Driftsbudsjettet - Oppvekst

Driftsbudsjett for tjenesteområde Oppvekst
(tall i 1000 kr)
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Vedtak i løpende priser
 År2015201620162017201820192020
Barnehage-tilbud 473007 466123 470146 499357 511499 519260 527182
Grunnskole 626469 628063 629737 638134 654982 671180 683178
Voksen-opplæring 17225 18838 18969 19594 20218 20843 21468
Barn og unge 203855 206916 213243 228627 227597 225878 226050
Innsparing og effektivi-sering   -11300          
Sum Oppvekst 1320557 1308641 1332095 1385712 1414296 1437161 1457878

Kilde: Agresso 

Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,4 mrd. kroner i 2017.

Budsjettendringer 2017-2020 

Nedenfor gis en oversikt over budsjettendringer fra 2016 til handlingsprogramperioden 2017-2020.

Budsjettendringer Oppvekst (tall i 1 000)
 År2017201820192020
Tiltak fra HP 2016-2019 og 1. tertialrapport
Konsekvensjustering barnehage - antall barn 1090 1560 2050 2700
Konsekvensjustering skole - antall barn 10700 28200 45000 57600
Økt pedagogtetthet i barnehager 343 685 1028 1370
Ny naturfagstime 1300 1300 1300 1300
Uttrekk styrking etterutdanning lærere -1500 -1500 -1500 -1500
Gratis kjernetid - 3 åringer 520 520 520 520
Velkomstklasser - utvidelse 2100 2100 2100 2100
Bosetting flyktninger 10419 7536 4294 3193
Utvidelse av Læringsverkstedet Billingstad barnehage 7900 7900 7900 7900
Utvidelse/nytt hus Lilleborgen barnehage 1900 1900 1900 1900
Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil 1600 1600 1600 1600
Kultur SFO 1000 1000 1000 1000
  37372 52801 67192 79683
Nye tiltak
Styrket tilbud barnehagene 3000 3000 3000 3000
Leksehjelp 1000 1000 1000 1000
Videreføre styrking etterutdanning lærere 1500 1500 1500 1500
Drift Bleikerfaret barnehage 6800 9100 9100 9100
Drift Kistefossdammen barnehage 6400 8500 8500 8500
  18700 23100 23100 23100
Omstilling og effektivisering 2017
Tjenester til barn og unge -2000 -2000 -2000 -2000
Fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge -600 -600 -600 -600
Lærertetthet dvs. antall elever per lærer -5000 -5000 -5000 -5000
  -7600 -7600 -7600 -7600
Tilleggsinnstilling med politiske vedtak
KST - Bortfall festeavgift private barnehager -500 -500 -500 -500
KST - Friplass SFO for asylsøkere og flyktninger på mottak 300 300 300 300
KST - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 855 855 855 855
KST - Homestart/halv koordinatorstilling 0 330 330 330
KST - Musikkprosjekt alle kan spille et instrument skole 50 0 0 0
KST - Skole tidlig innsats 1500 1500 1500 1500
KST - Sommerjobb for unge 250 250 250 0
  2455 2735 2735 2485
Sum endringer 50927 71036 85427 97668

Tiltak fra Handlingsprogram 2016-2019 og 1. tertialrapport 2016

 • Demografikompensasjon
  For å ivareta økningen av antall barn tilføres tjenesteområdet 11,8 mill. kroner i 2017, med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden.
 • Økt pedagogtetthet i barnehagene
  Kommunestyret vedtok i sak 65/11 en opptrapping til to førskolelærere per avdeling over åtte år. Dette betyr at det skal være én førskolelærer per 12 barn når barna er over 3 år. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 0,3 mill. kroner i 2017, med en videre økning i perioden.
 • Ny naturfagstime
  Som en del av regjeringens realfagsstrategi ble det i statsbudsjettet for 2016 vedtatt å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5. til 7. trinn fra høsten 2016. Asker kompenseres gjennom rammetilskuddet med 1,0 mill. i 2016, økende til 2,3 mill. kroner i perioden 2017-2019.
 • Uttrekk styrking etterutdanning lærere
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1,5 mill. kroner for å styrke budsjettet for etterutdanning av lærere knyttet til matematikkløftet i 2015 og 2016. Beløpet kom i tillegg til statlig satsning. Satsningen var planlagt avviklet fra 2017, men videreføres som nytt tiltak nedenfor.
 • Gratis kjernetid for 3-åringer
  Fra 1. august 2016 har alle 3-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,2 mill. kroner til tiltaket. Fra 2017 tilføres 0,5 mill. kroner til helårsdrift av tiltaket.
 • Velkomstklasser – utvidelse
  Gjennom kommunestyrets behandling av månedsrapporten for desember 2015 (sak 28/16) ble det vedtatt en økning av budsjettrammen med 1,5 mill. kroner for ny velkomstklasse for flyktninger fra høsten 2016, økende til 3,6 mill. kroner i perioden 2017-2020. 
 • Bosetting av flyktninger
  Formannskapet vedtok i sak 198/15 at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inklusiv 45 enslige mindreårige. Bosettingen finansieres delvis gjennom søknadsbaserte tilskuddsordninger i 5 år etter bosetting. Av mottatte tilskudd tilføres tjenesteområdet 10,4 mill. kroner i 2017. Beløpet reduseres i perioden. Budsjettmessig er det lagt til grunn at antall bosatte flyktninger reduseres til 55 ordinære og 10 enslige mindreårige fra 2017. Eventuelle endringer som følge av ny anmodning fra IMDI vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen.
 • Utvidelse av Læringsverkstedet barnehage Billingstad
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 1,6 mill. kroner for at Billingstad barnehage (privat) utvider med 50 nye barn fra høsten 2016. Fra 2017 tilføres 7,9 mill. kroner til helårsdrift av tiltaket.
 • Utvidelse/nytt hus Lilleborgen barnehage
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2016 0,7 mill. kroner for at Lilleborgen barnehage (privat) utvider med å leie grendehus på Vardåsen av kommunen fra høsten 2016. Faktiske nye plasser vil være totalt 12 plasser, da en del barn vil flytte over fra den eksisterende Lilleborgen barnehage. Fra 2017 tilføres 1,9 mill. kroner til helårsdrift av tiltaket.
 • Redusert foreldrebetaling SFO og sosial profil
  Kommunestyret vedtok i sak 54/16 om brukerbetaling i skolefritidsordningen å sikre en sosial profil på brukerbetalingen i SFO ved å gi redusert brukerbetaling for familier med lav inntekt. Ordningen startet høsten 2016, og helårseffekten er beregnet til 1,6 mill. kroner i 2017-2020.
 • Kultur-SFO
  Kommunestyret vedtok i sak 38/16 å innføre Kultur-SFO fra og med skoleåret 2016/2017. Ordningen startet, og helårseffekten er beregnet til 1,0 mill. kroner i 2017-2020.

Nye tiltak 

 • Styrket tilbud i barnehagen
  Driftsutgifter til styrket tilbud til barn med spesielle behov i barnehagene er lavere i Asker enn i de fleste sammenlignbare kommuner. Det er behov for å styrke oppvekstbudsjettet med 3,0 mill. kroner hvert år ut over demografikompensasjon.
 • Leksehjelp
  På bakgrunn av resultat fra brukerundersøkelsen og innspill fra komité for oppvekst, styrkes leksehjelptilbudet med 1,0 mill. kroner hvert år i perioden.
 • Videreføre styrking etterutdanning lærere
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1,5 mill. kroner for å styrke budsjettet for etterutdanning av lærere knyttet til matematikkløftet i 2015 og 2016. Beløpet kom i tillegg til statlig satsning. Satsningen var planlagt avviklet fra 2017.  Behovet for etterutdanning av lærere er fortsatt stort, og tjenesteområdet tilføres derfor 1,5 mill. kroner hvert år i perioden. 
 • Bleikerfaret barnehage
  Bleikerfaret barnehage åpner våren 2017. Den erstatter Leikvoll barnehage og øker kapasiteten med ca. 55 plasser. Barnehagen får ny avdeling for barn med nedsatt funksjonsevne og erstatter avdelingen i Føyka barnehage. For 2017 tilføres 6,8 mill. kroner til delårs virkning og 9,1 mill. kroner for helårsvirkning fra 2018.
 • Kistefossdammen barnehage
  Kistefossdammen barnehage åpner våren 2017. Barnehagen vil få ca. 100 barnehageplasser og skal også erstatte de 54 barnehageplassene som i dag tilbys i leide lokaler. For 2017 tilføres 6,4 mill. kroner til delårs virkning og 8,5 mill. kroner for helårsvirkning fra 2018.

Omstilling og effektivisering 2017

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 25 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner hvert av årene 2018-2020. For tjenesteområde Oppvekst utgjør dette i 2017 7,6 mill. kroner. 

Rådmannen anbefaler primært å skjerme grunnbemanningen innen oppvekst, slik at effektivisering og omstilling skjer for tjenester kommunen yter utover det lovpålagte. 

 • Tjenester til barn og unge (Barne- og familieenheten) – effektivisering
  Tjenestene til barn og unge effektiviseres med 2,0 mill. kroner. Asker kommune ligger vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder forebyggende tjenester til barn og unge. Dette gjelder ikke lovpålagte tjenester hvor det fattes enkeltvedtak. Tjenestene kan reduseres noe gjennom endringer i organisering, omfang og bemanning, og det er rom for økt produktivitet. Skolehelsetjenesten og helsesøstertjenesten berøres ikke.
 • Fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge – effektivisering
  Fritids- og aktivitetstilbud til barn og unge effektiviseres med 0,6 mill. kroner. Det gjennomføres en endring og effektivisering i den kommunale ressursbruken til aktivitet og ungdomstilbud tilknyttet ungdomsskolene. Det søkes etablert et samarbeid med foreldre, lag og foreninger for å finne frem til en mer kostnadseffektiv driftsmodell. Endringen ivaretar fleksibilitet, helhet og likeverdighet i det totale fritidstilbudet.
 • Gruppestørrelse grunnskole (antall elever per lærer) – effektivisering
  Tjenester til grunnskole effektiviseres med 5,0 mill. kroner. Skolemiljø og skoleresultater avhenger av flere forhold, og gruppestørrelse er en av flere faktorer som kan påvirke dette. I tillegg er skoleledelse, kompetanse, skolemiljø, digital tilrettelegging og lærerens rolle i klasserommet alle faktorer som spiller inn. Asker har høyere lærertetthet enn andre kommuner, spesielt sammenlignet med Bærum kommune. Gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1. til 10. trinn er i Asker på 14,9 og i Bærum på 15,8. Til tross for justeringen vil Asker fortsatt ha en gruppestørrelse som ligger over 2004-nivået.
 • Bortfall festeavgift private barnehager
  Formannskapet vedtok i sak 77/16 å fjerne tilskudd til festeavgift til private barnehager fra 2016. Samtidig bortfaller festeavgift for private barnehager som fester kommunal eiendom. Tilskuddene reduseres med 0,5 mill. kroner per år.
 • Friplass SFO
  Kommunestyret vedtok i sak 91/16 å gi flyktninger med oppholdstillatelse og skolebarn i statlige asyl mottak, friplass i SFO. Helårseffekten er beregnet til 0,3 mill. kroner.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  I tråd med regjeringens satsing og spesifisert opptrapping av rammetilskuddet for 2017, styrkes helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 0,855 mill. kroner.
 • Homestart
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å styrke Homestart med en halv koordinatorstilling, 0,33 mill. kroner, fra 2018.
 • Musikkprosjekt «alle kan spille et instrument i skolen»
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å støtte et innovativt pilotprosjekt i skolen med 50.000 kroner i 2017.
 • Skole tidlig innsats
  I tråd med regjeringens satsing på tidlig innsats i skolen, styrkes budsjettet med 1,5 mill. kroner fra 2017.
 • Sommerjobb for unge
  Kommunestyret vedtok gjennom budsjettbehandlingen å styrke kommunens arbeid med sommerjobb for unge med 0,25 mill. kroner årlig i perioden 2017 til 2019.

Tilskudd 

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.

Tjenesteområde Oppvekst genererte i 2015 ca. 67 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

 • Tilskudd til minoritetsspråklige barn (Utdanningsdirektoratet)
 • Skjønnsmidler (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til kompetanseutvikling (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og asylsøkere (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/Fylkesmannen)
 • Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Bufetat, Utlendingsdirektoratet)
 • Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1. - 4. trinn
 • Tilskudd til videreutdanning for lærere