Innledning og mål for tjenesteområde Oppvekst

Kommunens tjenestetilbud skal tilrettelegges slik at alle barn og unge har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Barn og unge og deres familier skal tilbys hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Alle ansatte skal ha som mål å få til optimal læring og utvikling for barn og ungdom ut fra den enkeltes forutsetninger.

Gjennomgående målekart

Gjennomgående målekart for tjenesteområde Oppvekst
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2015
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,24
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 77,14
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 100,00
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett tiltak der virksomheten samskaper med en eller flere innbyggere, næringsliv, lag og foreninger om å løse felles utfordringer. 100 % 95 - 99 % 0 - 94 % Ny indikator
fra 2017
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,89
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,66
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,73
MA.1. Sykefravær MA.1.2. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2016
MA.2. Medarbeiderskap og ledelseMA.2.1.Asker kommunes medarbeidere har tiltro til egen jobbkompetanse og mestringsmulighet. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59% Ny indikator
fra 2017
MA.2.2 Asker kommunes medarbeidere opplever tillit og mulighet til å jobbe selvstendig. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.2.3 Asker kommunes ledere legger til rette for at den enkelte medarbeider opplever mestring og motivasjon. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
MA.4. KompetanseMA.4.2. Asker kommunes medarbeidere opplever å få brukt sin kompetanse på en god måte. 4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon
L.1.1. Asker kommunes medarbeidere samarbeider, deler kunnskap og utveksler tanker og ideer.  4,2 - 5 3,76 - 4,1 0 - 3,75 Ny indikator
fra 2017

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet. Tjenesteområdet vil i tiden fremover jobbe aktivt for å øke andelen virksomheter som er miljøsertifisert, samt sikre oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern innen fristen.

Unikt målekart

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Unikt målekart - fokusområde Brukere
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-O.1. Forebygging og tidlig innsats.B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % 86,77
B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge.  < 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,90
B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,84
B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,05
B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,83
B-O.1.6. Andel barn med tiltak som ikke er plassert utenfor hjemmet sammenliknet med antall innbyggere 0-17 år. > 2,4 2 - 2,3 < 1,9 Ny indikator
fra 2017
B-O.2. God kvalitet.B-O.2.1. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0 - 5  % 6 - 49 % 50 - 100 % 2,87
B-O.2.2. Andel individsaker i PP-tjenesten som ferdigstilles innen frist, jf. veileder.  51 - 100 % 21 - 50 % 0 - 20% Ny indikator
fra 2016
B-O.2.3. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,89
B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for realfaglige aktiviteter og utforskende læring.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 Ny indikator
fra 2017
B-O.2.5. Andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonal prøve i regning (5. trinn). < 15 % 16 - 19 % > 20 % Ny indikator
fra 2017
B-O.2.6. Gjennomsnittsresultat på nasjonal prøve i regning på 8. trinn.  > 53 51 - 52 0 - 50 Ny indikator
fra 2017
B-O.2.7. Gjennomsnittsresultat på nasjonal prøve i regning på 9. trinn.  > 57 55 - 56 0 - 54 Ny indikator
fra 2017
B-O.2.8. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 10. trinn.  > 43 41 - 42,9 0 - 40,9 Ny indikator
fra 2017
B-O.2.9. Elevenes opplevelse av arbeidsforhold og læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 102,53
B-O.2.10. Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 102,78
B-O.2.11. Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  < 100 100 > 100 98,96
B-O.2.12. Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesrådgivningen, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 100
B-O.2.13. Opplevelse av SFO-tilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,44
B-O.2.14. Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne. > 3 2,6 - 2,9 < 2,5 2,80
B-O.2.15. Elevenes opplevelse av bruk av digitale verktøy for læring. 4,2 - 5 4,1 - 3,8  0 - 3,7 Ny indikator
fra 2017
B-O.2.16. Foresattes opplevelse av skolens arbeid med digitale ferdigheter. 4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 Ny indikator
fra 2017
B-O.3. God helhet og samhandling.B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,67
B-O.3.2. Foresattes opplevelse av tverrfaglige samarbeidsmøter.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 Ny indikator
fra 2017

Det er fra 2017 gjort en del endringer i det unike målekartet for tjenesteområde Oppvekst. Noen måleindikatorer er endret, mens andre er nye eller fjernet. Resultatet for de nye indikatorene vil foreligge i forbindelse med årsrapporten for 2017. I de tilfeller der måleindikatorer er fjernet, er de i hovedsak erstattet av nøkkeltall som fremgår av tabellene nedenfor.

Det er definert nye måleindikatorer knyttet til barnehager og skolers satsninger innenfor realfag og digital læring. Brukerundersøkelsene vil bli justert for å fange opp de nye indikatorene. Videre er det definert en ny indikator knyttet til Barneverntjenestens forebyggende arbeid. Det forebyggende perspektivet innebærer økt grad av tiltak i hjemmet fremfor plassering utenfor hjemmet. 

For de indikatorene der det foreligger resultat for 2015, er resultatene gjennomgående gode og viser i flere tilfeller fremgang. Barnehagene har oppnådd målsettingen om å tilrettelegge for tidlig innsats, fremme barns sosiale kompetanse, sikre god overgang mellom barnehage og skole, samt stimulere barns språkutvikling. 

Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at elevene i Askerskolen har en positiv opplevelse av undervisningstilbudet. Indikatoren knyttet til elevenes opplevelse av et trygt læringsmiljø uten krenkelser og mobbing viser fremgang. Kommunen har jobbet lenge og systematisk med undervisningskvalitet og forebyggende arbeid mot mobbing, og dette arbeidet synes å ha gitt resultater.

Foreldre og foresatte er mer tilfredse med SFO-tilbudet totalt sett sammenlignet med forrige år, og det kan synes som om Plan for kvalitet i SFO 2013-2016 og skolenes systematiske arbeid med å utvikle kvaliteten i tilbudet har hatt god effekt.

Barne- og familieenheten har stort fokus på tidlig innsats, og har god måloppnåelse når det gjelder andelen nyfødte som får hjemmebesøk to uker etter hjemkomst. Det er også gode resultater når det gjelder foresattes tilfredshet med helheten i tjenestetilbudet.

Når det gjelder måleindikatoren for individsaker i PP-tjenesten som ferdigstilles innen fristen, er ikke målet nådd. Målet ble i 2015 nådd for de yngste barna, men ikke for hele barne- og ungdomsgruppen. Som en oppfølging av Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 og Prosjekt tidlig innsats i oppvekst, vil det rettes særlig fokus på å redusere gjennomsnittsalderen for barn og unge som henvises til Barne- og familieenheten. I tillegg vil kommunen arbeide med å redusere andelen saker med avvikende saksbehandlingstid i PP-tjenesten.

Andelen saker i Barneverntjenesten med forsinket saksbehandlingstid er redusert sammenlignet med forrige år, og resultatet for indikatoren viser god måloppnåelse.