Investeringsbudsjettet - Oppvekst

Investeringsbudsjett for tjenesteområde Oppvekst
(tall i 1000 kr)
 FaseBevilgn. tom 20162017201820192020Prognose 2021-2023Prognose 2024-2027Tot.bevilgn. tom 2020Anslag tot kostnad
Oppvekst:   438400 310000 230800 166000 73900 358500 180000 1219100  
Koordineringspott Oppvekst - eiendom S 10000 13000 13000 13000 13000 39000   62000  
Heggedal skole  F3 314000 21000 0 0 0 0   335000 335000
Landøya ungdomsskole inkl. flerbrukshall F1 15200 180000 164800 0 0 0   360000 360000
Risenga ungdomsskole  F1 600 14500 50000 150000 57900 0   273000 273000
Arnestad skole - utskifting av pav til permanent bygg F1 3000 27000 0 0 0 0   30000 30000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 1 Hønsjordene F1 500 1000 3000 3000 3000 289500   10500 300000
Sentrumsskole inkl. idrettshall - trinn 2 Hønsjordene F1 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000
Ny barnehage på Hønsjordene F1 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000
Kistefossdammen bhg- 6 avd F3 55100 22500 0 0 0 0   77600 77600
Bleikerfaret bhg - 6 avd (inkl. spes.avd) F3 40000 31000 0 0 0 0   71000 71000
Føyka bhg - utvidelse F0 0 0 0 0 0 30000   0 30000
Nye prosjekter     2000 2000 2000 2000 6000 0 8000  
Utstyr inventar oppvekst inkl. lekeplassutstyr S   2000 2000 2000 2000 6000 0 8000  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser. 

S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Koordineringspott for Oppvekst

Ved kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2016-2019 ble det avsatt 10 mill. kroner årlig til koordineringspott for Oppvekst. Det foreslås å øke bevilgningen til 13 mill. kroner årlig. Midlene benyttes til mindre investeringer i bygningsmassen i skoler og barnehager.

Heggedal skole

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å utvide Heggedal skole til tre paralleller. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 314 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 296 mill. kroner. Den er nå økt til 335 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden, prosjekteringsmangler og uforutsette hendelser. Planlagt innflytting er desember 2016. Prosjektet er i investeringsfase F3. Det er innvilget 5 mill. kroner i spillemidler for flerbrukshallen.

Landøya ungdomsskole inkludert flerbrukshall 

På grunn av skolekapasitet og byggets tilstand er det vedtatt å bygge ny 6-parallell skole. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 15,2 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 350 mill. kroner. Dette er nå prisjustert til ny totalramme på 360 mill. kroner. Planlagt innflytting er ved skolestart 2018. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det vil i prosjektet bli søkt om spillemidler til flerbrukshall. Det er budsjettert med tilskudd på 7 mill. kroner i 2019. 

Risenga ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 72/15 lokalisering av ny 6-parallell skole på eksisterende skoletomt på Risenga og at denne skal bygges som OPS-prosjekt. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 6,1 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 273 mill. kroner. Prosjektet planlegges ferdigstilt til skolestart 2020. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det er ingen tilskudd knyttet til undervisningsbygg.

Arnestad skole 

Det ble i Handlingsprogram 2013-2016 avsatt en bevilgning på 30 mill. kroner til utskiftning av paviljongene på Arnestad skole med permanente bygg. Tiltaket er planlagt ferdigstilt i 2017. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det er ingen tilskudd knyttet til undervisningsbygg.

Sentrumsskole inkludert idrettshall 

For å imøtekomme omfattende befolkningsvekst i nordre del av kommunen etableres ny sentrumsskole på Hønsjordet. Dette vil være en fire parallell barneskole som vil avlaste Hofstad og Jansløkka skoler. Den nye sentrumsskolen vil sammen med en utvidelse av Hvalstad skole, medføre tilstrekkelig skolekapasitet for planlagt boligbygging i området fra Asker sentrum til Bærums grense også utover kommuneplanperioden 2014-2026.

Skole inkludert idrettshall er foreløpig planlagt som en trinnvis utbygging, hvorav første trinn antas oppført i løpet av 2021-2023, og andre trinn i perioden 2024-2027. Skolebehovsplan for Asker blir utarbeidet og vedtatt høsten 2016. Denne vil fastsette endelig tidspunkt for bygging av ny sentrumsskole.

Det ble i 1. tertialrapport 2015 vedtatt 0,5 mill. kroner til en mulighetsstudie for ny sentrumsskole og barnehage på Hønsjordet, jf. føringer i Kommuneplan for Asker 2014-2026. I Handlingsprogram 2016-2019 ble det vedtatt at prosjektet skulle innarbeides, og det er nå estimert behov for 300 mill. kroner for skolen inkludert idrettshall for trinn 1 og 100 mill. kroner for trinn 2. Totalt behov er 400 mill. kroner. Prosjektet er i investeringsfase F1.

Kistefossdammen barnehage – Heggedal 

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 en ny seks avdelings barnehage i Heggedal. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 55 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 65,5 mill. kroner. Den er nå økt til 77,6 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden og valgt løsning. Barnehagen vil være innflyttingsklar vinteren 2017. Prosjektet er i investeringsfase F3 og er et FutureBuilt-prosjekt (plusshus). Prosjektet har mottatt tilsagn om tilskudd på 1,1 mill. kroner fra Enova og 0,4 mill. kroner fra Husbanken.

Bleikerfaret barnehage

Barnehagen skal erstatte Leikvoll barnehage, samt utvides fra 3 til 7 avdelinger, inkludert spesialavdelingen som overflyttes fra Føyka barnehage. Den nye barnehagen etableres på deler av tomten til tidligere Bleiker Behandlingshjem. Prosjektet har per 2016 en bevilgning på 40 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2016-2019 på 70 mill. kroner. Den er nå økt til 71 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Barnehagen planlegges ferdigstilt våren 2017. Prosjektet er i investeringsfase F3. Det er i bevilgningen inkludert midler til inventar, fortau og gangvei. Det er ingen tilskudd knyttet til barnehagebygg.

Nye investeringsprosjekter

Utstyr/inventar Oppvekst inkludert lekeplassutstyr 

Kommunestyret har årlig bevilget 2 mill. kroner årlig til utstyr og inventar for Oppvekst. Midlene skal også benyttes til mindre investeringer av utendørsarealer, inkludert nødvendige oppgraderinger/rehabilitering av lekeplassutstyr og ballbinger.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2017-2020

Føyka barnehage – utvidelse

Det er behov for utvidelse av Føyka barnehage. Det er vurdert å bygge på en ekstra etasje på dagens eksisterende bygningsmasse. Prosjektet ble vedtatt i Handlingsprogram 2015-2018 med en forventet totalbevilgning på 30 mill. kroner. Arbeidet er planlagt i tidsrommet 2021-2023. Prosjektet er i investeringsfase F0. Det er ingen tilskudd knyttet til barnehagebygg.

Ny barnehage på Hønsjordet 

På grunn av befolkningsveksten vil det være behov for å etablere en ny barnehage på Hønsjordene, og det planlegges en barnehage med åtte avdelinger. Barnehagen antas oppført i tidsrommet 2024-2027. Prosjektet er estimert til 80 mill. kroner og er i investeringsfase F1.