Teksten på denne siden er ikke en del av det politisk vedtatte handlingsprogrammet, men en oppsummering av oppvekstkapittelet.

Et godt sted å vokse opp

Barn og unge skal oppleve å lykkes i eget liv, føle mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse, heter det i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Det innebærer blant annet at så mange som mulig deltar i et godt og kvalitativt pedagogisk tilbud i barnehager og skoler.

Strategien bygger på de gode resultatene kommunen har oppnådd de siste årene. PP-tjenesten har ikke lenger venteliste for de yngste barna, som dermed får tidlig hjelp. Flere elever får tilpasset opplæring, og andelen med spesialundervisning er redusert. Det er også klart at elevene i Askerskolen har gode resultater på nasjonale prøver og eksamen.

Forebygging og tidlig innsats

Kommunen satser på forebygging og tidlig innsats også de neste årene. Ved å forebygge vansker tidlig vil barn og unges helse styrkes, og de vil kunne ta ansvar for eget liv og egne valg i større grad med økende alder. Tidlig innsats i barnehagene blir prioritert i 2017. Det innebærer å forankre arbeidet med observasjon og kartlegging av språk og atferd, samt revidere plan for overgang mellom barnehage og barneskole. Dette er i tråd med fokusområde «Knallstart» i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025.

God overgang mellom barnehage og skole

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 har fokusområde «Bygge broer» som vesentlig for tjenesteutvikling. Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre skolegang. Rådmannen vil revidere rutiner for overganger mellom barnehage og barneskole, og utvikle standarder for fagområdene realfag og språk for å skape sammenheng i læringsløpet.

Fleksibilitet i skoletilbudet

Et fleksibelt tilbud skal på plass i Den alternative skolen for yngre elever som har behov for alternative læringsarenaer for kortere perioder. Dette er i tråd med at kommunen overfører ressurser fra sent til tidlig i opplæringsløpet.

Tilpasset opplæring for evnerike barn

Som del av Prosjekt tidlig innsats i oppvekst er det gjennomført et forskningsprosjekt i form av piloter ved to av skolene. Målet med piloteringen har vært å prøve ut kartleggingsverktøy som Universitetet i Stavanger har utviklet, samt bruke erfaringene til å utvide tilbudet til flere skoler. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2017, slik at evnerike barn blir oppdaget så tidlig som mulig og fulgt opp med tilpasset opplæring.

Lese- og skriveopplæring på 1. og 2. trinn

I tråd med fokusområde «Knallstart» i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 og Grunnpakken for tidlig innsats i oppvekst, skal barneskolene prioritere kvalitet i lese- og skriveopplæringen på 1. og 2. trinn i skoleåret 2016/2017. Kunnskapssenteret arrangerer nettverk for lærere på disse trinnene for å sikre økt kompetanse og økt kvalitet i opplæringen. Tiltakene skal bidra til å forebygge lese- og skrivevansker, samt avdekke og følge opp elever som er forsinket i utviklingen.

Bedre tjenester til barn med spesielle behov

Det er under fokusområde «Sikkerhetsnett» i Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 definert mål for barn og unge med behov for ekstra hjelpetiltak. Rådmannen har startet en organisasjonsutvikling for å videreutvikle tjenestene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med behov for helse- og omsorgstjenester.

Leksehjelp i grunnskolen

Kommunestyret vedtok i sak 24/15 å flytte leksehjelp i grunnskolen fra 1.-4. trinn til 4.-10. trinn. Kommunestyret vedtok også at leksehjelpen skal søkes gjennomført av pedagoger og at midlene derfor brukes til dette. Konsekvensen er færre timer til leksehjelp for den enkelte elev, men økt kvalitet på leksehjelp som pedagogisk virkemiddel. Asker kommune har fått innvilget forsøket og vil igangsette dette bredt fra skoleåret 2016/2017. Brukerundersøkelsene viser at det er behov for å øke kvaliteten i leksehjelpen, og det foreslås å styrke tilbudet med 1 million kroner.

Realfag i barnehager og skoler

For å sikre et attraktivt jobbmarked og utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i Asker, må realfagene styrkes i barnehagene og skolene. Kommunen har dyktige pedagoger i barnehagene og skolene og det finnes en rekke gode realfagsinitiativ. Likevel har kommunen varierende resultater i matematikk og naturfag både mellom år og i og mellom skolene. Det er nødvendig å legge til rette for at gode eksempler og praksis i realfagene blir delt på tvers av virksomhetene, og at det utarbeides en felles plan for realfag for barnehagene og de ulike trinnene i grunnskolen.

Digital læring

Kommunestyret vedtok i mai 2016 å øke standarden for elevenes digitale verktøy i skolen, og at alle elever innen 2018 skal få egen PC/nettbrett. Det er avsatt en årlig investeringsramme på 14 millioner kroner. Målet er at alle elever skal utvikle kompetanse og arbeidsmåter som møter fremtidens samfunn og arbeidslivets behov for kompetanse. Elevene skal utdannes for å delta i og kunne bidra til utformingen av et samfunn vi ennå ikke kjenner.

Asker kommune skal legge til rette for at alle mål i Kunnskapsløftet om digitale ferdigheter for elevene nås, og elevene skal oppleve at de er digitalt aktive på skolen og at IKT er en naturlig og integrert del av undervisningen.

Til kapittelforsiden for tjenesteområde Oppvekst