Innledning og mål for fokusområde Økonomi

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen.

Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir god kvalitet i tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere og ansatte.

Mål for fokusområde Økonomi

Fokusmål: God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom 

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom.Ø.1.1. Netto driftsresultat.  3 % eller bedre  2,5 - 2,9 % Mindre enn 2,5 % 5,60
 Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter.  Mindre enn 1 1 - 1,1 Mer enn 1,11 1,80
 Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler.  > 50 % 40 - 49 % < 40 % 41,60
 Ø.1.4. Disponible fond. > 100 mill. kr  50 - 99
mill. kr
< 50 mill. kr 71,30
Ø.2. God økonomi-styring.Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -0,3
 Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett.  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,00
Ø.3. Effektiv tjeneste-produksjon.Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for sammenlignings-kommunene.  71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 % Ny indikator
fra 2016

Resultatet for indikatorene innenfor fokusområde Økonomi er gjennomgående gode. Et høyt netto driftsresultat har bidratt til å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom. Det er likevel bekymringsfullt at netto lånegjeld øker mer enn brutto driftsinntekter. Investeringsnivået i 2015 var høyt, og egenfinansieringen medførte at disponible fond ble lavere enn ønsket resultat.

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 0,3 prosent. Dette er noe lavere enn ønsket resultat og understreker behovet for fortsatt tett og god økonomistyring i virksomhetene. 

Produktivitetsindikatoren er ny fra 2016. Tidligere produktivitetsindikator viser at Asker kommune har lavere produktivitet enn kommunegruppe 13. Noe av årsaken til dette skyldes politiske prioriteringer, slik som for eksempel økt lærertetthet. Sammenligning med andre kommuner viser at Asker kommune fortsatt har et effektiviseringspotensial.

Kravet til egenfinansiering av investeringer er fra 2017 økt fra 40 til 50 prosent, og ambisjonsnivået for denne måleindikatoren er endret i samsvar med dette.