Sentrale rammebetingelser 

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter for kommunesektoren i 2017 på mellom 3 1/4 og 4 mrd. kroner, tilsvarende 1,1 til 1,2 prosent. Av veksten i frie inntekt er det anslått at mellom 3,45 og 3,7 mrd. kroner går til kommunene. 

Av veksten i frie inntekter er 300 mill. kroner begrunnet i opptrappingsplanen på rusfeltet. Frem mot statsbudsjettet skal det vurderes om deler av veksten også skal begrunnes med satsing på habilitering og rehabilitering. 

Den varslede inntektsveksten må sees i sammenheng med konsekvenser av befolkningsutviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 2,5 mrd. kroner knyttet til befolkningsutviklingen. Departementet anslår at om lag 2,1 mrd. kroner må finansieres av de frie inntektene. Økte pensjonsutgifter som følge av innstramminger i de økonomiske beregningsforutsetningene for pensjon må også dekkes innenfor kommunens frie inntekter. Effekten av innstrammingen er anslått til 500 mill. kroner.

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet i kommunesektoren og legger til grunn at kommunene setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent som kan brukes til styrking av tjenestene.

Med kommuneproposisjonen 2017 la regjeringen fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene, herunder endringer i kostnadsnøkkelen for kommunene, kompensasjonen for smådriftsulemper i inntektssystemet og de regionalpolitiske tilskuddene. 

For Asker kommune er veksten i frie inntekter anslått til 34 mill. kroner i 2017. Asker taper 2,8 mill. kroner knyttet til nytt inntektssystem. Endring av kostnadsnøklene medfører et tap på 12,3 mill. kroner, mens ny ordning for basistilskudd og regionalpolitisk tilskudd medfører en økning på 9,5 mill. kroner. 

Regjeringen legger frem endelig forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet 6. oktober 2016.

Handlingsprogram 2017-2020

De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2017-2020 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram 2016-2019 og Kommuneproposisjonen 2017 (Prop.123 S).

For å oppnå målet om minimum 3 prosent netto driftsresultat, legger rådmannen til grunn at effektiviseringsmålet fra Handlingsprogram 2016-2019 på totalt 80 mill. kroner videreføres. 

Følgende hovedelementer er lagt til grunn i arbeidet med handlingsprogrammet: 

  • Et netto driftsresultat på minimum 3 prosent hvert år i perioden.
  • En omstilling som sikrer at veksten i driftsutgiftene ikke fortsetter å øke utover veksten i driftsinntektene.
  • Et investeringsprogram som sikrer at lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne.
  • Minimum 50 prosent egenfinansiering av investeringer.
  • En langsiktig strategi for finansforvaltningen.
  • En langsiktig strategi for håndtering av pensjonsutgiftene.
  • En langsiktig strategi for fondsoppbygging.