Økonomiske rammebetingelser for budsjett og økonomiplan

Sentrale rammebetingelser

Regjeringen la i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i samlede inntekter for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) på 3,4 mrd., hvorav vekst i frie inntekter utgjør 4,075 mrd. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter skyldes en reduksjon i øremerkede tilskudd.

Vekst i frie inntekter for kommunene er på 3,625 mrd. Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent. For Akershus anslås en vekst på 2,8 prosent. Det samme gjelder for Asker kommune. Regjeringens anslag for vekst i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2016.

Av veksten i frie inntekter til kommunene begrunnes 150 millioner kroner med tidlig innsats i grunnskolen, 300 millioner kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 millioner kroner med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og 50 millioner kroner med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjoner.

Den varslede inntektsveksten må sees i sammenheng med konsekvenser av befolkningsutviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 2,5 mrd. kroner knyttet til befolkningsutviklingen.

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet i kommunesektoren og legger til grunn at kommunene setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent som kan brukes til styrking av tjenestene.

Med kommuneproposisjonen 2017 la regjeringen fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene, herunder endringer i kostnadsnøkkelen for kommunene, kompensasjonen for smådriftsulemper i inntektssystemet og de regionalpolitiske tilskuddene. Asker er beregnet å tape 2,8 mill. kroner knyttet til nytt inntektssystem. Endring av kostnadsnøklene medfører et tap på 12,3 mill. kroner, mens ny ordning for basistilskudd og regionalpolitisk tilskudd medfører en økning på 9,5 mill. kroner.

Anslaget for frie inntekter er i Handlingsprogram 2017 – 2020 høyere enn anslaget gitt gjennom forslaget til statsbudsjett. Asker kommune har gjennom flere år hatt en høyere inntektsvekst enn det som anslås gjennom statsbudsjettet. På grunnlag av dette og prognoser for inntektsveksten i 2016 velger rådmannen å opprettholde kommunens eget anslag for frie inntekter.

Regjeringens budsjettvedtak i desember 2016 inneholder endringer som må innarbeides i desemberrapporten.

Handlingsprogram 2017-2020

De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2017-2020 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram 2016-2019 og Forslag til statsbudsjett 2017 (Prop. 1 S).

For å oppnå målet om minimum 3 prosent netto driftsresultat, legger rådmannen til grunn at effektiviseringsmålet fra Handlingsprogram 2016-2019 på totalt 80 mill. kroner videreføres. 

Følgende hovedelementer er lagt til grunn i arbeidet med handlingsprogrammet: 

  • Et netto driftsresultat på minimum 3 prosent hvert år i perioden.
  • En omstilling som sikrer at veksten i driftsutgiftene ikke fortsetter å øke utover veksten i driftsinntektene.
  • Et investeringsprogram som sikrer at lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne.
  • Minimum 50 prosent egenfinansiering av investeringer.
  • En langsiktig strategi for finansforvaltningen.
  • En langsiktig strategi for håndtering av pensjonsutgiftene.
  • En langsiktig strategi for fondsoppbygging.