Selvkostkalkyler

Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik

Asker kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og septik. Det innebærer at eventuelle underskudd innenfor områdene kan fremføres mot senere års overskudd.

Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene innenfor samtlige områder i kommende økonomiplanperiode. Beregningene er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniserings-departementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kostnadene kommunen har med å produsere tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. I selvkostkalkylen inngår driftsinntekter, driftsutgifter, indirekte driftskostnader (stab og støtte) samt kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. 

For beregning av kapitalkostnadene benyttes det serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger. Avskrivningsperioden for ledningsnettet er 40 år. Kalkylerenten i perioden 2017-2019 er lagt på 1,85 % i perioden. Renten skal tilsvare 5-årig swaprente med et tilleggspoeng på ½ prosentpoeng.

Kalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser i kommende periode. Usikre faktorer som kan påvirke beregningene er bl.a. utviklingen i kalkylerenten, driftskostnadsestimater samt forbruksutvikling.

Vann (tall i 1000 kr)
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregnings-elementer201220132014201520162017201820192020
Direkte drifts-kostnader 32 177 38 857 35 509 37 263 43 151 39 234 39 790 40 356 40 933
Indirekte drifts-kostnader 1 505 1 490 1 385 1 495 1 543 1 506 1 522 1 537 1 554
Kalkulerte kapital-kostnader (serielån) 19 022 20 350 22 008 21 352 22 714 25 170 26 966 29 316 31 670
Gebyr-grunnlag 52 705 60 697 58 902 60 110 67 409 65 909 68 277 71 209 74 157
Gebyr-inntekter 53 394 55 557 53 185 62 631 69 899 71 498 73 137 74 817 76 539
Avsetn.(-)/ bruk av fond(+) -690 5 140 5 717 -2 521 -2 490 -5 589 -4 860 -3 608 -2 382
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 14 155 9 319 3 765 6 383 9 015 14 822 20 001 24 012 26 860
 Avløp (tall i 1000 kr)
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregnings-elementer201220132014201520162017201820192020
Direkte drifts-kostnader 30 181 35 336 39 843 43 214 50 230 51 514 52 694 54 174 56 355
Indirekte drifts-kostnader 1 537 1 407 1 242 1 535 1 598 1 631 1 654 1 681 1 718
Kalkulerte kapital-kostnader (serielån) 12 638 14 039 16 334 16 102 19 163 21 968 24 008 26 645 29 266
Gebyr-grunnlag 44 356 50 782 57 419 60 851 70 992 75 113 78 356 82 500 87 338
Gebyr-inntekter 47 605 47 684 45 017 54 211 64 785 76 559 79 138 81 808 84 571
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -3 249 3 098 12 402 6 639 6 207 -1 446 -782 693 2 767
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 25 854 23 393 11 424 4 942 -1 231 206 999 318 -2 469
Renovasjon (tall i 1000 kr)
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregnings-elementer201220132014201520162017201820192020
Direkte drifts-kostnader 41 647 40 394 44 711 43 872 47 330 49 879 52 152 54 381 55 551
Indirekte drifts-kostnader 1 986 1 748 1 648 1 912 1 926 1 979 2 019 2 058 2 084
Kalkulerte kapital-kostnader (serielån) 4 554 4 630 4 289 3 840 4 074 4 072 4 093 4 065 4 022
Gebyr-grunnlag 48 187 46 772 50 647 49 623 53 330 55 929 58 264 60 505 61 657
Gebyr-inntekter 49 805 50 698 51 680 52 292 52 292 52 292 52 292 52 292 52 292
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -1 618 -3 926 -1 033 -2 668 1 039 3 637 5 972 8 213 9 366
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 11 983 16 274 17 730 20 768 20 104 16 805 11 088 3 004 -6 392
Feiing (tall i 1000 kr)
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregnings-elementer201220132014201520162017201820192020
Direkte drifts-kostnader 4 143 6 295 5 270 5 702 3 364 3 346 3 410 3 475 3 542
Indirekte drifts-kostnader 151 156 144 168 138 139 140 142 144
Kalkulerte kapital-kostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebyr-grunnlag 4 294 6 451 5 414 5 870 3 501 3 485 3 550 3 618 3 686
Gebyr-inntekter 5 387 6 242 5 574 6 121 4 930 4 485 4 487 4 489 4 492
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -1 092 208 -160 -251 -1 429 -1 000 -937 -872 -806
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -500 -724 -579 -337 1 098 2 128 3 113 4 051 4 939
Septik (tall i 1000 kr)
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregnings-elementer201220132014201520162017201820192020
Direkte drifts-kostnader 652 630 815 647 666 807 730 751 868
Indirekte drifts-kostnader 10 9 14 13 13 15 14 14 16
Kalkulerte kapital-kostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebyr-grunnlag 661 639 829 661 679 822 744 765 884
Gebyr-inntekter 570 702 908 774 770 900 770 770 900
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 91 -64 -79 -113 -91 -78 -26 -5 -16
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -116 -54 25 140 234 317 348 360 382

Utvikling i dekningsgrader

Tabellen under viser utviklingen av dekningsgrader for selvfinansierende tjenester innenfor teknisk sektor. Beregningene for handlingsprogramperioden 2017-2020 er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer for perioden. Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile innenfor et fem års perspektiv.

Innenfor vann legges det opp til en moderat økning i kostnadsnivået i perioden. Årsgebyret økes årlig med 2,5 %, noe som hovedsakelig skyldes prisvekst. Fondet planlegges økt i perioden.

Avløp vil få en kostnadsøkning i perioden som hovedsakelig skyldes økte utbetalinger til VEAS som følge av nødvendige investeringer i deres anlegg. Årsgebyret planlegges økt med 18 % i 2017. De tre siste årene i periodene er det kun lagt til grunn en årlig økning på 2,5 %. Fondet vil i perioden ligge lavt og er stipulert til å være negativt i slutten av perioden.    

Innenfor renovasjon får vi et økt kostnadsnivå i perioden. Hovedsakelig skyldes dette gjennomføring av tiltak knyttet til hovedplan gjenvinning. Fondet tilknyttet renovasjon var ved utgangen av 2015 på 20,8 millioner kroner. Størrelse på fondet gjør at vi kan holde prisene stabile i hele perioden.

Feiing har fremdeles et negativt fond. Prognoseberegning viser at vi i 2016 vil innhente underskuddet og kunne legge midler til fond. Den nye feiekontrakten medfører et lavere kostnadsnivå. Dette gjør at gebyret foreslås redusert med 9 % i 2017. Deretter vil gebyret ligge stabilt i perioden. 

Området septik har et lavt men positivt selvkostfond. Det legges ikke opptil gebyrøking i perioden.

Utvikling i dekningsgrader
Tjeneste Tidligere årPrognoseHandlingsprogram
201220132014201520162017201820192020
Vann 101,30 % 91,50% 90,30 % 104,20 % 103,70 % 108,50 % 107,10 % 105,10 % 103,20 %
Avløp 107,30 % 93,90 % 78,40 % 89,10 % 91,30 % 101,90 % 101,00 % 99,20 % 96,80 %
Renovasjon 103,40 % 108,40 % 102,00 % 105,40 % 98,10 % 93,50 % 89,70 % 86,40 % 84,80 %
Septik 86,20 % 110,00 % 109,60 % 117,20 % 113,40 % 109,50 % 103,40 % 100,60 % 101,80 %
Pipefeiing 125,40 % 96,80 % 103,00 % 104,30 % 140,80 % 128,70 % 126,40 % 124,10 % 121,90 %

Gebyrsatser knyttet til egen bolig

Gebyrsatser knyttet til egen bolig for perioden 2012-2020 (ekskl. mva.) oppsummeres i tabellen nedenfor:

Gebyrsatser
  Handlingsprogram
Tjeneste/år201220132014201520162017201820192020
Vann (kr/m3) 10,44 10,96 10,96 13,15 14,86 15,23 15,61 16 16,4
Avløp (kr/m3) 10,18 10,18 10,18 12,21 14,65 17,29 17,72 18,16 18,61
Vannmåler-leie 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8
Renovasjon a) 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00
Pipefeiing 288 331 298 328 264 240 240 240 240

a) Gebyr standard abonnement

Eksempel:

Kommunale gebyrer knyttet til egen bolig med et vannforbruk på 250 kubikkmeter ( 61 - 200 kvadratmeter bruttoareal ), standard renovasjonsabonnement og med ett pipeløp, vil med de foreslåtte gebyrsatsene bli som følger:

Gebyrsatser - eksempel
  Handlingsprogram
Tjeneste/år201220132014201520162017201820192020
Vann 2 610,00 2 740,00 2 740,00  3 287,50 3 715,00 3 807,50 3 902,50  4 000,00  4 100,00
Vannmåler-leie 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8
Avløp 2 545,00 2 545,00 2 545,00  3 052,50 3 662,50 4 322,50 4 430,00  4 540,00  4 652,50
Renovasjon 2 815,00 2 815,00 2 815,00  2 815,00 2 815,00 2 815,00 2 815,00  2 815,00  2 815,00
Pipefeiing 288 33 298 328 264 240 240 240 240
Sum ekskl. mva. 8 482,80 8 655,80 8 622,80 9 707,80 10 681,30 11 409,80 11 612,30  11 819,80  12 032,30
Mva. a) 2 120,70 2 163,95 2 155,70 2 426,95 2 670,33 2 852,45 2 903,08 2 954,95 3 008,08
Sum inkl. mva. 10 603,50 10 819,75 10 778,50 12 134,75 13 351,63 14 262,25 14 515,38  14 774,75 15 040,38

a) mva. 25 %

I eksemplet ovenfor økes de kommunale gebyrene knyttet til egen bolig med 6,8 % pst fra 2016 til 2017.