Eiendom

Endringer i driftsbudsjettet - Eiendom (tall i 1000 kr)
 2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1.tertialrapport
Driftskonsekvenser investering 4800 6900 8100 8900
Drengsrud idrettshall 1000 1000 1000 1000
Parkering på Drengsrud 600 600 600 600
  6400 8500 9700 10500
Omstilling og effektivisering 2017
Økte leieinntekter fra kommunale boliger -4000 -4000 -4000 -4000
Redusert energiforbruk, renhold og vedlikehold av kommunale bygg -1000 -1000 -1000 -1000
  -5000 -5000 -5000 -5000
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Bortfall festeavgift private barnehager 500 500 500 500
  500 500 500 500
Sum endringer 1900 4000 5200 6000