Nye investeringsprosjekter

Investeringsoversikt nye prosjekter (tall i 1000 kr)
 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Prognose 2024-2027Tot. bevilgn. tom 2020Anslag tot kostnad
Sum nye prosjekter   10600 32900 77000 88000 20000 52500 0 228500  
Herav VAR                    
                     
Eiendom     2000 2000 2000 2000 6000 0 8000  
Koordineringspott for Idrettsbygg S   2000 2000 2000 2000 6000   8000  
                     
Oppvekst     2000 2000 2000 2000 6000 0 8000  
Utstyr / inventar Oppvekst inkl. lekeplassutstyr S   2000 2000 2000 2000 6000   8000  
                  0  
Helse og omsorg      2000 50000 68000 0 0 0 120000 120000
Solbråveien - rehabilitering/nybygg F0   2000 50000 68000 0     120000  
                  0  
                     
Kirken     300 0 0 0 0 0 300  
Urnelund Vardåsen kirke F0   300 0 0 0     300  
                     
Kultur     0 0 0 0 0 0 0  
                     
Natur og idrett:     5600 1000 1000 1000 0 0 4000  
Nærmiljøanlegg S   1000 1000 1000 1000     4000  
LED belysning i lysløyper F0   4600 0 0 0 0   0  
                  0  
Teknikk og miljø     7000 8000 1000 1000 500 0 17000 17500
VAR-prosjekter                    
                     
Andre prosjekter                    
Oppgradering av prioriterte velveier S   1000 1000 1000 1000     4000  
Kistefossdammen - rehab av dammen F1   6000 7000 0 0     13000  
Bro over Grønsund og Hestesund F1   0 0 0 0 500      
                  0  
Adm og ledelse   10600 14000 14000 14000 14000 40000 0 66600 106600
Rådhuset - rehabilitering F1   0 0 0 0 40000   0 40000
IKT: Digital satsning i skolen 1-10 trinn S 10600 14000 14000 14000 14000     66600 66600

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse - Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan