Eksisterende investeringsprosjekter

Innvesteringsoversikt eksisterende prosjekter
(tall i 1000 kr)
 FaseBevilgn. 
tom 2016
2017201820192020Prognose 
2021-2023
Prognose 
2024-2027
Tot. bevilgn. 
tom 2020
Anslag tot 
kostnad
Samlet investering, eksisterende og nye     939800 587350 501550 457950 1187750 629000    
                     
Sum eksisterende prosjekter, inklusiv eventuelle endringer   1231650 906900 510350 413550 437950 1135250 629000 3500400  
Herav VAR   142300 121700 92000 92000 92000 276000 0 540000  
                     
Eiendom   31500 34800 18000 18000 16000 48000 0 118300  
Eiendoms-utvikling S 2000 2000 2000 2000 2000 6000   10000  
Generelle brannkrav S 4000 4000 4000 4000 4000 12000   20000  
Universell utforming S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Rehab stikkledninger V/A -komm eiend. S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Føyka Elvely utvikling F1 15500 2000 2000 2000 0 0   21500 21500
Tettsteds-utvikling S 8000 24800 8000 8000 8000 24000   56800  
                     
Oppvekst:   438400 310000 230800 166000 73900 358500 180000 1219100  
Koordinerings-pott Oppvekst - eiendom S 10000 13000 13000 13000 13000 39000   62000  
Heggedal skole  F3 314000 21000 0 0 0 0   335000 335000
Landøya ungdomsskole inkl. flerbrukshall F1 15200 180000 164800 0 0 0   360000 360000
Risenga ungdomsskole - OPS  F1 600 14500 50000 150000 57900 0   273000 273000
Arnestad skole - utskifting av paviljong til permanent bygg F1 3000 27000 0 0 0 0   30000 30000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 1Hønsjordene F1 500 1000 3000 3000 3000 289500   10500 300000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 2 Hønsjordene F1   0 0 0 0 0 100000   100000
Ny barnehage på Hønsjordene F1   0 0 0 0 0 80000 0 80000
Kistefoss-dammen barnehage - 6 avdelinger F3 55100 22500 0 0   0   77600 77600
Bleikerfaret barnehage - 7 avdelinger (inkl. spes.avd) F3 40000 31000 0 0 0 0   71000 71000
Føyka barnehage - utvidelse F0 0 0 0 0 0 30000   0 30000
                     
Helse og omsorg:   306100 218400 46500 77500 79000 122500 300000 727500  
Koordinerings-pott Helse og omsorg - eiendom S 4000 7000 7000 7000 7000 21000   32000  
Boligsosial handlingsplan S 30000 30000 10000 0 0     70000  
Nesbru sykehjem - tomt F3 30000 0 0 0 0 0   30000 30000
Nesbru sykehjem  F3 221000 117000 0 0 0 0   338000 338000
Nye boliger i Skustadgata F3 12000 0 0 0 0 0   12000 12000
Fredtunveien 11 rehabilitering F1 3100 12900 0 0 0 0   16000  
Omsorgsboliger funk/utv. hemmede - fase 1 F1 2000 15000 24000 0 0 0   41000 41000
Omsorgsboliger funk/utv. hemmede - fase 2 F0   0 0 0 0     0 0
Ombygging Bergsmarksetra F1   8000 0 0 0 0   8000 8000
Søndre Borgen Helsehus F0 500 3000 5000 70000 71500     150000 150000
Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1500   2500 4000
Nedre Sem - rehabilitering/ombygg. av bygningsmassen F0 1000 0 0 0 0 0   1000 1000
Solgården sykehjem - rehabilitering 2017  F1 2000 25000 0 0 0     27000 27000
Nytt sykehjem  F0   0 0 0 0 100000 300000 0 400000
                     
Kirken:   6200 24200 3000 2000 2000 8000 99000 37400  
Kirkelige investeringer S 3000 3000 2000 2000 2000 8000   12000 20000
Østenstad kirkegård - driftsbygning F2 1200 3800 0 0 0 0   5000 5000
Askertun - oppgradering F1 1000 9000 0 0 0 0   10000 10000
Vardåsen kirke - underetasjen F1 1000 8400 0 0 0 0   9400  
Ny gravlund F0 0 0 1000 0 0 0 99000 1000 100000
                     
Kultur:   8000 8500 12000 8000 18000 24000 0 54500  
Kommunale kulturminnebygg S 5000 5000 5000 5000 5000 15000   25000  
Koordinerings-pott for kulturarenaer S 2000 2000 2000 2000 2000 6000   10000  
Kulturskolen - mulighetsstudie F0 0 500 0 0 0     500 500
Kulturhuset - inventar  S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000 8000
Kulturhuset - vare/båreheis F0   0 0 0 10000     10000 10000
Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F0   0 4000 0 0     4000 4000
                  0  
Natur og idrett:   224400 91400 40000 14000 121000 189500 50000 490800  
Koordinerings-pott Idrett  S 2000 2000 2000 2000 2000 6000   10000  
Solli skianlegg (ekskl. vei og p-plass) F0 3000 3000 9000 0 0 0   15000 15000
Ny ishall på Risenga / Askerhallen F1 3000 2000 3000 5000 112000 162500   125000 287500
Rehab Askerhallen F1   10000 15000 0 0     25000 25000
Holmen svømmehall F3 209600 63400 4000 0 0 0   277000 277000
Turveier og friområder S 2000 2000 2000 2000 2000 6000   10000  
Rehabilitering av kunstgress-baner 11'er /nye 7'erbaner S 3000 5000 5000 5000 5000 15000   23000  
Borgen skole - flerbrukshall F0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000
Vant i Askerhallen og Holmenhallen F1 1500 1500 0 0 0     3000 3000
Bryggesti Grønnsund - Kyststien F1   2500 0 0 0     2500 2500
Drengsrud idrettspark F1 300 0 0 0 0     300  
                     
Teknikk og miljø:   207050 209600 150050 118050 118050 354750 0 802800  
VAR-prosjekter:                    
Utbygging VA S 20000 20000 20000 20000 20000 60000   100000  
Rehabilitering vann og avløp S 110000 85000 65000 65000 65000 195000   390000  
Småanlegg S 3000 3000 3000 3000 3000 9000   15000  
Omlegging av VA v/veiutbygging S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Tekniske anlegg nye boligfelt S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 7300 11700 2000 2000 2000 6000   25000  
                  0  
Andre prosjekter:                 0  
Utbedring kommunale veier S 6000 6000 6000 6000 6000 18000   30000  
Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F3 33000 1000 0 0 0 0   34000  
Trafikksikring S 4000 4000 4000 4000 4000 12000   20000  
Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Heggedal torg og park   5000 32000 11000 0 0     48000  
Oppfølging av sykkelstrategi - inkl. FutureBike / -bygg S 4000 10000 10000 10000 10000 30000   44000  
Asker Drift - investeringer S 2250 2400 2550 2550 2550 8250   12300  
Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F1 2000 13000 0 0 0 0   15000  
Fra luftstrekk til jordkabel S 1500 2500 1500 1500 1500 4500   8500  
Ras- og flomsikring S 1000 1000 1000 1000 1000 3000   5000  
Jacob Neumanns vei fortau F1 5000 15000 21000 0 0     41000  
                     
Administrasjon og ledelse:   10000 10000 10000 10000 10000 30000 0 50000  
IKT felles S 10000 10000 10000 10000 10000 30000   50000  

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse - Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan