Eksisterende investeringsprosjekter

Investeringsoversikt eksisterende prosjekter
(tall i 1000 kr)
 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Prognose 2024-2027Tot. bevilgn tom 2020Anslag tot kostnad
Sum eksisterende prosjekter, inkl. event. endringer   1 264 950 819 800 460 350 263 550 400 050 1 382 150 629 000 3 208 700  
Herav VAR   152 000 112 000 92 000 92 000 92 000 276 000 0 540 000  
                     
Eiendom:   31 500 18 000 18 000 18 000 16 000 48 000 0 101 500  
Eiendomsutvikling S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   10 000  
Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000   20 000  
Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Rehab stikkledninger V/A -komm eiend. S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Føyka Elvely utvikling F1 15 500 2 000 2 000 2 000 0 0   21 500 21 500
Tettstedsutvikling S 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 24 000   40 000  
                     
Oppvekst:   447 900 291 500 180 800 16 000 36 000 605 400 180 000 972 200  
Koordineringspott Oppvekst - eiendom S 10 000 13 000 13 000 13 000 13 000 39 000   62 000  
Heggedal skole  F3 314 000 21 000 0 0 0 0   335 000 335 000
Landøya ungdomsskole inkl. flerbrukshall F1 15 200 180 000 164 800 0 0 0   360 000 360 000
Risenga ungdomsskole - OPS  F1 6 100 0 0 0 20 000 246 900   26 100 273 000
Arnestad skole - utskifting av paviljong til permanent bygg F1 7 000 23 000 0 0 0 0   30 000 30 000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 1Hønsjordene F1 500 1 000 3 000 3 000 3 000 289 500   10 500 300 000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 2 Hønsjordene F1   0 0 0 0 0 100 000   100 000
Ny barnehage på Hønsjordene F1   0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
Kistefossdammen barnehage - 6 avd F3 55 100 22 500 0 0   0   77 600 77 600
Bleikerfaret barnehage - 7 avd (inkl. spes.avd) F3 40 000 31 000 0 0 0 0   71 000 71 000
Føyka barnehage - utvidelse F0 0 0 0 0 0 30 000   0 30 000
                     
Helse og omsorg:   303 000 205 500 46 500 77 500 79 000 122 500 300 000 711 500  
Koordineringspott Helse og omsorg - eiendom S 4 000 7 000 7 000 7 000 7 000 21 000   32 000  
Boligsosial handlingsplan S 30 000 30 000 10 000 0 0     70 000  
Nesbru sykehjem - tomt F3 30 000 0 0 0 0 0   30 000 30 000
Nesbru sykehjem  F3 221 000 117 000 0 0 0 0   338 000 338 000
Nye boliger i Skustadgata F3 12 000 0 0 0 0 0   12 000 12 000
Omsorgsboliger funk/utv. hemmede - fase 1 F1 2 000 15 000 24 000 0 0 0   41 000 41 000
Omsorgsboliger funk/utv. hemmede - fase 2 F0   0 0 0 0     0 0
Ombygging Bergsmarksetra F1   8 000 0 0 0 0   8 000 8 000
Søndre Borgen Helsehus F0 500 3 000 5 000 70 000 71 500     150 000 150 000
Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500   2 500 4 000
Nedre Sem - rehab/ombygg. av bygningsmassen F0 1 000 0 0 0 0 0   1 000 1 000
Solgården sykehjem - rehabilitering 2017  F1  2 000  25 000 0 0 0     27 000 27 000
Nytt sykehjem  F0   0 0 0 0  100 000  300 000 0 400 000
                     
Kirken:   10 000 20 400 3 000 2 000 2 000 8 000 99 000 37 400  
Kirkelige investeringer S 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 8 000   12 000 20 000
Østenstad kirkegård - driftsbygning F2 5 000 0 0 0 0 0   5 000 5 000
Askertun - oppgradering F1  1 000 9 000 0 0 0 0   10 000 10 000
Vardåsen kirke - underetasjen F1 1 000 8 400 0 0 0 0   9 400  
Ny gravlund F0 0 0 1 000 0 0 0 99 000 1 000 100 000
                     
Kultur:   8 000 8 500 12 000 8 000 18 000 24 000 0 54 500  
Kommunale kulturminnebygg S 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000   25 000  
Koordineringspott for kulturarenaer S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   10 000  
Kulturskolen - mulighetsstudie F0 0 500 0 0 0     500 500
Kulturhuset - inventar  S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000 8 000
Kulturhuset - vare/båreheis F0   0 0 0  10 000     10 000 10 000
Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F0   0  4 000 0 0     4 000 4 000
                  0  
Natur og idrett:   237 800 78 000 40 000 14 000 121 000 189 500 50 000 490 800  
Koordineringspott Idrett  S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   10 000  
Solli skianlegg (ekskl. vei og p-plass) F0 3 000 3 000 9 000 0 0 0   15 000 15 000
Ny ishall på Risenga/ Askerhallen F1 3 000 2 000 3 000 5 000 112 000 162 500   125 000 287 500
Rehab Askerhallen F1   10 000 15 000 0 0     25 000 25 000
Holmen svømmehall F3 223 000 50 000 4000 0 0 0   277 000 277 000
Turveier og friområder S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   10 000  
Rehabilitering av kunstgressbaner 11'er /nye 7'erbaner S 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000   23 000  
Borgen - flerbrukshall F0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
Vant i Askerhallen og Holmenhallen F1 1500 1500 0 0 0     3 000 3 000
Bryggesti Grønnsund - Kyststien F1    2 500 0 0 0     2 500 2 500
Drengsrud idrettspark F1 300 0 0 0 0     300  
                     
Teknikk og miljø:   216 750 187 900 150 050 118 050 118 050 354 750 0 790 800  
VAR-prosjekter:                    
Utbygging VA S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000   100 000  
Rehabilitering vann og avløp S 110 000 85 000 65 000 65 000 65 000 195 000   390 000  
Småanlegg S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000   15 000  
Omlegging av VA v/veiutbygging S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Tekniske anlegg nye boligfelt S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 17 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   25 000  
                  0  
Andre prosjekter:                 0  
Utbedring kommunale veier S 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000   30 000  
Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F3 33 000 1 000 0 0 0 0   34 000  
Trafikksikring S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000   20 000  
Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Heggedal Torg og park   5 000 20 000 11 000 0 0     36 000  
Oppfølging av sykkelstrategi - inkl. FutureBike/bygg S 4 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000   44 000  
Asker Drift - investeringer S 2 250 2 400 2 550 2550 2550 8 250   12 300  
Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F1 2 000 13 000 0 0 0 0   15 000  
Fra luftstrekk til jordkabel S 1 500 2 500 1 500 1 500 1 500 4 500   8 500  
Ras- og flomsikring S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000   5 000  
Jacob Neumanns vei fortau F1 5 000 15 000 21 000 0 0     41 000  
                     
Administrasjon og ledelse:   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 0 50 000  
IKT felles S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000   50 000  

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse - Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan