Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2017-priser. Prosjektene er kategorisert i forhold til hvilken fase de befinner seg i, for å synliggjøre eventuelle usikkerhetsmarginer ved de fremlagte budsjettavsetningene.

Asker kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Det er etablert en handlingsregel for investeringer som sier at kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Dette betyr at Asker kommune skal:

  • Redusere investeringsnivået
  • Planlegge langsiktig (utover fireårsperioden)
  • Øke egenfinansieringen til minimum 50 prosent
  • Vurdere standard og arealeffektivitet i bygg
  • Ha fokus på kostnadseffektive bygg
  • Ha fokus på verdibevarende vedlikehold
  • Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

Det er lagt opp til et høyt investeringsnivå i perioden 2017-2020. Det er derfor viktig å se investeringene i et lengre tidsperspektiv, slik at handlingsregelen for investeringer kan opprettholdes innenfor en 8-årsperiode.

Hovedoversikt 2A

Hovedoversikt 2A viser bevilgningene i perioden 2017-2020 og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for det første året i handlingsprogramperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger.

Hovedoversikt 2A (tall i 1 000 kr)
 Regnskap Vedt. Budsj. Forslag faste priser
År201520162017201820192020
Investeringer i anleggsmidler 838 784 1 016 430 848 100 537 350 351 550 420 050
Utlån og forskutteringer 349 344 125 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Avdrag på lån 50 778 15 000 18 000 21 000 24 000 24 000
Avsetninger 28 891 0 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1 267 797 1 156 430 986 100 678 350 495 550 564 050
Bruk av lånemidler -595 485 -749 083 -701 963 -262 641 -268 597 -349 282
Inntekter fra salg av anleggsmidler -185 155 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Tilskudd til investeringer -19 556 -99 500 -6 000 -184 000 -23 830 0
Kompensasjon for merverdiavgift -101 959 -157 847 -125 137 -75 710 -44 124 -55 769
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -109 419 -15 000 -18 000 -21 000 -24 000 -24 000
Andre inntekter -162 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -1 011 736 -1 036 430 -866 100 -558 350 -375 550 -444 050
Overført fra driftsregnskapet -13 991 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -242 070 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000
Sum finansiering -1 267 797 -1 156 430 -986 100 -678 350 -495 550 -564 050

Hovedoversikt 2B

Hovedoversikt 2B viser investeringer per tjenesteområde.

Hovedoversikt 2B (tall i 1 000 kr)
 Regnskap Vedt. Budsj. Forslag faste priser
År201520162017201820192020
Administrasjon og ledelse 21 011 10 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Oppvekst 233 436 300 500 293 500 182 800 18 000 38 000
Helse og omsorg 152 814 244 000 207 500 96 500 145 500 79 000
Kultur, frivillighet og fritid 70 542 212 900 108 200 56 000 25 000 142 000
Teknikk og miljø 247 969 197 250 194 900 158 050 119 050 119 050
Eiendomsforvaltning 113 011 51 780 20 000 20 000 20 000 18 000
Sum 838 784 1 016 430 848 100 537 350 351 550 420 050

Eksisterende investeringsprosjekter

Nye investeringsprosjekter

Finansieringsbehov

Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 2,2 mrd. kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer, eller 1,8 mrd. kroner eksklusiv VAR-investeringer.

Investeringene ligger i all hovedsak på svømmehall, omsorgsboliger, helsehus og skole- og barnehagebygg.

Innenfor tjenesteområde Teknikk og miljø knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, samt fortau og gang- og sykkelveier.

Det henvises til tjenesteområdekapitlene for en nærmere beskrivelse av investeringsprosjektene. Fullstendig oversikt over forslag til investeringer finnes under Eksisterende investeringsprosjekter og Nye investeringsprosjekter

Investeringer (tall i 1 000 kr)
 Forslag faste priser
År2017201820192020SUM
Investeringsutgifter ekskl. VAR 736 100 445 350 259 550 328 050 1 769 050
Investeringsutgifter VAR  112 000 92 000 92 000 92 000 388 000
Sum finansieringsbehov 848 100 537 350 351 550 420 050 2 157 050
           
Finansiering:          
Kompensasjon for merverdiavgift -125 137 -75 710 -44 124 -55 769 -300 739
Tilskudd -6 000 -184 000 -23 830 0 -213 830
Inntekter fra salg av anleggsmidler -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -60 000
Bruk av bufferfond -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
Bruk av disposisjonsfond -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000
Bruk av lån VAR-prosjekter -112 000 -92 000 -92 000 -92 000 -388 000
Bruk av lån øvrige prosjekter -469 963 -50 641 -56 597 -137 282 -714 482
  -848 100 -537 350 -351 550 -420 050 -2 157 050

Finansiering 

Investeringsbudsjettet finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, ulike tilskudd, salg av anleggsmidler, egenkapital eller opptak av lån.

Kompensasjon for merverdiavgift 

Kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Det er budsjettert med 301 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden.

Tilskudd

For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er tre hovedkategorier tilskudd: 

Tabellen under viser store prosjekter som er berettiget til tilskudd fra Husbanken og spillemidler fra fylkesmannen.

Tilskudd (tall i 1 000 kr)
 Forslag faste priser
År2017201820192020SUM
Boligsosial handlingsplan 6 000 2 000 0 0 8 000
Landøya skole 0 0 7 000 0 7 000
Nesbru sykehjem 0 141 000 0 0 141 000
Omsorgsboliger 0 0 16 830 0 16 830
Holmen svømmehall 0 41 000 0 0 41 000
Sum 6 000 184 000 23 830 0 213 830

Felles for støtteordningene er at kommunen mottar tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er budsjettert med totalt 214 mill. kroner i tilskudd i fireårsperioden. De største tilskuddene gjelder Nesbru sykehjem og Holmen svømmehall. 

Rådmannen følger opp tilskuddene gjennom retningslinjer og prosedyrer.

Inntekter fra salg av anleggsmidler 

Tidligere budsjetterte inntekter ved salg av eiendom på 15 mill. kroner i året videreføres i handlingsprogramperioden.

Bruk av fond 

Som en del av egenfinansieringen av investeringer er det forutsatt benyttet avkastning fra finansforvaltningen med 50 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond med 70 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden.

Bruk av lån

Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom har det vært et mål å legge opp til et investeringsbudsjett med en høyere grad av egenfinansiering. 

Departementets anbefaling er at kommunene bør ha en egenfinansieringsgrad ved investeringer i bygg og anlegg i størrelsesorden 30-50 prosent. Asker kommune har vedtatt minimum 50 prosent egenfinansiering av investeringer (inkludert tilskudd og refusjoner).

Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 0,7 mrd. kroner eksklusiv VAR-investeringer. I tillegg tar kommunen opp startlån i Husbanken på inntil 120 mill. kroner per år.

Laster grafikk...