Nøkkeltall - Oppvekst

Barn og unge

Nøkkeltall barn og unge
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr.13 2015
Prioritering            
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten  6 437  6 259  5 894  6 519  5 448  7 616
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenester per innbygger 0-20 år  2 194  2 248  2 161  1 689  1 626  1 988
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenester per innbygger 0-5 år  8 263  8 481  7 673  6 282  6 287  7 336
Dekningsgrader            
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år  2,4  2,5  2,0  2,8  2,4  : 
Andel barn med tiltak som ikke er plassert  (funksjon 251) ift. antall innbyggere 0-17 år  1,8  2,0  1,6  2,6  2,0  : 
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. antall innbyggere 0-17 år  1,2  1,2  0,9  1,0  1,0  : 
Kvalitet            
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  5,8  5,2  3,5  3,9  3,1  4,1
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)  14,0  15,1  14,3  19,5  18,8  : 
Utdypende tjenesteindikatorer            
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak  22,0  20,3  26,7  19,6  26,7  : 

Kilde: SSB KOSTRA pr 15.06.2016

Prioritering av tjenester til barn og unges psykiske helse har vært et satsingsområde i Asker de senere årene, og er i tråd med de nasjonale føringene innenfor området. Arbeidet med fokus på barn og unges psykiske helse videreføres. I tillegg legger kommunen vekt på å videreutvikle gode samhandlingsprosesser mellom de ulike tjenestene.

Asker kommune har de fire siste årene styrket skolehelsetjenesten med 11 årsverk. Dette er i tråd med Handlingsprogram 2015-2018, der det legges opp til en videreføring av opptrappingen innenfor det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og familier. 

Kommunens prioriteringer medfører høye driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene, spesielt innen forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det er i Asker færre barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk enn i sammenlignbare kommuner, og nivået på kvaliteten medfører høyere driftskostnader.

Barnehagene

Nøkkeltall barnehagene
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 20105K.gr.13 2015
Prioritering            
Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager  127 896  129 792  139 461  126 822  133 643  130 067
Dekningsgrader            
Andel barn 1-2 år med barnehageplass  80,6  80,9  86,6  78,4  83,3  82,3
Andel barn 3-5 år med barnehageplass  96,9  96,8  96,2  95,6  98,2  97,2
Produktivitet            
Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 501 11 773 11 346 11 307 11 661 11 686
Utdypende tjenesteindikatorer            
Driftsutgifter til styrket tilbud per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager  9 140  9 089  10 174  8 669  11 273  9 755
Andel ansatte med barnehagelærer-utdanning 32,2 32,2 31,7 30,7 29,4 36,5
Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag* 16,8 18,4 13,6 23,4 21,8 18,0
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 11,4 10,8 13,4 5,2 9,4 9,0
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 4,9 4,8 5,1 5,7 5,4

Kilde: SSB KOSTRA pr juni 2016 (*barnehagefakta.no)

Driftsutgiftene per innbygger i alderen 1-5 år til barnehageformål er lavere i Asker enn i de fleste sammenlignbare kommuner. Noe av dette skyldes at Asker kommune har mange private barnehager, lavere pensjonsutgifter og høyere inntekter fra barn som bor utenfor kommunen.

Driftsutgifter til styrket tilbud til barn med spesielle behov per innbygger i alderen 1-5 år er lavere i Asker enn i de fleste sammenlignbare kommuner.

Asker har en noe høyere andel ansatte med barnehagelærerutdanning enn sammenlignbare kommuner. Dette gjelder også til dels for andelen ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag. Asker kommune har hatt omfattende kompetanseutvikling de senere årene, særlig med fokus på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) som gir assistenter formell kompetanse. Asker kommune tar også imot flere lærlinger, noe som på sikt gir viktig fagkompetanse i barnehagene.

Grunnskole

Nøkkeltall grunnskole
 201420152015201520152015
Prioritering            
Driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor  93 001  93 574  88 610  90 277  78 747  93 954
Dekningsgrader            
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 1.-4. trinn  5,1  4,6  4,8  5,5  2,4  4,9
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 5-7. trinn  9,4  9,5  8,3  9,4  6,4  8,6
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 8.-10. trinn  9,1  9,6  8,9  10,1  7,6  9,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO  80,2  80,7  85,7  67,7  80,6  64,4
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO  78,4  77,2  83,8  66,6  80,6  62,5
Utdypende tjenesteindikatorer            
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn  15,2  14,9  15,8  15,0  17,0  14,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn  15,4  14,9  15,1  14,2  17,0  14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn  14,6  14,9  15,7  15,5  18,1  14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn  15,6  14,8  17,0  15,7  16,2  15,1

Kilde: SSB KOSTRA pr 15.06. 2016

Driftsutgiftene per innbygger i alderen 6-15 år til grunnskolesektoren er høyere i Asker enn i sammenlignbare kommune. Størrelse på skoler, gruppestørrelse, lærere med høy utdanning og ressursandel til spesialundervisning er faktorer som kan forklare utgiftsnivået. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på nesten alle trinn er lavere i Asker enn gjennomsnittet. Dette kan bidra til høyere netto driftsutgifter per elev.

Asker kommune har hatt som mål å øke lærertettheten ved å redusere gruppestørrelsen tilbake til 2004-nivået, det vil si gjennomsnittlig 15,8 elever per lærer på 1. til 10. trinn. Gruppestørrelsen var i 2015 på 14,9, noe som er lavere enn 2004-nivået. Kommunens høye lærertetthet med flere stillinger per elev, medfører at Asker har høyere utgifter enn sammenligningskommunene. Gruppestørrelsen på 1. til 4. trinn er påvirket av tilskudd til økt lærertetthet fra staten.

Totalt sett er andelen elever med spesialundervisning redusert fra 2014 til 2015. Fordelingen av spesialundervisningen mellom trinnene går imidlertid ikke i ønsket retning. Andelen elever med spesialundervisning på mellomtrinnet og ungdomstrinnet ble redusert i 2014, men viser en økning i 2015.

En mulig forklaring på denne fordelingen kan være at lærertettheten på 1. til 4. trinn er styrket, og at det derfor er flere elever som får tilpasset opplæring uten spesialundervisning på disse trinnene. Arbeidet blir fulgt opp gjennom å styrke bemanningen i barnehagene og fokusere på overgangen mellom barnehage og barneskole. Fokuset på å redusere andelen elever med spesialundervisning på ungdomstrinnet vil fortsette. 

Elevene i Askerskolen benytter seg i stor grad av SFO de tre første årene av grunnskolen. Når de kommer opp i 4. trinn synker andelen betydelig og mer enn eksempelvis i Bærum. Med satsning på økt kvalitet i SFO har Asker kommune som mål at flere ønsker å benytte seg av det kommunale SFO-tilbudet. 

Andre nøkkeltall skole
 201420152015201520152015
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 7. trinn 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 10. trinn 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2
Skriftlig eksamen i hovedmål 3,7 3,6 3,7 3,3 3,5 3,4
Skriftlig eksamen i sidemål 3,5 3,5 3,4 3 3,4 3,1
Skriftlig eksamen i engelsk 4,1 4,1 4,2 3,7 3,8 3,7
Skriftlig eksamen i matematikk 3,7 3,6 3,6 3,1 3,2 2,9
Grunnskolepoeng 42,5 43,5 43,7 41,3 42,8 40,7
Nasjonale prøver i lesing 5. trinn  53 53 53 50 52 50
Nasjonale prøver i regning 5. trinn 53 53 53 50 52 50
Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 52 52 53 51 51 50
Nasjonale prøver i lesing 8. trinn 53 54 54 50 53 50
Nasjonale prøver i regning 8. trinn 53 53 54 52 53 50
Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn 54 53 54 51 53 50
Nasjonale prøver i lesing 9. trinn 58 57 57 53 57 53
Nasjonale prøver i regning 9. trinn 57 57 58 54 57 54

Utdanningsdirektoratet har endret utregningsmåten for nasjonale prøver. 2014-resultatene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere års resultater. Resultatene for 2015 viser at skolene i Asker ligger nesten likt med eller noe lavere enn Bærum, og litt bedre enn Oppegård på 5. trinn, men disse forskjellene jevner seg ut i prøvene på ungdomstrinnet. Alle disse kommunene scorer høyere enn landsgjennomsnittet og de øvrige sammenligningskommunene. Dette bildet blir enda tydeligere når det gjelder grunnskolepoeng og eksamensresultater. Her skiller Asker og Bærums elever seg positivt ut ved å ha gode resultater.

Eksamenskarakterene for 2015 er gode og blant de beste i landet. Resultatene har midlertid gått noe ned sammenlignet med 2014 i norsk hovedmål og matematikk. Det er en tendens til at resultatene blir jevnere skolene imellom, og at skoler som tidligere har hatt lavere gjennomsnittskarakterer nå er i en god faglig utvikling. Skolene jobber systematisk for å øke elevenes kompetanse i basisfagene og grunnleggende ferdigheter, noe som forventes å bedre eksamensresultatene over tid. Det vil i tiden fremover særlig være fokus på matematikk gjennom satsningen på realfagskommune.

Sykefravær

Sykefravær tjenesteområde Oppvekst
 Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Måltall 2016Måltall 2017
Oppvekst 7,8 7,9 8,0 7,5 7,3
Asker kommune 8,1 8,0 8,0 7,6 7,3

Det jobbes målrettet med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet, med et særlig fokus på barnehagene. Prosjektet «La mæ få klar det sjøl» har i perioden 2014/2015 og 2015/2016 vært gjennomført i flere barnehager. Prosjektet har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak som forener ergonomi og pedagogikk. Prosjektet har til nå gitt gode resultater i barnehagene.

Sykefraværet i SFO er for høyt. Det vil i løpet av 2017 bli gjennomført kompetanseutvikling for lederne i SFO, slik at de kan jobbe enda bedre med å forebygge og følge opp sykefraværet. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med NAV.

Det er et mål at sykefraværet innen 2017 skal reduseres til 7,3 prosent.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Det er viktig å rekruttere barnehagelærere til barnehagene, og i 2015 var det 20 ansatte som deltok på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Satsningen på utdanning av fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget har gitt en økt andel ansatte med fagbrev både i SFO og barnehagene.

Skoleåret 2015/2016 søkte 55 lærere om videreutdanning i den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet. 36 lærere fikk innvilget sin søknad om videreutdanning og 33 av disse fullførte. Videreutdanningen omfatter fagområdene lesing, engelsk, matematikk, naturfag og rådgivning. For budsjettåret 2015 brukte kommunen totalt ca. 1,4 mill. kroner til videreutdanning av lærere. 

For skoleåret 2016/2017 har 79 lærere søkt om videreutdanning og 38 fikk innvilget sin søknad om å ta videreutdanning i den statlige satsningen «kompetanse for kvalitet». I tillegg er fem personer tildelt plass ved Rektorskolen. 

For skoleåret 2017/2018 vil også spesialpedagogikk være en videreutdanning det skal satses på for barnehagelærere.

Årsverksutvikling

 
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2013 1607 2,2
 Desember 2014 1590 -1,1
 Desember 2015 1571 -1,2

Kilde: HRM

Det har ikke vært vesentlige endringer i årsverksutviklingen innen tjenesteområdet fra 2014 til 2015. Barnehagene har redusert antallet årsverk til tross for flere barn. Barne- og familieenheten har økt antallet årsverk med flere helsesøstre, omdisponering av ressurser til flere spesialpedagoger i barnehage, samt en statlig finansiert stilling innenfor bekymringsfullt fravær. Dette utgjør til sammen ca. 9 stillinger. Det er også noen færre årsverk innenfor skole.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeiderne i tjenesteområde Oppvekst har en relativt høy gjennomsnittsalder. Dette gjelder spesielt medarbeiderne i grunnskolen.