Investeringsoversikt nye prosjekter (tall i 1000 kr)
 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Prognose 2024-2027Tot. bevilgn tom 2020Anslag tot kostnad
Sum nye prosjekter     28 300 77 000 88 000 20 000 52 500 0 213 300  
Herav VAR                    
                     
Eiendom     2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 0 8 000  
Koordinerings-pott for Idrettsbygg S    2 000  2 000  2 000  2 000  6 000   8 000  
                     
Oppvekst     2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 0 8 000  
Utstyr/inventar Oppvekst inkl. lekeplassutstyr S   2 000 2 000 2 000 2 000 6 000   8 000  
                  0  
Helse og omsorg     2 000 50 000 68 000 0 0 0 120 000 120 000
Solbråveien - rehabilitering/ nybygg F0    2 000  50 000  68 000 0     120 000  
                  0  
                     
Kirken     300 0 0 0 0 0 300  
Urnelund Vardåsen kirke F0    300 0 0 0     300  
                     
Kultur     0 0 0 0 0 0 0  
                     
Natur og idrett     1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 4 000  
Nærmiljøanlegg S    1 000  1 000  1 000  1 000     4 000  
                  0  
Teknikk og miljø     7 000 8 000 1 000 1 000 500 0 17 000 17 500
VAR-prosjekter                    
                     
Andre prosjekter                    
Oppgradering av prioriterte velveier S   1 000 1 000 1 000 1 000     4 000  
Kistefossdammen - rehabilitering av dammen F1   6 000 7 000 0 0     13 000  
Bro over Grønsund og Hestesund F1   0 0 0 0 500      
                  0  
Adm og ledelse     14 000 14 000 14 000 14 000 40 000 0 66 600 106 600
Rådhuset - rehabilitering F1   0 0 0 0 40 000   0 40 000
IKT: Digital satsning i skolen 1-10 trinn S 10 600 14 000 14 000 14 000 14 000     66 600 66 600

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse - Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan