Status og utfordringer - Oppvekst

Oppnådde resultater

Tjenesteområdet har blant annet oppnådd følgende resultater. Det vises for øvrig til kommunens årsrapport for 2015. 

 • PP-tjenesten har ingen venteliste for de yngste barna, som dermed får tidlig hjelp.
 • Flere elever får tilpasset opplæring og andelen med spesialundervisning er redusert.
 • 11 av 16 barneskoler er PALS-skoler og De utrolige årene er innført i fem barnehagesoner.
 • Alle barneskoler har innført Idretts- og frilufts-SFO, noe som er et viktig tiltak for folkehelse og inkludering.
 • Elevene i Askerskolen har gode resultater på nasjonale prøver og eksamen.
 • Brukerundersøkelsene viser fremdeles høy grad av tilfredshet.
 • Det er etablert møtearenaer for å styrke helhet og sammenheng mellom barnehager, skoler, Barne- og familieenheten og Barnevernstjenesten.
 • Mange ansatte får tilbud om og gjennomfører videreutdanning.
 • Prosjekt tidlig innsats i oppvekst er avsluttet og det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.

Innspill fra komiteen 

Komité for oppvekst har i sak 25/16 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet: 

 • Styrke arbeidet med tidlig innsats generelt for oppvekstsektoren med spesielt fokus på barnehage og BFE.
 • Styrking av barnevernet.
 • Styrking av leksehjelpen, med økt tilgjengelighet og kompetanse.
 • Styrking av skolehelsetjeneste, særlig rettet mot psykisk helse.

Profilen i budsjettet samsvarer med Strategi for kvalitet i oppvekst. Rådmannen har styrket barnehagebudsjettet med 4 mill. kroner knyttet til både styrkingsmidler og demografijustering. Det er også lagt inn 1 mill. kroner til styrking av leksehjelp.

Asker kommune ligger høyt på barnevern sammenlignet med Bærum og de øvrige sammenligningskommunene. Asker kommune har vært en del av en årlig opptrapping av barnevernet i kommunene gjennom særskilte statlige opptrappingsmidler. Asker kommune har bevilget økte midler og stillinger til Barneverntjenesten i forbindelse med arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger, og det er utviklet en ny bosettingsmodell. Dette området er et prioritert område som følges opp videre når det gjelder tjenesteutvikling.

Skolehelsetjenesten er de siste årene betydelig styrket. Dette er i tråd med politiske vedtak i Asker kommune og den statlige opptrappingsplanen. Asker kommune bruker mer ressurser enn Bærum og andre sammenligningskommuner på området forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Rådmannen har gitt føring om at effektiviseringstiltakene innen tjenesteområdet ikke skal ramme skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten prioriterer arbeidet med psykisk helse. Asker har flere forebyggende tiltak rettet mot barn og familier som har behov for lavterskeltilbud innenfor psykisk helse.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Det er definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode: 

 • Det er behov for å redusere andelen barn, unge og foresatte som opplever utenforskap av sosiale, helsemessige, økonomiske, språklige og/eller kulturelle årsaker.
 • Det er behov for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole for å sikre en inkluderende praksis, gode overganger og et profesjons- og fagfellesskap.
 • Det er behov for å styrke ansattes kompetanse knyttet til lettere psykiske lidelser.
 • Det er behov for ytterligere samhandling på tvers innen tjenesteområde Oppvekst og mellom tjenesteområde Oppvekst og tjenesteområde Helse og omsorg for å sikre helhetlige tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Det er behov for ytterligere arbeid knyttet til kvalitet og informasjon om SFO-tilbudet for å øke foreldres tilfredshet.
 • Det er behov for å utvikle kvaliteten i alle virksomheter for å utjevne forskjeller mellom de ulike barnehagene og skolene. Det blir viktig å sikre helhetlig læringsløp fra barnehage til skole og i skole/SFO.
 • Det er behov for å utrede lokale mål og forventninger som følge av statlige føringer knyttet til innholdet i barnehage og skole.
 • Det er behov for å øke ansattes kompetanse og den pedagogiske bruken av digitale hjelpemidler for å imøtekomme dagens og fremtidens samfunn og arbeidsliv